Health communication: press reporting - a case of the Institute of Oncology, Ljubljana

Amela Duratović 1  and Lijana Kragelj 2
 • 1 Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
 • 2 Center za javno zdravje, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Komuniciranje v Zdravstvu: Novinarsko Poročanje na Primeru Onkološkega Inštituta Ljubljana

Uvod: Človek že od nekdaj postavlja zdravje med svoje najvišje vrednote, zato si želi, da je o zdravju tudi ustrezno informiran. Zdravstveno sporočanje je zato zelo pomemben del promocije ali krepitve zdravja, glavni vir informacij za laično javnost pa so množični mediji. Z raziskavo smo želeli dobiti osnovni vpogled v vrsto zdravstvenih tem, ki prevladujejo v slovenskih dnevnih medijih.

Metode: V prispevku smo z vsebinskim pregledom in analizo poročanja izbranih slovenskih dnevnih medijev v letu 2009 ugotavljali, kakšno je razmerje med objavami o strokovnem, zdravstvenem delu Onkološkega inštituta Ljubljana in objavami o poslovnem, tehničnem in organizacijskem delovanju inštituta. Za analizo smo uporabili test hi-kvadrat in logistično regresijo.

Rezultati: V letu 2009 je bilo v izbranih dnevnih medijih skupaj 324 strokovnih in poslovno-organizacijskih objav na temo Onkološki inštitut Ljubljana. Od tega je bilo 70,4 % objav poslovno-organizacijskih, strokovnih objav pa 29,6 %. V modelu, v katerem smo hkrati upoštevali vrsto medija in njegovo usmeritev oziroma programsko zasnovo, vrsta medija ni bila statistično pomemben napovedni dejavnik, zelo pomemben napovedni dejavnik pa je bila usmeritev medija Obeti za strokovno objavo so bili 6,16-krat večji v medijih, ki niso pretežno komercialno usmerjeni (p=0,003).

Zaključek: Rezultati naše raziskave so potrdili ugotovitev, da je poročanje medijev v Sloveniji usmerjeno predvsem na poslovno-organizacijsko delovanje Onkološkega inštituta Ljubljana. Glede na naraščajoče zanimanje javnosti in nato tudi medijev o zdravju in zdravstvu bi bile smiselne nadaljnje raziskave o tem, kakšen je trend poročanja slovenskih medijev o zdravstvu ter kakšen vpliv imajo zdravstvene organizacije na to poročanje.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Boruchovitch E, Mednick BR. The meaning of health and illness: some considerations for health psychology. Psico USF 2002; 7: 175-183.

 • European Commission, Eurostat. Europe in figures: Eurostat yearbook 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2010. Pridobljeno 5.12.2010 s spletne strani: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF

 • Toš N, urednik. Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998: razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, CJMMK, 1994.

 • Toš N, urednik. Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004: stališča o zdravju in zdravstvu III in mednarodna raziskava o kakovosti življenja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; IDV-CJMMK, 2004.

 • U. S. Department Of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Cancer Institute. Making health communication programs work. Washington, DC: U. S. Government Printing Office; 2001

 • U. S. Department of Health and Human Services. Healthy people 2010. 2nd ed. Washington, DC: U. S. Government Printing Office; 2000.

 • Catalan Matamoros DJ, Axelsson R, Strid J. How do newspapers deal with health in Sweden? A descriptive study. Patient Educ Couns 2007; 67: 78-83.

 • Finer D, Tomson G, Björkman NM. Ally, advocate, analyst, agenda-setter? Position and perception of Swedish medical journalists. Patient Educ Couns 1997; 30: 71-81.

 • Anon. Does the media support or sabotage health? Lancet 2009; 373: 604.

 • Len-Rios ME, Hinnant A, Park S. Understanding how health journalists judge public relations sources: a rules theory approach. Public Relat Rev 2009; 35: 56-65.

 • Benelli E. The role of the media in steering public opinion on healthcare issues. Health Policy 2003; 63: 179-186.

 • Schwitzer G. A Statement of principles of health care journalists. PLoS Med 2005; 2: e84.

 • Ludtke M. Reporting on health. Introduction. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=101161

 • Kliping. Družba za spremljanje in analizo medijev. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://www.kliping.si/

 • RTV Slovenija. Dejavnost RTV Slovenija. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://www.rtvslo.si/strani/dejavnost-rtv-slovenija/2

 • 24ur.com. PRO PLUS, d.o.o. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://www2.24ur.com/naslovnica/corp/proplus.html

 • Delo. Edicije. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://dd.delo.si/?i=ponud_edicije

 • Delo. O podjetju. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://dd.delo.si/

 • Dnevnik. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://druzba.dnevnik.si/edicije/dnevnik

 • Dnevnik. O družbi. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://druzba.dnevnik.si/o_druzbi

 • STA - Slovenska tiskovna agencija. O agenciji. Pridobljeno 10. 12. 2010 s spletne strani: http://www.sta.si/oagenciji.php

 • Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall, 1993.

 • Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

 • Pondelek D. Zdravstvene vsebine v medijih - toda kakšne? ISIS 2009; 18: 56-55.

 • Štakul A et al. Strategija dolgoročnega razvoja RTV Slovenija 2004-2010. Pridobljeno 19. 12. 2010 s spletne strani: www.rtvslo.si/…/strategija_rtv_slovenija_2004-2010-mediji-6-9-05.doc

 • Macur S. Dnevnoinformativni program na komercialni televiziji: diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007.

 • Nolimal D, Rejc V. Droge, novinarji in mediji. Zdrav Var 1997; 36: 191-192.

 • Drev A, Sever M, Kamin T. Prepovedane droge v slovenskih množičnih medijih. Zdrav Var 2006; 45: 126-139.

 • Govc-Eržen J, Lekič K. Zdravnik družinske medicine in mediji - odnos do zdravja in zdravljenja. V: Kersnik J, urednik. Družinska medicina na stičišču kultur. 21. učne delavnice za zdravnike družinske medicine. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2004: 161-168.

 • Verčič D, Zavrl F, Rijavec P. Odnosi z mediji. Ljubljana: GV Založba, 2002.

 • Cho S, Cameron GT. Power to the people - health PR people that is! Public Relat Rev 2007; 33: 175-183.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search