Accessibility and providers of primary women's reproductive health care in Slovenia in 2010

Nadja Šinkovec 1 , Barbara Ponikvar 1 ,  and Irma Renar 1
 • 1 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Dostopnost in Izvajalci Primarnega Reproduktivnega Zdravstvenega Varstva Žensk v Sloveniji v Letu 2010

Izhodišča: V zadnjih letih je civilna družba že večkrat opozorila na slabo dostopnost primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva v Sloveniji. Ker je primarno reproduktivno zdravstveno varstvo izjemnega pomena za reproduktivno zdravje žensk, smo analizirali razpoložljivost zdravstvenega osebja in dostopnost reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk.

Metode: Uporabili smo podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu in zasedenosti izvajalcev primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva ter podatke o starostni strukturi izvajalcev, ki izhajajo iz Baze podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti Inštituta za varovanje zdravja. Podatke o sprejemanju novih pacientk smo pridobili s pomočjo telefonske ankete med izvajalci primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Rezultati: V Sloveniji je v letu 2010 izvajalo primarno reproduktivno zdravstveno varstvo 137 ginekoloških timov. En tim je pokrival povprečno 4.941 opredeljenih žensk ob povprečni 74,5-odstotni opredeljenosti. Anketiranje je pokazalo, da so nove pacientke sprejemali v 46 izmed 53 zdravstvenih domov, pri 29 izmed 43 anketiranih zasebnikov s koncesijo ter v 12 izmed 14 bolnišnic. Povprečna starost slovenskih ginekologov, ki izvajajo dejavnosti primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva, je bila 52 let.

Zaključek: V vsaki statistični regiji v Sloveniji je na voljo vsaj nekaj izvajalcev primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva, ki še sprejemajo nove pacientke, pri čemer pa podatki naše ankete kažejo slabšo dostopnost kot podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V zadnjem desetletju lahko zasledimo večji obseg dejavnosti primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva v bolnišnicah na račun dejavnosti v zdravstvenih domovih in pri zasebnikih s koncesijo, kar s stališča dostopnosti za uporabnice ni najbolj ugodno. V Sloveniji moramo zato skrbno načrtovati mrežo primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva in zagotoviti čim večjo razpršenost ginekoloških timov po državi, tako da bo vsem ženskam omogočena dobra dostopnost dejavnosti primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andolšek-Jeras L. Pomen reproduktivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Zdrav Vestn 2003; 72 (Suppl 2): II-61-3.

 • Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 33/2002. Pridobljeno 23.12.2010 s spletne strani: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200233&stevilka=1391

 • WHO. Integrating sexual and reproductive health-care services. Geneva: World Health Organization, 2006.

 • Kirar Fazarinc I, Mihevc Ponikvar B, Renar I. Organizacija primarnega reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk. In: Albreht T, Pribaković Brinovec R, editors. Zdravje v Sloveniji 2003. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005: 38-51.

 • Maurič D. Ambulantna ginekologija - "deseti brat" primarne zdravstvene dejavnosti?: requiem aeternam dona eis. Zdrav Vestn 2005; 74: 813-4.

 • United Nations. Report of the International Conference on Population and Development. Cairo: United Nations, 1994.

 • Reproductive health strategy to accelerate progress towards the attainment of international development goals and targets. Geneva: World Health Organization, 2004.

 • Ketting E, Esin A. Integrating sexual and reproductive health in primary health care in Europe: position paper of the European Forum for Primary Care. Qual Prim Care 2010; 18: 269-82.

 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo). Uradni list RS, št. 23/2005. Pridobljeno 23.6.2010 s spletne strani http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=778

 • Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Uradni list RS, št. 19/1998. Pridobljeno 23.6.2010 s spletne strani: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=199819&stevilka=807

 • Kirar Fazarinc I, Mihevc Ponikvar B. Dostopno reproduktivno zdravstveno varstvo za boljše zdravje žensk. In: Svetovni dan zdravja 2005. Strokovni posvet Za vsako mamo in vsakega otroka; 2005 apr 7; Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005; 1-2.

 • Dostopnost do ginekoloških storitev v javni zdravstveni mreži - kako do izboljšanja stanja?: Okrogla miza. Ljubljana: Zveza potrošnikov Slovenije, 2009.

 • Limit količnikov v ginekologiji na dan 28.2.2010. Pridobljeno 7.4.2010 s spletne strani: http://www.zzzs.si/

 • Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 «Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev» (ReNPZV). Uradni list RS, št. 72/2008. Pridobljeno 23.6.2010 s spletne strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200872&stevilka=3163

 • Primic Žakelj M, Ivanuš U, Pogačnik A, Uršič Vrščaj M. Poročilo o rezultatih državnega programa ZORA v letih 2007 in 2008. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2009.

 • Izbira osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika-za zavarovane osebe. Pridobljeno 20.12.2010 s spletne strani: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/963E14A750C07670C12577B40025427A

 • Mcpherson A. ABC of adolescence: adolescents in health service. BMJ 2005; 330: 465-7.

 • IPPF European Network. A guide for developing policies on the sexual and reproductive health and rights of young people in Europe. Brussels: IPPF European Network, 2007.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search