Consumer Policy in Poland in the Period of Transformation

Open access

Abstract

The article is based on an analysis of Polish and international legal acts, government programs and literature, and aims at presenting the concept and the scope of consumer policy in the period of systemic transformation in Poland. The publication features an analysis of the major factors shaping consumer policy in Poland in the years 1989-2004. Selected international legal acts affecting consumer protection in the years 1989-1997 were also analyzed. Elements of consumer policy present in selected governmental economic programs in the period of transformation were synthesized. It was assumed that consumer policy in the period of systemic transformation indirectly resulted from the economic policy of the government. Its shape was primarily affected by the social and economic transformation occurring since 1989 and the birth of free market economy. The process of adjusting the Polish legislation to the European Union standards, which began in 1991, and subsequent accession to the European Union in 2004 also played an important role.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Consumer Policy Strategy 2002-2006 (2002) Communication from the Commission to the European Parliament The Council The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM no. 208 final 7.05.2002.

 • Handel i usługi w warunkach transformacji-uwarunkowania i bariery rozwoju. Opracowanie Departamentu Rynku i Ochrony Konsumenta PIH [Trade and services in the period of transformation - conditions and barriers to development. The report of the Department of Market and Consumer Protection of the Polish Trade Chamber] (1995) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 11 p. 112-115.

 • Journal of Laws 1990 no. 14 item 88 - Counteracting Monopolistic practices.

 • Journal of Laws 1994 no. 11 item 38 - The Europe Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States of the one part and the Republic of Poland of the other part made in Brussels on December 16 1991.

 • Journal of Laws 2004 no. 128 item 603 - Ratification of the Convention on the Organization of Economic Cooperation and Development.

 • Kierunki polityki społeczno - gospodarczej do 1994 roku. Dokument rządu RP [Directions of the socio-economic policy until 1994. The document of the government of the Republic of Poland] (1992) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 3 p. 47-49.

 • Polityka konsumencka rządu na lata 2000-2001. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 maja 2000 r. Opracowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Consumer policy of the government for the years 2000-2001. The document adopted by the Council of Ministers on May 30 2000. Report of the Office of Competition and Consumer Protection] (2000) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no.8 p. 121-136.

 • Polityka konsumencka rządu na lata 2002-2003. Dokument przygotowany w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaakceptowany przez rząd 12 marca 2002 r. [Consumer policy of the government for the years 2002-2003. Document prepared in the Office of Competition and Consumer Protection accepted by the government on March 12 2002] (2002) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 5 p.137-155.

 • Program polityki konsumenckiej na lata 1998-1999. Opracowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Government consumer policy program for the years 1998-1999. Report of the Office of Competition and Consumer Protection] (1998) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 12 p. 100-109.

 • Resolution on the protection of consumers was signed unanimously by the member states including Poland on April 1985 http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm (access on August 3 2017).

 • Rządowy program ochrony konkurencji [Governmental program of competition protection] (1993) “Biuletyn Urzędu Antymonopolowego” [Polish Competition Council Bulletin] no. 1 p. 9-13.

 • Strategia dla Polski. Rządowy program polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994-1997 [Strategy for Poland. Government program of socio-economic policy for the years 1994-1997] (1994) Przegląd Rządowy [Government Review] issue 6 p. 47-69.

 • Strategia polityki konsumenckiej na lata 2004-2006 [Strategy of consumer policy for the years 2004-2006] (2004) ”Przegląd Rządowy” [Government Review] no. 9 p. 109-113.

 • Day G. Aaker D. (1970) A Guide to Consumerism “Journal of Marketing” no. 4 p.13-15.

 • Kołodko G. (1994) Strategia dla Polski [Strategy for Poland] Wydawnictwo Poltext Warsaw.

 • Łętowska E. (2002) Prawo umów konsumenckich [Consumer agreement law] C. H. Beck Warsaw.

 • Małysa-Kaleta A. (2002) Konsumpcja w kształtowaniu życia Polaków [Consumption in shaping Poles’ lives] [in:] Kędzior Z. Kieżel E. (ed.) “Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych” [Consumption and market in the period of systemic transformation] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warsaw p. 22-23

 • Niepokulczycka M. (1998) Polityka konsumencka w Polsce - aspekt integracyjny [Consumer policy in Poland - aspect of integration] [in:] Gutkowska K. Ozimek I. (ed.) “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z U nią Europejską” [Socioeconomic and legal situation of consumers in Poland and the integration with the European Union] Wydawnictwo SGGW Warsaw p. 105-119

 • Niepokulczycka M. (1999) Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów: Materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych [Consumer policy and protection of consumer welfare: information for local governments’ employees and activists] Federacja Konsumentów Warsaw.

 • Ostrowska E (1998) Ochrona konsumentów [Protecting consumers] “Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów“ [Bulletin of the Office of Competition and Consumer Protection] no. 18-19 p. 16.

 • Ozimek I. (1999) Stan świadomości polskich konsumentów w zakresie ochrony konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z UE [Level of Polish consumers’ awareness regarding consumer protection in Poland in the light of the future integration with the EU ] [in:] Karcz K. (ed.) “Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja?” [Consumer and business in Europe - ethnocentrism or globalization?] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Katowice p. 280-292.

 • Próchniak E. Zgadło J. (1998) Ochrona konkurencji i konsumenta [Protecting competition and consumers] Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Bydgoszcz.

 • Ringstedt N. (1990) OECD and Consumer Policy “Journal of Consumer Policy” no. 4 p. 467-475.

 • Rosati D. (1998) Polska droga do rynku [Polish journey towards the market] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warsaw.

 • Światowy G. (1998) Ochrona konsumenta w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unia Europejską [Consumer protection in the process of marketing the Polish economy and its integration with the European Union] [in:] Gutkowska K. Ozimek I. (ed.) “Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską” [Socioeconomic and legal situation of consumers in Poland in the light of the integration with the European Union] Wydawnictwo SGGW Warsaw p.120-134.

 • Wilk K. (2000) Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona [Consumer’ welfare and protection in market economy] [in:] Kieżel E. (ed.) ”Rynkowe zachowania konsumentów” [Market behaviors of consumers] Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Katowice p. 221-230.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 224 95 2
PDF Downloads 142 65 1