Risk assessment of climate change impacts and the post-mining land reclamation on the example of the “Brzeziny” Natural Aggregate Mine

Open access

Abstract

Mitigation of climate change and adaptation to its effects manifested in increasingly extreme meteorological phenomena are one of the most important contemporary global challenges. In the face of new hazards, numerous measures are taken to adapt environmental components and ventures to climate change, such as the reclamation of degraded areas – recognized as a key adaptation and mitigation action. The success and the property of selecting these measures, including reclamation, requires a detailed recognition of the risk of occurrence of various hazards and of the severity of their consequences in a given area. The study assessed the risk of the climate change impacts on the post-mining area and based on its results an optimal method of reclamation of the “Brzeziny” gravel pit was proposed, aimed at the maximum adaptation of the area to the occurrence of potential climate events. The risk analysis was based on elements of the common risk assessment methodology (CRAM) and enriched with elements of the analytic hierarchy process method (AHP). Moreover, the event tree analysis (ETA) logic technique was used to assess the proposed adaptation measures at the reclamation stage.

BUCHERT L., CEBULAK E., DRWAL-TYLMANN A., WOJTCZAK-GAGLIK E., KILAR P., LIMANÓWKA D., ŁAPIŃSKA E., MIZERA M., OGÓREK S., PYRC R., WINNICKI W., ZAWIŚLAK T. 2013: Vademecum niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Geneza, skutki, częstość występowania. Część pierwsza – wiosna, lato [Vademecum dangerous meteorological phenomena. Genesis, effects, incidence. Part one – spring, summer]. IMGW-PIB, Warszawa.

CAPSTICK S. 2016: Climate Change Impacts and Adaptation in the Mining Sector. Golder Associates. Retrieved from https://adaptationcanada2016.ca/wp-content/uploads/2016/04/W1G-Capstick. pdf [presentation].

CHODAK M. 2013: Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym [Methods of reclamation and development of post-mining areas in rock mining]. Poltegor Instytut, Wrocław – Kraków.

Dokumentacja rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego „Brzeziny” [Documentation of reclamation of the “Brzeziny” post-exploitation pit]. Niemodlin 2015 [unpublished].

European Commission, EC 2007: Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Adapting to climate change in Europe – options for EU action. Brussels 29.06.2007 [COM(2007) 354 final].

European Commission, EC 2013: Communication from the Commission of the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee Regions. An EU Strategy for adaptation to climate change. Brussels 16.04.2013 [COM(2013) 216 final].

FÜSSEL H.M. 2007: Adaptation planning for climate change: concepts, assessment approaches, and key lessons. Sustain. Sci. 2: 265–275.

IMGW: Mapy klimatu Polski [Climate maps of Poland]. Retrieved from http://klimat.pogodynka.pl/pl/climate-maps [accessed: 06.02.2018].

IUNG: System monitoringu suszy rolniczej s[Agricultural drought monitoring system]. Retrieved from http://www.susza.iung.pulawy.pl [accessed: 05.02.2018].

JONES R.N., PRESTON B.L. 2010: Adaptation and risk management. Climate Change Working Paper 15. Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne.

KACZMARCZYK B. 2014: Współczesny wymiar zagrożeń naturalnych [Contemporary dimension of natural hazards]. Kultura Bezpieczeństwa 15: 113–124.

KARCZEWSKA A. 2012: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych [Soil protection and reclamation of degraded areas]. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

KUNDZEWICZ Z.W. 2008: Disaster Aftermath. In: H. Kirsch (Ed.). Encyclopedia of Public Health. Springer.

KUNDZEWICZ Z.W., MATCZAK P. 2010: Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi [Natural disaster threats]. Nauka 4: 77–86.

KZGW: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego [Flood hazard maps and flood risk maps]. Retrieved from http://mapy.isok.gov.pl/imap [accessed: 05.02.2018].

MANSON L., UNGER C., LEDERWASCH A., RAZIAN H., WYNNE L., GIURCO D. 2013: Adapting to climate risks and extreme weather: A guide for mining and minerals industry professionals. National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast.

Ministerstwo Środowiska, MŚ 2013a: Projekt KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”: Konsekwencje zmian klimatu [KLIMADA project “Development and implementation of a strategic adaptation plan for sectors and areas sensitive to climate change”: Consequences of climate change]. Retrieved from http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu [accessed: 26.02.2018].

Ministerstwo Środowiska, MŚ 2013b: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [Strategic adaptation plan for sectors and areas sensitive to climate change by 2020 with a view to 2030]. Warszawa (wersja 23 z dn. 22.03.2013).

Meteoblue: Klimat Opole [Climate of Opole]. Retrieved from https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/opole_polska_3090048 [accessed: 05.02.2018].

MIODUSZEWSKI W. 2012: Zjawiska ekstremalne w przyrodzie – susze i powodzie [Extreme phenomena in nature – droughts and floods]. In: A. Łachacz (Ed.). Wybrane problemy ochrony mokradeł. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń-sko-Mazurskiego, Olsztyn.

OSTRĘGA A. 2004: Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie [Methods of developing excavations and areas after mining of carbonate resources on the example of Krzemionki Podgórskie in Kraków]. Kraków.

PAC M. 2012: Sinice (Cyanobacteria) w środowisku słodkowodnym [Cyano-bacteria in a freshwater environment]. Woda Środ. Obsz. Wiej. 12, 3 (39): 187–195.

PAPATHOMA-KÖHLE M., PROMPER C., GLADE T. 2016: A Common Methodology for Risk Assessmentand Mapping of Climate Change Related Hazards – Implications for Climate Change Adaptation Policies. Climate 4 (1): 8.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (zał. do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry) [Flood risk management plan for the Odra basin district (annex To the Regulation of the Council of Ministers of October 18, 2016 regarding the adoption of Flood risk management plan for the Odra river basin district)]. Dz.U. 2016, poz. 1938.

RCB 2013: Zagrożenia okresowe występujące w Polsce [Periodic hazards occurring in Poland]. Retrieved from http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/RCB-Zagro%C5%BCenia-okresowew-Polsce-aktualizacja.pdf [accessed: 06.02.2018].

RUDKOWSKI B., BIL-KUBICKA I., ŻYREK E., JODŁOWSKA M. 2016: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Skoroszyce [A low-emission economy plan for the Skoroszyce commune]. Skoroszyce.

RYBCZYŃSKA-SZEWCZYK M. et al. 2016: Analiza występowania zjawiska suszy oraz hierarchizacja i identyfikacja obszarów narażonych na występowanie skutków suszy na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu do Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy [Analysis of drought occurrence and hierarchization and identification of areas exposed to the effects of drought in the area administered by RZGW in Wrocław to the Draft Plan for preventing the effects of drought in the Central Oder, Izera, Metuje, Elbe and Ostrożnica (Upa), Orlice and Morawy water regions]. RZGW we Wrocławiu, Warszawa.

TRACZEWSKA T.M. 2012: Problemy ekologiczne zbiorników retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjności [Ecological problems of retention reservoirs in the aspect of their multifunctionality]. European Symposium Anti-flood De-fences – Today’s Problems, Paris – Orléans.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Act on protection of agricultural and forest land]. Dz.U. 2004 nr 121, poz. 1266 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze [Geological and mining law]. Dz.U. 2011 nr 163, poz. 981 z późn. zm.

WILLOWS R., REYNARD N., MEAD-OWCROFT I., CONNELL R. 2003: Climate adaptation: Risk, uncertainty and decision-making. Part 2. UK Climate Impacts Programme, Oxford: 41–87.

WRÓBLEWSKI D., ABGAROWICZ G., ABGAROWICZ I., BANULSKA A., GOŁĘBIEWSKI J., GUZEWSKI P., KĘ-DZIERSKA M., MAŁOZIĘĆ D., NAPIÓRKOWSKI M., POŁEĆ B., SKOMRA W., SOBÓR E., SOWA T., STĘPIEŃ P., TRZCIŃSKA M. 2015: Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk [Risk management – an overview of selected methodologies]. CNBOP-PIB, Józefów: 86–88.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation

The Journal of Warsaw University of Life Sciences

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 212 192 26
PDF Downloads 99 97 13