A simplified algorithm for the design of piled raft foundations applied for the case study of a building erected within Żoliborz-Szczęśliwice glacial tunnel valley

Open access

Abstract

A common engineering solution for excessive settlement with raft foundation (s) is the use of piles in order to reduce the vertical displacements, in this method, the whole structural load is transferred to the piles. This is an overly cautious approach, and there remains a need to find an optimal design method for a building’s foundations. Such a solution may be the piled raft foundation, which allows a reduction of the number of piles due to the integration of the raft in the bearing capacity of the foundation. The aim of the article is to estimate the contribution of foundation elements such as the raft and the piles in the bearing capacity of a residential building located in Warsaw, where the geological conditions are characterized by organic soil layers, principally of gyttja.

DYKA I., GWIZDAŁA K. 1998: Metody obliczeń osiadania dużych grup palowych. Inżynieria Morska i Geotechnika (5), 248–255.

EA-Pfähle. Recommendations on piling 2014. DGGT/Ernst & Sohn.

Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich. Zmiana PN-81/B-03020. Konferencja Naukowo-Techniczna “Harmonizacja polskich norm geotechnicznych z systemem norm europejskich”, Vol. 1. Mrągowo, listopad 2000.

GWIZDAŁA K. 2011: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

GWIZDAŁA K. 2013: Fundamenty palowe. Badania i zastosowania. Vol. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

GWIZDAŁA K., STĘCZNIEWSKI M., DYKA I. 2009: Wykorzystanie sondowań statycznych do obliczania nośności i osiadań pali. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 4 (25), 62–69.

HANISCH J., KATZENBACH R., KÖNIG G. 1977: Kombinierte Pfahl-Plattengründungen. Warszawa.

HEMSLEY J. 2000: Design applications of raft foundation. Thomas Telford, London.

MEYER Z. 2012: Obliczenia inżynierskie osiadania fundamentów. ZAPOL, Szczecin.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN, Warszawa.

PN-83/B-02482. Fundamenty palowe. PKN, Warszawa.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. PKN, Warszawa.

Pro-Soft, Krzysztof Grajek, ABC – Płyta. Wersja 6.2: Opis programu, Gliwice, 2004.

WIŁUN Z. 2010: Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation

The Journal of Warsaw University of Life Sciences

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 272 246 22
PDF Downloads 100 92 7