Technical Note: Example of the Application of Jet Grouting to the Neutralisation of Geotechnical Hazard in Shaft Structures

Open access

Abstract

The article presents a geotechnical hazard neutralisation technology for shaft structures. The diagnosis of problems with uncontrolled subsidence of the ventilation duct provided by the authors enabled the development of a schedule of works required for the protection and reinforcement of foundation soil in the shaft area. The technology of protection works was selected after the analysis of the technical condition of shaft structures as well as hydrological and geomechanical conditions. Due to the closeness of the shaft lining, it was necessary to form grout columns using jet grouting and low-pressure grouting technologies. The article presents the issues related to the selected technology and its application to the neutralisation of the emergent geotechnical hazard. The method of performance of recommended works was also described together with their impact on the technical condition of structures discussed as well as their functionality and usage.

[1] CHUDEK M., KUBAŃSKI A., WANIK K., TOBICZYK S., Technika i technologia likwidacji zagrożenia geotechnicznego szybu V kopalni “Pniówek”, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2008, 4, 1-10.

[2] DYBEŁ P., WAŁACH D., Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane, 2013, 315-322.

[3] WANIK K., Zastosowanie iniekcji strumieniowej „jet grouting” do zabezpieczania i wzmacniania posadowienia przyszybowych obiektów powierzchniowych, Wiadomości Górnicze, 2009, 60(7-8), 443-449.

[4] WIŁUN Z., Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2000.

[5] ŻMUDZIŃSKI Z., MOTAK E., Ocena obliczeniowa nośności pali wykonywanych metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej, Problemy Naukowo-Badawcze Konstrukcji Inżynierskich, Monografia 194, Politechnika Krakowska, Kraków 1995.

[6] Projekt budowlany - Wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiektem budynku nadszybia szybu “Marklowice I” oraz kanałem wentylacyjnym przy wykorzystaniu kolumn iniekcyjnych formowanych w technologii “jet grouting”, Zakład Inżynieryjny “Georem” Sp. z o.o. Sosnowiec, luty 2012.

Studia Geotechnica et Mechanica

The Journal of Wroclaw University of Technology

Journal Information

CiteScore 2017: 0.14

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.131
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.448

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 71 71 21
PDF Downloads 23 23 10