People, Space and Culture – Dimensions of Intergenerational Relationships. Introduction

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anderson J. (2010). Understanding Cultural Geography. Places and Traces. London New York Routledge.

 • Bahna M. (2014). Slovak Care Workers in Austria: How Important Is the Context of the Sending Country? Journal of Contemporary European Studies22(4) 411–426.

 • Bahna M. (2015). Victims of Care Drain and Transnational Partnering?: Slovak Female Eldercare Workers in Austria. European Societies17(4) 447–466.

 • Bahna M. (2016). Slowakische 24-Stunden-Betreuerinnen in Ősterreich: Nur ein Weiterer Migrationsstrom aus der Slowakei? In: Im Ausland zu Hause pflegen: Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung. Wien: LIT Verlag (p. 199–220).

 • Bahna M. Sekulová M. (2019). Crossborder Care: Lessons from Central Europe Cham: Palgrave Macmillan.

 • Bieliková L. (2014). Stratégie postupovania nehnuteľného majetku vo vzťahu k doopatrovaniu najstaršej generácie. [The Strategies of Assignment of Moveable Property in Relation to End-to-Life Care for the Oldest Generation]. Etnologické rozpravy21(1) 45–57.

 • Biggs S. Carr A. (2015). Age and Child-Friendly Cities and the Promise of Inter-generational Space. Journal of Social Work Practice29(1) 99–112.

 • Bengtson V. L. Roberts R. E. L. (1991). Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory Construction. Journal of Marriage and the Family 53(4) 856–870.

 • Blazek M. (2011). Place children’s friendships and the formation of gender identities in a Slovak urban neighbourhood. Children’s Geographies9(3–4) 285–302.

 • Bleha B. Ďurček P. (2017). An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia. Papers in Regional Science98(1) 331–351.

 • Blunt A. Dowling R. (2006). Home. Key Ideas in Geography. London New York Routledge.

 • Botiková M. Švecová S. Jakubíková K. (Eds.) (1997). Tradície slovenskej rodiny [The Traditions of Slovak Family]. VEDA: Bratislava.

 • Botiková M. (2006). Výber partnera v životopisných rozprávaniach žien [The Choice of Partner in Women’s Autobiographical Narratives] In: Z. Kiczková (Ed.) Women’s Memory: The experience of self-shaping in biographical interviews. Bratislava: Iris (pp. 184–206).

 • Botiková M. (2008). K antropológii životného cyklu: kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí [The Anthropology of the Life-Cycle: Culture and the Way of Life through Female Eyes in Slovakia in the 20th Century]. Bratislava: Univerzita Komenského.

 • Botiková M. (2017). Ženy zo strednej vrstvy – autobiografické pramene k spôsobu života v druhej tretine 20. storočia na Slovensku. [Middle-class women – autobiographical sources on the way of life in the second third of the 20th century in Slovakia]. Populačné štúdie Slovenska 10 [Population Studies of Slovakia 10] Bratislava.

 • Botiková M. Brezovská N. (2017). Faktory aktívneho starnutia (Výskum medzi ženami v Trenčianskej Teplej) [The Factors of Active Ageing (Research among Women in Trenčianska Teplá)]. Etnologické rozpravy24(1) 7–40.

 • Burgt van der D. (2008). ‘How children place themselves and others in local space’ Geografiska Annaler: Series B Human Geography90(3) 257–269.

 • Bútorová Z. (Ed.) (2013). Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. [The Fourth Dimension of the Third Age. Ten Chapters on Active Ageing]. Bratislava: IVO.

 • Bužeková T. (2018). Gluing bits of life together autobiographical reasoning in the narratives of women from the rural community in Slovakia. Ethnologia Slovaca et Slavica39 55–88.

 • Christensen J. H. Mygind L. Bentsen P. (2015). Conceptions of place: approaching space children and physical activity. Children’s Geographies13(5) 589–603.

 • Feglová V. (1982). Zmeny kolektívnych noriem v súčasnej vianočnej obradovosti. (Na analýze hodnotiacich postojov strednej generácie.) [Changes in Collective Norms in Contemporary Christmas Rituals. (An Analysis of the Evaluating Attitudes of the Middle Generation)]. Slovenský národopis30(2) 196–210.

 • Feglová V. (2002). K zmenám starorodičovských rolí v súčasnom urbánnom prostredí. [On Changes in Grandparent Roles in the Contemporary Urban Environment]. In: I. Chorvát (Ed.) Premeny rodiny v urbánnom prostredí. [Transformations of Family in the Urban Environment]. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií. Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (pp. 94–100).

 • Feglová V. (2004). „Druhá kariéra“ – rodová intepretácia jednej etapy v živote žien. [“The Second Career” – The Gender Interpretation of One Stage in a Woman’s Life]. In: J. Darulová K. Koštialová (Eds.) Sféry ženy. Sociológia etnológia história. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Sociologický ústav Akademie věd ČR v Prahe (pp. 311–320).

 • Hamplová D. Šalamounová P. Šamanová G. (Eds.) (2006). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. [The Life-Cycle. Sociological and Demographical Perspectives]. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

 • Hasmanová Marhánková J. (2015). „Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině. [“Being a Good Grandmother” – Normative Expectations Concerning the Role of Grandmothers in Contemporary Czech Families]. Sociologický časopis51(5) 737–760.

 • Harper S. Hamblin K. (Eds.) (2014). International Handbook on Ageing and Public Policy. Oxford Institute of Population Ageing DOI: 10.4337/9780857933911.

 • HELPS – Domáca starostlivosť o starých a ohrozených ľudí a stratégia lokálnych partnerstiev v strednej Európe [Home Care for the Elderly and People at Risk and the Strategies of Local Partnerships in Central Europe]. http://www.sociologia.sav.sk/vyskumne_projekty.php?id=1456) accessed on November 22nd 2018.

 • Herzánová Ľ. (2002). Princíp troch grošov. (Najstaršia generácia a staroba v mestskom prostredí Bratislavy a Viedne). [The Three Pennies Principle. The Oldest Generation and Old-Age in the Urban Environment of Bratislava and Vienna.] In: I. Chorvát: Premeny rodiny v urbánnom prostredí [Transformations of Family in the Urban Environment]. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (pp. 101–108).

 • Herzánová Ľ. (2005). Autobiografické texty ako prameň pri výskume staroby v Bratislave a vo Viedni. [Autobiographical Texts as the Source of Research of Old Age in Bratislava and Vienna]. In: Z. Profantová (Ed.) Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948 1968 1989. [The Small History of Big Events in Czecho(Slovakia) after 1948 1968 1989.] Etnologické štúdie 13 Bratislava: Ústav etnológie SAV a Ústav pamäti národa (pp. 150–168).

 • Herzánová Ľ. (2007). Každodennosť staroby a starnutia vo svetle autobiografických prameňov [The Daily Routine of Old Age and Ageing in the Light of Autobiographical Sources]. In: Z. Profantová (Ed.) Malé dejiny veľkých udalostí III. Naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy [The Small History of Big Events III. The Narrative Daily Routine in the Context of the Social and Historical Retrospective]. Bratislava: Ústav etnológie SAV (pp. 169–175).

 • Hlôšková H. (1990). Slovesná komunikácia skupiny starých ľudí v meste [Verbal Communication of the Group of Old People in the City]. Národopisné informácie6(2) 75–79.

 • Hlôšková H. (Ed.) (2000). Tradičná kultúra a generácie [The Traditional Culture and Generations]. Bratislava: Ústav etnológie SAV.

 • Hockey J. Penhale B. Sibley D. (2001). Landscapes of loss: spaces of memory times of bereavement. Ageing and Society21(6) 739–757.

 • Hopkins P. Pain R. (2007). Geographies of age: thinking relationally. Area39(3) 287–294.

 • Horská P. Kučera M. Maur E. Stloukal M. (1990). Dětství rodina a stáří v dejinách Evropy [Childhood Family and Old Age in European History]. Praha: Panorama světových dějin.

 • Horský J. Seligová M. (1996). Rodina našich předků. Praha: NLN.

 • Hrozenská M. (2013). Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi [Intergenerational Solidarity from the Perspective of Relationships between Adult Children and Their Ageing Parents]. Pedagogika.sk4(3) http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-3/studia_hrozenska.pdf.

 • Chorvát I. (2006). Rodinné vzťahy väzby a perspektívy na pozadí procesu modernizácie [Family Relationships Links and Perspectives in the Background of the Modernisation Process]. In: D. Hamplová P. Šalamounová G. Šamanová (Eds.) Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy [Life-Cycle. Sociological and Demographical Perspectives]. Praha: Sociologický ústav AV ČR (pp. 8–21).

 • Ivan L. Schiau M. Buzoianu C. (2018). The Use of a Drawing Tool to Assess the Implicit Ageism of Students. Slovenský národopis66(2) 221–238.

 • Izuhara M. (Ed.) (2010). Ageing and Intergenerational Relations: Family reciprocity from a global perspective. Bristol Policy Press.

 • Jackson P. (2003). Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography. London New York Routledge.

 • Jedličková P. (2017). Medzigeneračné učenie ako nástroj rozvoja seniora v poznávaní [Intergenerational Learning as a Tool for Developing the Cognition in the Elderly]. In: B. Balogová (Ed.) Šance a limity seniorov v súčasnej modernej komunikácii (negatíva a pozitíva IKT v živote seniora) [Chances and Limits of the Elderly in Contemporary Modern Communication. (The Pros and Cons of ICTs in the Lives of the Elderly)] p. 53–62. Zborník príspevkov a vedeckých štúdií https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova11 accessed on February 10th 2019.

 • Káčerová M. Bleha B. (2007). Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy [The Theoretical Background of Population Ageing and a Retrospective View of Europe’s Ageing]. Slovenská štatistika a demografia17(3) 43–61.

 • Káčerová M. Mládek J. (2011). Generačné substitúcie ako indikátory starnutia obyvateľstva [Generation Substitutions as Indicators of Population Ageing]. Forum Statisticum Slovacum7(6) 79–84.

 • Káčerová M. Mládek J. (2012). Population Ageing as Generation Substitutions: Economic and Social Aspects. Ekonomický časopis60(3) 259–276.

 • Káčerová M. Nováková M. (2016). Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4 [The Impacts of Population Processes on Population Ageing in Visegrad Group Countries]. Slovenská štatistika a demografia26(2) 47–62.

 • Káčerová M. Ondačková J. (2013). Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe. [The Index of Dependence of the Handicapped Elderly Population]. Forum statisticum Slovacum1/2013 30–38.

 • Káčerová M. Ondačková J. (2015a). The process of population ageing in countries of the Visegrad Group (V4). Erdkunde69(1) 49–68.

 • Káčerová M. Ondačková J. (2015b). Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte [The Process of Slovak Population Ageing in the European Context]. Slovenská štatistika a demografia25(3) 44–58.

 • Káčerová M. Ondačková J. Mládek J. (2014). Time-space differences of population ageing in Europe. Hungarian Geographical Bulletin63(2) 177–199.

 • Kadlecová-Onderčaninová A. (1991). Zo súčasného výskumu etnického povedomia u najmladšej generácie obyvateľov Santova (Pilisszántó) v Maďarsku. [From the Contemporary Research on the Ethnic Awareness of the Youngest Generation]. Slovenský národopis39(2) 212–216.

 • Kardošová M. (1991). Vplyv politických zmien v prvej polovici 20. storočia na hodnotové orientácie obyvateľov Trenčína (na príklade vzťahu k majetku a mestu. [The Impacts of Political Changes in the 1st Half of the 20th Century on the Value Orientation of the Trenčín Population (through the Example of the Relationship to Property and the City)]. In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry (Výsledky výskumov v roku 1991) [Continuity and Conflict of Values in Daily Culture (Research Results 1991)]. Bratislava Národopisný ústav SAV Bratislava (pp. 7–19).

 • Kehl K. Then V. (2013). Community and Civil Society Returns of Multi-Generation Cohousing in Germany. Journal of Civil Society9(1) 41–57.

 • Keating N. Kwan D. Hillcoat D. Nalletamby Burholt V. (2015). Intergenerational relationships: Experiences and attitudes in the new millennium. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/458697/gs-15-23-future-ageing-intergenerationalrelationships-er11.pdf

 • Kiliánová G. (1983). Význam medzigeneračných vzťahov pre transmisiu ľudovej prózy na Kysuciach [The Importance of Inter-generational Relationships for the Transmission of Folk Culture in Kysuce Region]. Slovenský národopis31(3–4) 593–600.

 • Komp K. Johansson S. (2014). Population ageing in a life course perspective: developing a conceptual framework.https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-andsociety/article/population-ageing-in-a-lifecourse-perspective-developing-a-conceptual-framework/9ABFEADE383E8AC326E6FE2D98099A2D accessed on March 4th 2019.

 • Krekovičová E. (1983). Miesto rodiny v mechanizme fungovania a transmisie piesní v dedinskom prostredí. [The Place of Family in the Mechanism of Functioning and Transmission of Songs in the Rural Environment] Slovenský národopis31(3–4) 601–606.

 • Lamb S. (2015). Generation in Anthropology. In: J. D. Wright (editor-in-chief) International Encyclopaedia of the Social & Behavioural Sciences 2nd edition Vol 9. Oxford: Elsevier (pp. 853–856).

 • Lefebvre H. (1991). Production of Space. Oxford Cambridge Blackwell.

 • Lenhardtová M. (2010). Starorodičovstvo (Grandparenthood). In: B. Balogová (Ed.) Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15. 1. 2010 v Prešove. [Elan Vital within Intergenerational Relationships: Collection of Papers from the International Conference 15 January 2010 Prešov]. Prešov: PU v Prešove (pp. 144–148) ISBN 978-80-555-0198-7. dostupné na (available at):http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogová1/index.html accessed on April 1st 2019.

 • Mann R. (2007). Out of Shadows: Grandfatherhood Age and Masculinities. Journal of Aging Studies21(4) 281–291.

 • Mannheim K. (1952). The Problem of Generations. In: P. Kecskemeti Essays on the Sociology of Knowledge: Collected Works Volume 5. New York: Routledge (pp. 276–322).

 • Massey D. (1995). Place and their Pasts. History Workshop Journal39 182–192.

 • Massey. D. (2005). For Space. London Sage.

 • McCamant K. Durret C. (2011). Creating Cohousing. Building Sustainable Communities. Gabriola Island New Society Publishers.

 • Méryová M. (1990a). Veková a sociálna diferenciácia lokálneho spoločenstva. (Na príklade tanečného života.) [The Age and Social Differentiation of the Local Community. (Through the Example of a Dance Life)]. Slovenský národopis38(1–2) 173–180.

 • Méryová M. (1990b). O tradícii výmeny detí ako spôsobu osvojovania si jazyka iných etník. [On the Tradition of Exchange of Children as the Way of Learning the Language of Other Ethnic Groups]. Slovenský národopis38(4) 574–580.

 • Mészárošová J. Wsólová L. Bachratá Z. Stuchlíková K. Gazdíková K. (2018). Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti. Sociálno-zdravotnícke spektrum. [Intergenerational Co-existence in the Context of Society Development. The Social and Healthcare Spectrum]htps://www.szspektrum.eu/wp-content/uploads/2018/03/Meszarosova-2.pdf accessed on January 25th 2019.

 • Neshama A. Delagrange K. Raglang C. (2006). Elder Co-housing: An Idea Whose Time Has Come? Communities32(14) 60–69.

 • Neumanová E. (1979). Pracovné aktivity starého človeka na dedine a jeho postoje k súčasnosti očami psychológa. [Work Activities of Elderly People in Villages and Their Attitudes through the Eyes of a Psychologist]. Slovenský národopis27(2) 273–277.

 • Onderčaninová A. (1987). Postavenie starých ľudí v rodine a spoločnosti [The Position of Elderly People in Family and Society] Bratislava: Diplomová práca [Thesis].

 • Onderčaninová A. (1990). Spoločenské kontakty starých ľudí v súčasnosti [The Social Contacts of Elderly People at Present]. Slovenský národopis38(1–2) 45–50.

 • Panelli R. (2004). Social Geographies. From Difference to Action. London Sage.

 • Paríková M. (2007). Starí rodičia a rodina v urbánnom prostredí (na príklade Bratislavy) [Grandparents and Family in the Urban Environment (through the Example of Bratislava)]. Slovenský národopis55(1) 19–32.

 • Pavlík Z. Kalibová K. (2005). Mnohojazyčný demografický slovník [Multi-Lingual Demographic Vocabulary]. Praha: Česká demografická společnost.

 • Peil T. (2009). Home. In: R. Kitchin N. Thrift (Eds.) International Encyclopaedia of Human Geography. Amsterdam Oxford Elsevier (pp.180–184).

 • Petrović I. Čizmić S. Vukelić M. (2018). It was great they were all young! Is there ageism in students’reflections on professional internship? Slovenský národopis66(2) 190–202.

 • Pilinská V. (Ed.) (2005). Demografická charakteristika rodiny na Slovensku. [Demographic Characteristics of Family in Slovakia]. VDCInfostat. http://www.infostat.sk/vdc/pdf/rodina2004.pdf accessed on December 11th 2018.

 • Piscová M. (2007). Aktívna staroba: želanie alebo realita? [Active Old Age: Wish or Reality?]. Forum Scientiae et Sapientiae14(1) 40–41.

 • Piscová M. (2011). Starnutie – vek – veková identita alebo starnutie v teoretických konceptoch a v realite. [Old Age – Age – Age Identity or Ageing in Theoretical Concepts and in Reality]. In: M. Piscová (Ed.) Vek – migračné stratégie – trávenie voľného času[Age – Migration Strategies – Spare-Time]. Bratislava: Sociologický ústav SAV (pp. 9–42).

 • Piscová M. (Ed.) (2014). Starnutie a starší ľudia: podmienky a súvislosti [Ageing and the Elderly: The Context and Relationships]. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

 • Piscová M. Klobucký R. Bahna M. (2015). Starší ľudia v spoločnosti a v rodine. Niekoľko pohľadov na starších ľudí v štatistikách a komparatívnych výskumoch [Elderly People in Society and in Family. Several Views on Elderly People in Statistics and Comparative Survey Data]. In: Slovenská štatistika a demografia25(3) 22–43.

 • Potančoková M. (2003). Perspektívy starnutia populácie Slovenska do roku 2050 [The Perspectives of Population Ageing in Slovakia till 2050]. Diplomová práca [Thesis]. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Praha.

 • Potančoková M. (2005). Starnutie populácie Slovenska [The Ageing of the Population in Slovakia] [online]. Bratislava: VDC Infostat. [cit.02.03.2016]. Dostupné na internete (available online at):http://www.infostat.sk/vdc/pdf/StarnutieVDC.pdf.

 • Profantová Z. (1990). Generácia ako determinanta v transmisii a tradícii folklórneho žánru [Generation as the Determining Factor of the Transmission and Tradition of the Folklore Genre]. Slovenský národopis38(1–2) 55–64.

 • Rabušic L. Vohralíková L. (2004). Čeští seniori včera dnes a zítra [The Czech Elderly People Yesterday Today and Tomorrow]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

 • Ratica D. (1983a). K otázke vzťahov rodinnej výchovy a morálky v ľudovom prostredí [On the Relationship between Family Education and Morale in the Folk Environment]. Slovenský národopis31(1) 96–102.

 • Ratica D. (1983b). Rodinná výchova ako forma intergeneračného prenosu etnokultúrnych informácií [Family Education as a Form of Intergenerational Transmission of Ethno-Cultural Information]. Slovenský národopis31(3–4) 534–540.

 • Ratica D. (1990). Miesto starých ľudí v rodinnom a spoločenskom živote slovenskej dediny [The Place of Elderly People in the Family and Social Life of Slovak Villages]. Slovenský národopis38(1–2) 39–44.

 • Rossi A. S. Rossi P. H. (1990). Strong support but uneasy relationships: co-residence and adult children’s relationships with their parents. Journal of Marriage and the Family 59 62–67.

 • Roubíček V. (1997). Úvod do demografie [An Introduction to Demography]. Praha: CODEX Bohemia.

 • Růžička M. (2006). Geografie sociální exkluze [The Geography of Social Exclusion]. Sociální studia3(2) 117–132.

 • Rychlík J. Rychlíková M. (1985). Duchovní kultura osob v důchodkovém věku na malém městě v 80. letech 20. století. [The Spiritual Culture of People in Their Retirement Age in Small Towns in the 1980s]. Národopisné informácie1(1) 85–91.

 • Rychlíková M. (1983). K niektorým problémom postavenia ženy v dôchodkovom veku v dedinskej rodine. (Na príklade výskumu obce Lopašov začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia). [On Some Issues of the Position of Women in Their Retirement Age in a Rural Family. (Through the Example of the Research on the Municipality of Lopašov at the Beginning of the 1980s)]. Slovenský národopis31(3–4) 557–560.

 • Salner P. (1979). K postaveniu detí v súčasnom dedinskom a mestskom spoločenstve [On the Position of Children in Contemporary Rural and Urban Community]. Slovenský národopis27(4) 531–536.

 • Salner P. (1983). K postaveniu osôb v dôchodkovom veku v súčasnej vidieckej rodine. (Na základe materiálu zo stredného Slovenska.) [On the Position of Persons in Their Retirement Age in Contemporary Rural Families. (Based on Materials from Central Slovakia)]. Slovenský národopis31(3–4) 524–533.

 • Salner P. (1987). Štruktúra bratislavskej rodiny v prvej polovici 20. storočia a jej vývinové tendencie. [The Structure of Bratislava Families in the 1stHalf of the 20th Century and Its Development Trends]. Slovenský národopis35(2–3) 321–330.

 • Sak P. Kolesárová K. (2012). Sociologie stáří a seniorů [The Sociology of Old Age and of the Elderly]. Praha: Grada.

 • Sedláková T. Galčanová L. Bělehradová A. (2018). „Krásne prší dedko poďme! A tak sme išli.“ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov. [“What beautiful rain grandpa let’s go! And so we went.” Grandfatherhood as an Irreplaceable Role of Older Men] Sociologický časopis54(1) 101–126.

 • Sekeráková Búriková Z. (2018). Choosing the right age group?: Intersectional analysis of demand for paid domestic workers in Slovakia. Slovenský národopis66(2) 239–252.

 • Sekulová M. (2013). Transnational households in the context of female migration from Slovakia to Austria. Urban People/Lidé města15(2) 217–236.

 • Slovenský národopis (2018). A monothematic issue on Ageism 66(2) 177–264 Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences Bratislava.

 • Sociální studia (2007). A monothematic issue on Generations 4(1–2) 7–250 Masaryk University Brno.

 • Sociologický časopis / Czech Sociological Review (2015). A monothematic issue on Grand-parenthood 5(2015) 733–894. Sociologický ústav AV ČR v.v.i Praha.

 • Soler C. T. (2012). Reciprocity and solidarity in intergenerational relationships: Spain France and Norway in comparative perspective. Papers97(4) 849–873.

 • Stašová L. (2018). Pojetí generace v demografii a možnosti jeho využití při analýze společnost. [The Perception of Generation in Demography and the Possibilities of Its Application in the Analysis of Society]. Sociológia a spoločnosť3(2) 61–71.

 • Sýkorová D. (2007). Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociológie [Autonomy in Old Age. Chapters from Gerontosociology]. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 • Sýkorová D. (2012). Starí lidé ve městě. Na okraj velkého tématu. [Elderly People in the City. On a Big Subject]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review48(1) 107–129.

 • Sýkorová D. (2014). Kdysi to když byl socialismus… (Socialistické město ve vzpomínkách pamětníků). [When There Was Socialism… (Socialist Town in the Memories of Survivors)]. In: H. Štěpánková C. Höschl (Eds.) Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd [Gerontology – Contemporary Issues from the Perspective of Biomedicine and Social Sciences]. Praha: Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum (pp. 53–65).

 • Sýkorová D. Vidovićová L. Petrová Kafková M. Galčanová L. (2013). Stáří ve městě město v životě seniorů [Old Age in the City. City in the Lives of Elderly People]. Praha Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON).

 • Sýkorová D. Tichá I. Nytra G. (2014). Výzkum chudoby ve stáří [Research of Poverty in Old Age]. In: D. Baum A. Gojová (Eds.) Výzkumné metody v sociální práci [Research Methods in Social Work]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě (pp. 239–262).

 • Smith F. Ansell N. (2009). Children/Childhood. In: R. Kitchin N. Thrift (Eds.) International Encyclopaedia of Human Geography. Amsterdam Oxford Elsevier (pp. 58–64).

 • Šipöczová E. (2014). Sociokultúrna sonda do života súčasných seniorov [Socio-Cultural Exploration of the Lives of Present-Day Elderly People]. Národopisní věstník 31/73/(1).

 • Šprocha B. (2018). Zmeny v kohortnej plodnosti žien Slovenska v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním [Changes in the Cohort Fertility of Slovak Women in Connection with the Highest Education Attained]. Slovenská štatistika a demografia28(4) 3–18.

 • Šprocha B. (2019). Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním [The Projection of Generation Fertility and Marriage Rate in Connection with the Highest Education Attained]. Slovenská štatistika a demografia29(2) 14–36.

 • Šprocha B. Ďurček P. (2018). Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve [Delaying Motherhood in Slovakia from the Generation Perspective]. Sociológia55(5) 550–578.

 • Šprocha B. Vaňo B. Bleha B. (2014). Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030 [The Prognosis of the Development of Families and Households in Slovakia until 2030]. Bratislava: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

 • Valentine G. (2004). Contested Terrain: Teenagers in Public Space. In: Public Space and the culture of Childhood. Abingdon New York: Routledge (pp. 83–98).

 • Vanderbeck R. M. Worth N. (2015). Introduction. In: R. M. Vanderbeck N. Worth (Eds.) Intergenerational Space. Abingdon New York Routledge.

 • Vanovičová Z. (1981). Detský folklór a vplyv hromadných oznamovacích prostriedkov [Children’s Folklore and the Impacts of Mass Media]. Slovenský národopis29(1) 107–111.

 • Vidovićová L. (ako Ehrenbergerová) (2002). Stáří v populárně naučné literatuře – interpretativní analýza [Old Age in Popular Educational Literature – An Interpretative Analysis]. Sociologický časopis38(5) 607–619.

 • Vidovićová L. (2004). Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? [Autonomy and Age Discrimination: Threat or Challenge?] In: D. Sýkorová O. Chytil (Zost.) Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování [Autonomy in Old Age: The Strategy of Its Preservation]. Ostrava: ZSF – OU (pp. 61–71).

 • Vidovićová L. (2005). To be active or not to be active that is the question: the preference model of activity in advanced age. Ageing international30(4) 343–362.

 • Vidovićová L. (2006). Starší osoby na trhu práce a politika aktivního stárnutí – výběr ze statistik a sociologických šetření [Elderly People on the Labour Market and Active Ageing Policy – Selected Statistics and Sociological Surveys]. In: Postavení a diskriminace seniorů v České republice [The Position and Discrimination of Elderly People in the Czech Republic]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí (pp. 112–127).

 • Vidovićová L. (2008). Stárnutí věk a diskriminace – nové souvislosti [Old Age Age and Discrimination – New Relationships]. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

 • Vidovićová L. Gregorová E. (2007). Věkové normy v sociologické perspektivě [The Age Standards from a Sociological Perspective] Sociální studia4(1–2) 201–217.

 • Vidovićová L. Sedláková. R. (2007). Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích [Invisible Agenda or Old Age and Health in the Czech Media]. Fórum sociální politiky1(3) 13–17.

 • Vidovićová L. Galčanová L. Marcela Petrová Kafková M. (2015). Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek [The Importance and Essence of the Grandparenthood Role in Young Czech Elderly Men and Women]. In: Sociologicky časopis / Czech Sociological Review51(5) 761–782.

 • Vidovićová L. Honelová M. (2018). A case study of ageism in political debates: are social media a latent source of generational hatred? Slovenský národopis66(2) 203–220.

 • Voľanská Ľ. (2016). „V hlave tridsať v krížoch sto.“ Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni. [“Young minds old bodies.” Ageing in autobiographies from Bratislava and Vienna]. Bratislava: Veda; Ústav etnológie SAV.

 • Voľanská Ľ. (2018). „Starneme pri tom že stále niečo robíme...“: Dôchodok ako voľný čas? [“Ageing While Always Doing Something… ”Retirement as Spare-Time?] In: Národopisná Revue28(2) 103–118.

 • Vrzgulová M. (2017). Rodinná pamäť ukrytá v predmetoch / Family Memory Hidden in Objects. In: Každá rodina má svoj príbeh [Each Family Has a Story]. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva-Menorah 20 (pp. 21–29).

 • Vrzgulová M. Voľanská Ľ. Salner P. (2017). Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine. [Talking and Silence. Intergenerational Communication in Family]. Bratislava: Veda.

 • Walsh K. (2018) Constructions of old-age social exclusion. In place and shaped by place. In: M. W. Skinner G. J. Andrews M. P. Cutchin (Eds.) Geographical Gerontology. Perspectives Concepts Approaches. London New York: Routledge (pp. 252–266).

 • White J. (2013). Thinking generations. British Journal of Sociology64(2) 216–247.

 • Xu Q. (2015). One roof different dreams. Lives of Shanghai teenage girls and their fathers. In. R. M. Vanderbeck N. Worth (Eds.) Intergenerational Space. London New York: Routledge (pp. 182–191).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 105 105 15
PDF Downloads 73 73 21