The Socio-Historical Contexts of Czech Anti-Semitism and Anti-German Sentiments Following the Establishment of the Czechoslovak Republic and their Reflection in Contemporary Caricatures

Blanka Soukupová 1
 • 1 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 158 00, Praha 5

Abstract

The Czechoslovak Republic was created as the national state of the Czechs and Slovaks. Although it was based on the ethnic principle, the new state simultaneously assured relatively extensive rights for its national and religious minorities; in the Czech lands primarily for Czech Germans and the structured Jewish minority (in the new state, Jews could claim Jewish nationality and religion, or only Jewish religion). Although the Jewish minority was ideologically and politically heterogeneous and absolutely loyal to the state, it repeatedly became, not for the first time historically, the target of largely socially and ethnically motivated attacks after the foundation of the Republic. However, their nature was escalated even more by the difficult social conditions following World War I and the generally traumatic experience of the unexpected world war. Contemporary journalism helped disseminate the image of Jews as the main culprits who had caused the world war and were responsible for the general post-war destabilisation and shortages, Jews as non-state building residents of the republic, disloyal, pro-German orientated asocial elements, intensified by the image of Jewish refugees from Galicia and Bukovina, justly or unjustly accused of operating chain businesses. Contemporary journalism also emphasised the traditional image of Czech Germans as the ancient enemy of the Czech nation, currently accused of starting World War I. The fact that most Czech Germans were truly disloyal citizens of the new state after the foundation of the republic (and again in the 1930s) was balanced by the efforts of the Czechoslovak government to “win the Germans over for the new state” and therefore controlled the suppression of anti-German sentiments which were often linked to anti-Jewish sentiments. The text questions the significance of the image of the national enemy at a time in history that saw the destabilisation of existing socio-political relations, undoubtedly represented by the dissolution of the monarchy and the rise of new national states in Central Europe and their contemporary visualisation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Becher, P. (1993). Ohnisko kulturně politických konfliktů v první republice: Spor o pražské německé divadlo 1920 a aféra pražského zvukového filmu 1930. In: J. K. Hoensch, D. Kováč (Eds.), Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918–1939. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, s. 182–207.

 • Benz, W. (2004). Was ist Antisemitismus? Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

 • Broklová, E. (1998). Historický obraz Němce, Rakouska a Německa v politických kruzích české společnosti první Československé republiky. In: J. Křen, E. Broklová (Eds.), Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, s. 101–155.

 • Cohen, G. B. (2000). Němci v Praze 1861–1914. Praha: Nakladatelství Karolinum.

 • Čapková, K. (2005). Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách. 1918–1938. Praha, Litomyšl: Paseka.

 • Frankl, M., Szabó, M. (2015). Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 • Hahnová, E., Hahn, H. H. (2002). Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání. Praha: Votobia.

 • Jaworski, R. (2004). Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR. Praha: Pražská edice.

 • Kárník, Z. (2000). České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha: Nakladatelství Libri.

 • Kieval, H. J. (2011). Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. Praha, Litomyšl: Paseka.

 • Klimek, A., Kubů, E. (1995). Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

 • Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století (1996). Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

 • Koutek, J. (1962). Nacistická pátá kolona v ČSR. Praha: Naše vojsko, Svaz protifašistických bojovníků.

 • Kováč, D. (1998). Dějiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

 • Křen, J. (1990). Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd.

 • Křen, J., Broklová, E. (Eds.) (1998). Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy.

 • Kubíček, J. (2013). Dějiny žurnalistiky na Moravě: první století českých časopisů 1848–1948. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

 • Kural, V. (1991). Jazykový problém a jazykové právo z hlediska česko-německého. Slezský sborník, 89(1), 32–38.

 • Kural, V. (1993). Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě (1918–1938). Praha: R ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů.

 • Loewenstein, B. W. (1997). My a ti druzí. In: B. W. Loewenstein, My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: Doplněk, s. 59–80.

 • Machačová, J., Matějček, J. (1999). Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea.

 • Machačová, J., Matějček, J. (2002). O středních vrstvách v českých zemích 1750–1950. Základní zjištění, hypotézy, náměty. Opava: Slezské zemské muzeum.

 • Olivová, V. (2000). Dějiny první republiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

 • Osvaldová, B., Čeňková, J. (2017). Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: Academia.

 • Panczová, Z. (2016). Antisemitizmus na stránkach humoristickej tlače. Príklad časopisu Kocúr (1919–1945). In: M. Vrzgulová, H. Kubátová a kol. (Eds.), Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2016, s. 28–60.

 • Salner, P. (2000). Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: Zing print.

 • Salomon, D. (1995). Od rozpadu podunajské monarchie do konce druhé světové války /1918–1945/. In: F. Bauer, H. Glassl, H.–J. Härtel, F. Machilek, E. Nittner, R. Ohlbaum, D. Salomon (Eds.), Tisíc let česko-německých vztahů. Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Praha: PANEVROPA PRAHA, spol. s r.o., s. 183–231.

 • Seibt, F. (1996). Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia.

 • Soukupová, B. (1994). Česká a německá společnost středních vrstev v realitě unitárního Československa 1918–1929. Několik poznámek k tématu konfrontace ideálu demokracie s nacionalismem. In: Společnost – postoj – konflikt. Lidé města 5. Praha: Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, s. 47–79.

 • Soukupová, B. (1998). Obraz českých Němců ve vybraném českém pravicovém tisku v letech 1919–1926. Etnický stereotyp jako ochuzená půda a jako nástroj. In: Stereotypy a symboly. Lidé města 12. Praha: Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, Nadace Ethnos, s. 134–177.

 • Soukupová, B. (2000). Peroutkova Přítomnost, židé a Židé (1924–1939). Lidé města, ročník neuveden (4), s. 36–79.

 • Soukupová, B. (2001). Český národněpolitický stereotyp Rakouska, Němce a německého Žida před sto lety. Pohled etnologie. In: M. Toncrová, L. Uhlíková (Eds.), Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, s. 57–69.

 • Soukupová, B. (2002). Češi – židé: židovství, češství a českoslovenství po vzniku Československé republiky. K identitě a mentalitě asimilující se menšiny. In: J. Machačová, J. Matějček (Eds.), Studie k sociálním dějinám, 9, s. 179–203.

 • Soukupová, B. (2005). Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. Bratislava: Zing print.

 • Soukupová, B. (2008). Pouta mezi národní a národnostní kulturou: spleť vztahů pohledem antropologa (Příklad Prahy let 1848–1918). In: J. Machačová, O. Šrajerová (Eds.), Interakce národnostních kultur. Teoretické a metodologické přístupy. Opava: Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita v Opavě, s. 23–28.

 • Soukupová, B. (2014). Obecné a zvláštní v „českém“ prvorepublikovém antisemitismu. Perspektivní ideologie? In: T. Jelínek, B. Soukupová (Eds.), Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha: Spolek akademiků Židů, s. 23–49.

 • Soukupová, B. (2018). Antisemitismus ve střední Evropě po první světové válce – stará ideologie v „novém“ starém světadílu. In: J. Horský, M. Hroch (Eds.), Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), s. 373–399.

 • Spisy T. G. Masaryka. Kniha III. Cesta demokracie I. Sv. 1. Soubor projevů za republiky, 1918–1920 (1939). Praha: Čin, Na Hradě, Poselství Národnímu shromáždění, s. 20.

 • Srb, V. (1988). Demografický profil německé menšiny v Československu. Český lid, 75(1), 29–42.

 • Stölzl, Ch. (1997). Kafkovy zlé Čechy. K sociální historii pražského Žida. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.

 • Toncrová, M., Uhlíková, L. (Eds.). (2000). Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR Brno.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search