Hazard Prophylaxis and Behavioural Addictions of Children and Teenagers on the Example of Conducted Public Duties “Teenagers and Children – Safe in the Web Since Today” Carried Out by the Training and Therapeutic Centre Self

Open access

Abstract

The aim of this thesis is to present the threats arising from the Internet usage, with the special account of behavioural addictions of young people. The second aim is to introduce proactive activities which have been implemented to schools in the Podkarpacie region since 2016 within the scope of public duties “Teenagers and children – safe in the Web since today” (“Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci,”) being carried out by the Training and Therapeutic Centre SELF due to the resources of the National Health Programme during 2016-2020

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AINSWORTH M.D.S.BLEHAR M.C. WATERS E. WALL S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale NJ: Erlbaum;

 • BEE H. (2004) Psychologia rozwoju człowieka Rozdział 11. Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie dorastania Wyd. ZYSK i SK-A Poznań;

 • BEN-ARI R. HIRSHBERG I. (2009). Attachment Styles Conflict Perception and Adolescents’ Strategies of Coping with Interpersonal Conflict.NegotiationJournal 25(1) 59-82. DOI:10.1111/j.1571-9979.2008.00208.x;

 • BORKOWSKA A. WITKOWSKA M. (2017) Media społecznościowe w szkole NASK – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa;

 • BOWLBY J. (1973). Attachment and loss: Vol.1. Attachment. New York: Basic Books;

 • BYL N.N. MCKENZIE A. NAGARAJAN S.S. (2000). Differences in somatosensory hand organization in a healthy flutist and a flutist with ocal hand dystonia: A case report. Journal of Hand Therapy 13 302-309. (5);

 • CARR N. (2010). The shallows. What the Internet is doing to our brainswyd. W.W Norton & Company New York London;

 • DERELI E. KARAKUS O. (2011). An Examination of Attachment Styles and Social Skills of University Students. Electronic Journal Of Research In Educational Psychology 9(2) 731-744;

 • FAGAN J. (2000). African American and Puerto Rican American Parenting Styles Paternal Involvement and Head Start Children’s Social Competence. Merrill-Palmer Quarterly 46(4) 592-612;

 • HOLTKAMP J. (2010) Co ogłupia nasze dzieci? Wydawnictwo Salwator Kraków;

 • KALAT W.J. (2006) Biologiczne podstawy psychologii. Rozdział 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowegoWyd. PWN Warszawa;

 • LIZUT J. (red.) (2014) Nowa polityka społeczna. Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka Warszawa;

 • PLICHTA.P. (2012) Miejsce nowych mediów w nauczaniu i wychowaniu jako ważny obszar przygotowania praktycznego kandydatów do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy w: D. Podgórska (red.) Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji Wydawnictwo Naukowe WSP Łódź;

 • PRENSKY M. Digital Natives Digital Imigrants On the Horizon 2001 MCB University Press Vol. 9. No 5 www.marcprensky.com;

 • PYŻALSKI J. (2010) Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań w: M. Jędrzejko D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia Pułtusk - Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR;

 • SPITZER M. (2013) Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i nasze dzieci. Wyd. Dobra Literatura Słupsk;

 • SIEDLANOWSKI P. (2018) Homo crudelis? Patostream – kolejna patologia w sieci Homo crudelis? Anotherpathology in the network w: Woźniak J. Chmielewski M. Sonak D. Szajda A Podlecki M. Szczygieł A. (red.) Biuletyn Edukacji Medialnej Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin;

 • WILLARD N. E. (2007) Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression Threats and Distress Research Press;

 • WOLAK J. MITCHELL K. FINKELHOR D. Does Online Harassment Constitute Bullying? An Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online only Contacts “Journal of Adolescent Health” 41/2007 6 (Supplement) s. 51–58;

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 115 4
PDF Downloads 89 89 5