The Use of the Educational Function of Media in Foreign Language Teaching

Kinga Bajorek 1  and Sławomir Gawroński 2
 • 1 Department of English Philology, University of Information Technology and Management in, Rzeszow, Poland
 • 2 Associate Professor in Chair of Media, Journalism and Public Relations. Mass media and political scientist. Dean of the Faculty of Administration and Social Sciences at the University of Information Technology and Management in, Rzeszow, Poland

Abstract

The use of mass communication in the field of foreign language teaching is not a new phenomenon, because traditional media have been in use in this area for a few decades. Nowadays, however, several tendencies confirming the scale of this phenomenon can be observed. Mass media, and new media in particular, are used both in the process of self-education and as an important tool used by foreign language teachers. Technological progress, the communication revolution, the spread of the Internet, and the development of new media and mobile technologies offer modern and more effective methods of language education. This article reviews the conditions relating to the relationship between mass media and language learning, taking into account the possibility of using one of the key functions of mass communication, namely its educational function. The authors, using literature analysis, defined and analyzed the causes of specific symbiosis between media tools and technologies as well as the methodology used in the field of foreign language teaching.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARAŃSKA A. (2004), Ewolucja CALL - nauka języków obcych z wykorzystaniem komputera, „Języki Obce w Szkole”, Nr 1.

 • CZEKAJ-KOTYNIA K. (2013), Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.

 • DITRYCH K. (2012), Nauka komunikacji na lekcji języka obcego, „Językoznawstwo”, Nr 1.

 • GAJEK E. (2009), Edukacyjne znaczenie napisów w tekście audiowizualnym, „Przekładaniec. A Journal of TranslationStudies”, Nr 20.

 • GAJEK E. (2000), Komputery w nauczaniu języków obcych, [w:] Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

 • GAJEK E. (2008), Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 • GARWOL K. (2017), Rola mediów społecznościowych w edukacji-tan obecny i perspektywy rozwoju, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 12.

 • GAWROŃSKI S. pod red. (2011), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.

 • GAWROŃSKI S., POLAK R. (2010), Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - nowe wyzwania, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.

 • GĘBALSKA-BEREKETS A. (2013), Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego, [w:] Media w edukacji, A. Rogulska, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Siedlce.

 • GOBAN-KLAS (1999), Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

 • GOZDECKA R., WEINER E. (2013), Profesjonalizm edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

 • GRABARA M., WILK M. (2013), Elementy e-learningu w nauczaniu języków obcych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne”, Nr 9.

 • GRUZA D. , PABIAŃCZYK A. (2016), Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Fundacja Edu&More, Warszawa..

 • IŁOWIECKI M. (2003), Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Gaudium, Lublin.

 • JAROS I. (2017), Technologie cyfrowe we wczesnej edukacji językowej, „Języki obce w szkole”, Nr 2.

 • KAWKA E. (2015), Komunikowanie wizualne a nauka o mediach - współczesność i perspektywy, „”Media i Społeczeństwo”, Nr 5.

 • KLEBAN M. (2014), Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych II etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwo- ju Edukacji, Warszawa.

 • KLEJNOWSKA-BOROWSKA M. (2013), Rola internetu w nauczaniu języków obcych - perspektywa nauczyciela, [w:] Media w edukacji, A. Rogulska, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Siedlce. Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie. Raport Eurydice,(2012), Urząd Publikacji Unii Europejskiej,Luksemburg.

 • KNAPKIEWICZ M. (2015), Od zasobów gramofonowych do zasobów internetowych, „Języki obce w szkole”, Nr 4.

 • KOMOROWSKA H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, (2007)Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Bruksela.

 • LASSWELL H. (1948), The structore and function od communication in socjety, w: L. Bryson (red.), The communication of ideas, Harper, NowyJork.

 • LAZARSFELD P. F., MERTON K. R. (1948), Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action, w. L. Bryson (red.), The Communication od ideas, Harper & Row, NowyJork.

 • LEPA A. (2000), Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

 • LEWICKA-MROCZEK E., KRAJKA J. (2011), Kompetencje uczenia się i kompetencje informatyczne jako metakoncepcje w procesie uczenia się języka obcego - o rozwijaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu dzieci, „Poliglota”, Nr 1 (13).

 • ŁOŚ E., RESZKA A. (2010), Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Języki obce, podręcznik metodyki operacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin.

 • MCQUAIL D. 2007, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa. M-learning czyli ®ewolucja w nauczaniu, Think Global, Warszawa.

 • MOLGA A. (2015), Platformy e-learningowe - serwis internetowy o profilu dydaktycznym, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 10.

 • MROZOWSKI M. (2001), Media Masowe. Władza - rozrywka - biznes, Aspra JR, Warszawa.

 • NĘCKI Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

 • OKOŃ W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

 • PIECUCH Ł. (2010), Platformy e-learningowe, “Edukacja-Technologia-Informatyka”, Nr 2.

 • PISAREK W. pod red. (2006), Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Universitas, Kraków.

 • PYTEL K. (2010), Technologia informacyjna w edukacji,„Edukacja-Technika-Informatyka, Nr 2.

 • RETTER H. (2005), Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych ( Dz. U. z 2006 roku, nr 128, poz. 897 ). Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 131 ).

 • SKRZYDLEWSKI W. (1997), Media - narzędzia intelektualne, [w:] Media a edukacja, eMPI2, Poznań.

 • SZEWCZYK A. (2012), Technologie multimedialne wspierające dydaktykę języków obcych, „Dydaktyka Informatyki”, Nr 7.

 • TARGOŃSKA J. (2009), Wiedza czy umiejętności? Czego potrzebuje dobry nauczyciel języka obcego?, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań-Kalisz.

 • TRAWIŃSKI M. (2009), Przygotowanie nauczycieli języków obcych do wyboru i oceny programów nauczania, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, B. Wolski, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań-KaliszZalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).

 • WIESNER W. (2005), Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.

 • WRIGHT C. R. (1959), Mass Communication. A sociological Perspective, Random House, NowyJork 1959.

 • ZARZYCKA G. (2014), Media w nauczaniu języków obcych. Koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania teoretyczne, „Acta UniversitatisLodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Nr 21.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search