Dialogical Foundation of the Publicist’S Communicative Ethics: Dialogical Levels of the “Communicative Pyramid”

Open access

Abstract

The author discusses important issues of the dialogical essence of thinking and internal dialogism in the moral and ethical journalism. Choosing everyone’ ability of monologic revelation as the starting point of her study, the author concludes that these revelations are a kind of reconsidering historical, personal and interpersonal shifts that lead to the desire to learn the truth, to harmonize the vision and understanding of a situation with someone else’s viewpoint. In search for the truth, both the publicist and the audience -together or separately - cross different levels of a dialogue as it is presented by the “communicative pyramid” as a model of dialogical communication and the formation of the personality.

AVERINTSEV S. (1996), Ritorika i istoki yevropeyskoi literaturnoi traditsii, Moskva, Shkola.

BAKHTIN M. (1972), Problemy poetiki Dostoevskogo, Moskva, Azbuka.

BUBER M. (1995), Dva obraza very, Moskva, Respublika.

FEDYK O. (2000), Mova yak dukhovnyi adekvat svitu (diisnosti), Lviv, Misioner.

FISZKE J. (2008), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław, Astrum.

JASPERS K. (1991), Smysl i naznachenie istorii, Moskva, Politizdat.

JAKOBSON R. (1996), Linhvistyka i poetyka [in:] Slovo. Znak. Dyskurs: Antolohiya svitovoyi literaturno-krytychnoyi dumky XX storichchia, Lviv, Litopys.

LOS YO. (2008), Publitsystyka i tendentsiyi rozvytku svitu, Lviv, Pais.

LOTMAN YU. (1973), Kanonicheskoe iskusstvo kak informatsionnyi paradoks [in:] Problema kanona v drevnem i srednevekovom iskusstve Azii i Afriki, Moskva, Nauka.

LOTMAN YU. (1992), Kultura i vzryv, Moskva, Progress.

ORTYNSKYI I. (1997), Dai meni de b opertysia, Lviv, Strim.

POCHEPTSOV H. (2004), Pablik Rileishnz, Moskva, Tsentr.

PUZYNINA JA. (1997), Slowo - Wartość - Kultura, Lublin, Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

RIZUN V. (2000), Pryroda i struktura komunikatyvnoho protsesu (lektsiya druha), Kyiv, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka.

SYTNYCHENKO L. (1996), Pershodzherela komunikatyvnoyi filosofiyi, Kyiv, Lybid.

VOVKANYCH S. (1999), Informatsiya, intelekt, natsiya, Lviv, Yevrosvit.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 238 238 15
PDF Downloads 101 101 13