Research on the Selection of Geosynthetics for Infrastructure Works

Open access

Rezumat

Materialele geosintetice sunt utilizate la scară largă în lucrările de infrastructura transporturilor şi protecţia mediului.

Armăturile din geosintetice permit realizarea unor lucrări inginereşti dificile şi chiar imposibil de realizat, cum ar fi execuţia de terasamente pe terenuri slabe sau foarte slabe de fundare sau construcţia de lucrări de susţinere complexe.

Interacţiunea geosintetic - pământ (frecarea între feţe şi/sau caracteristicile de încleştare) reprezintă un element cheie ce joacă un rol important în cazul structurilor din pământ armat sau în alte aplicaţii unde este importantă rezistenţa materialului geosintetic la alunecare sau smulgere.

De asemenea, fluajul sub acţiunea încărcărilor de lungă durată reprezintă una dintre cele mai importante proprietăţi a materialelor geosintetice utilizate ca armături. Încercarea la fluaj permite stabilirea duratei de exploatare a lucrărilor care înglobează materiale geosintetice.

Încercările efectuate pe materialele geosintetice trebuie să fie în conformitate cu cerinţele unei anumite aplicaţii practice şi să aibă ca scop comun alegerea celei mai potrivite soluţii. De exemplu, în cazul unei lucrări de armare a unui masiv de pământ, este necesară atât cunoaşterea caracteristicilor de tip efort - deformaţie ale materialului geosintetic utilizat, cât şi determinarea parametrilor de interacţiune pământ-material geosintetic.

În lucrare se prezintă încercările de performanţă efectuate pentru ansamblul pământgeogrilă în cadrul acestui studiu, precum şi rezultatele obţinute şi concluzii privind utilizarea geogrilelor în cadrul lucrărilor de îmbunătăţire a caracteristicilor pământului. Este evidenţiat rolul unei selecţii corecte a materialului geosintetic care urmează a fi utilizat pentru lucrări de pământ armat.

Abstract

Geosynthetics are used on a large scale in transport infrastructure and environmental protection works.

Geosynthetic reinforcements allow the achievement of difficult or even impossible engineering works, such as the execution of embankments on weak or very weak foundation ground, or the construction of complex retaining works.

The geosynthetic - soil interaction (friction between surfaces and/or clenching features) is a key element that plays an important role for reinforced soil structures or other applications where the geosynthetic’s strength to sliding or pull-out force is very important.

Also, the creep under long term loads represents one of the most important properties of the geosynthetics used as reinforcements. Creep testing allows to determine the service life of works that include geosynthetics.

The tests performed on geosynthetics must comply with the requirements of a certain practical application and must have as a common goal choosing the right solution. For example, it is necessary to know the strain-stress characteristics of the geosynthetic used in a soil reinforcement work, as well as the soil-geosynthetic interaction parameters.

The paper presents the performance tests carried out in this study for the soil-geogrid system and also the results and conclusions obtained on the use of geogrids in soil improvement works. It is highlighted the role of an adequate selection of the geosynthetics to be used for soil reinforcement works.

References

  • [1]. SR EN ISO 10318:2006: “Geosynthetics. Terms and conditions“ (in Romanian).

  • [2]. W. VOSKAMP, P. RISSEEUW: “Method to Establish the Maximum Allowable Load under Working Conditions of Polyester Reinforcing Fabrics”, în Soft Soil Stabilization using Geosynthetics, Edited by Koerner, Reprinted from Geotextiles and Geomembranes, Vol. 6, Nos 1 - 3, Elsevier Applied Science, Essex, England, 1988, p. 173 - 184.

  • [3]. SR EN ISO 10319:2008: “Geosynthetics. Wide strip tensile test“(in Romanian).

  • [4]. SR EN ISO 12957-1:2005: “Geosynthetics. Determination of friction characteristics. Part 1: Direct shear testing“(in Romanian).

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 9 9 9
PDF Downloads 2 2 2