Legal and Technical Aspects of Modernization of Land and Buildings Cadastre in Selected Area

Open access

Abstract

Modernization of the land and buildings cadastre is a set of actions aimed at improving the quality of data collected there. Application in the process of modernization of the sources of information from the land surveying, gives fully satisfactory results. On the other hand the use of photogrammetric measurements is the solution more economical in terms of financial and time. However, there is a danger of obtaining the results which do not meet the standards of accuracy of the border points position. The paper presents an example of the results of the influence of the process of modernizing the land and buildings cadastre for the areas where the source material are cadastral maps in the scale 1: 2000, created on the basis of photomaps or cadastral maps in the scale 1: 2880. An assessment of the suitability of these materials in the process of modernization and their impact on the current form of the land and building cadastre as a public register was made.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cymerman R. Goraj S. Nowak A. Ofierska E. Przybyłowski K. Surowiec S. (1982): Ewidencja gruntów / Land cadastre. PWN Warszawa;

 • Fedorowski W. (1974): Ewidencja gruntów / Land cadastre. PPWK Warszawa;

 • Hanus P. Hycner R. Kwartnik Pruc A. (2013): Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych cz. II / Analysis of terminology of selected problems of cadastre and related issues part II. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta no 11;

 • Hycner R. (2004): Podstawy katastru / Basics of the cadastre. Wydawnictwa AGH. Kraków;

 • Karabin M. Karabin M. (2012): Problematyka przyjęcia granic nieruchomości do podziału w aspekcie jednolitości wykonywania prac geodezyjnych / Problems of acceptance of the borders of the property to be divided in terms of uniformity of geodetic surveying performance. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Olsztyn Vol. 20 Nr 4 133-146;

 • Mika M. Siejka M. (2012): Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego / The influence of geographical and historical conditions on the identification of borders of the real estate on the example of the Austrian cadastre. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. Olsztyn. 11(4) 65-74;

 • Przewięźlikowska A. Skotnicki K. (2001) Wykorzystanie pruskich i niemieckich oraz rosyjskich źródłowych materiałów katastralnych dla potrzeb współczesnych wybranych prac geodezyjnych i zagadnień prawnych / The use of the Prussian and German and Russian source cadastral materials for the needs of modern selected geodetic works and legal issues. Geodezja vol. 7 (1) 55-67;

 • Taszakowski J. (2012): Sposób wykorzystania map katastralnych w skali 1:2880 dla potrzeb współczesnych prac geodezyjno-prawnych / The use of cadastral maps in the scale of 1: 2880 for the needs of modern surveying and legal work. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 3/IV. Kraków: PAN 131–142;

 • Wilkowski W. (2005): Historia katastru w Polsce /The history of the cadastre in Poland. Przegląd Geodezyjny Nr 7;

 • Wilkowski W. Budzyński T. Sobolewska-Mikulska K. Pułecka A. (2006): Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami / Contemporary problems of cadastre and real estate management. Oficyna Wydawnicza PW Warszawa;

 • The Act of 17 May 1989. Geodetic and Cartographic Law (Journal of Laws of 2010 No. 193 item. 1287 with amendments);

 • Decree of 2 February 1955. on land and buildings cadastre (Journal of Laws No. 6 item. 32);

 • Regulation of the Minister of Building dated December 6 1950 on the procedures for the organization establishing and running land and building cadastre. (Journal of Laws No. 57 item. 520);

 • Regulation of the Ministers of Agriculture and Municipal Economy of June 28 1955 on the procedures for the reporting and making changes in the data included in the land and buildings cadastre (Journal of Laws No. 27 item. 159 with amendments);

 • Regulation of the Ministers of Land Management and Building and Agriculture and Food Economy of December 17 1996 on the the land and building cadastre (Journal of Laws No. 158 item. 813);

 • Regulation of the Minister of Regional Development and Building of March 29 2001 on the the land and building cadastre (Journal of Laws No. 38 item. 454);

 • Regulation of the Minister of Administration and Digitization of November 29 2013 changing the regulation on the the land and building cadastre. (Journal of Laws of 2013 item. 1551);

 • Regulation of the Ministers of Agriculture and Municipal Economy of February 20 1969 on the land cadastre (M. P. Nr 11 item. 98 from 1988. Nr 7 item.62);

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 254 121 12
PDF Downloads 118 85 7