Assessments of Modal Split in Long-distance Passenger Transport

Open access

Abstract

The goal of this paper is to present basic alternative assessments of the division of transport work (or also “modal split”) of main transport modes. For this, an example of selected long-distance connections between centres in Czechia, including an identification of major underlying factors, shall be exploited. The paper examines the competitiveness of rail transport in its relation to bus and individual automobile transport, and relations with a potential of rail transport are primarily selected. A logit model is applied within the selected set of relations. It is entered in particular by indicators of time (time of a ride, frequency of public transport lines) and finances (actual transport costs) through a financial expression of generalised costs. The purpose of the paper is to verify the selected procedure on the relations transport modes of which are similar, and to highlight the alternatives of a comprehensive assessment of the modal split of main transport modes in Czechia. In the conclusion, the gained results are used to outline further alternative prospects of the topic under observation.

AXHAUSEN, K. W., MADRE, J.-L., POLAK, J. W., TOINT, Ph. (eds.). (2003). Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, 342 p.

BRUHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. a kol. (2008). Analýza každodenního dopravního chování dospelého mestského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy. Záverecná zpráva z projektu MD 24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ - Priorita 2 (2.4). Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostredí, 281 p.

BURGE, P., KIM, CH. W., ROHR, CH. (2011). Modelling Demand for Long-Distance Travel in Great Britain: Stated preference surveys to support the modelling of demand for high-speed rail. Prepared for the UK Department of Transport, RAND Europe, 65 p.

CD TR 10 (2010). Czech Railways Tariff for domestic passengers and baggage transport, change no. 4 valid from 12.12.2010.

CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 120−136.

CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2012). Možnosti hodnocení “modal splitu” hlavních dopravních módu v Cesku: príklad vybraných dálkových spojení v Cesku. In: Seminár Telc 2012: Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? (presentation), 12 p.

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2010). Konkurence dopravních módu na vybrané relaci v Cesku. In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory (presentation), 15 p.

CHMELÍK, J., MARADA, M. (2014): Assessment of the impact of a new motorway connection on the spatial distribution and intensity of traffic flows: A case study of the D47 motorway, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 4, pp. 14-24. DOI: 10.1515/mgr-2014-0020

CHMELÍK, J., KVETON, V., MARADA, M. (2010). Evaluation of competitiveness of rail transport on example of connection among regional capitals in Czechia. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 10, No 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 5-20.

CSO (2003). Population and Housing Census 2001: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.

CSO (2012). Average gross salary 2001, 2006, 2011: Regional Time Series. Czech Statistical Office. Retrieved April 17, 2012, from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady CSO (2013). Population and Housing Census 2011: Commuting to work and schools: The Czech Republic. Czech Statistical Office, Prague.

DFT (2013). National Travel Survey. Department for Transport. Retrieved October 15, 2013 from https://www.gov.uk/government/collections/national-travel-survey-statistics DRDLA, P. (2010). Posouzení využití metodiky dopravních odporu. Vol. V, No 1, Perner´s Contacts, pp. 47-56.

FREI, A., KUHNIMHOF, AXHAUSEN, K. W. (2010). Long distance travel in Europe today: Experiences with a new survey, paper presented at the 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D. C., January 2010. Retrieved October 15, 2013, from http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:715/eth-715-01.pdf FSO (2012): Mobilität in der Schweiz: Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010. Neuchatel, Federal Statistical Office, 115 p.

GOETZ, A. R., VOWLES, T. M., TIERNEY, S. (2009). Bridging the Qualitative- Quantitative Divide in Transport Geography. Professional Geographer, 61, No 3, pp. 323−335.

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace spolecnosti v Ceské republice: Transformacní procesy a jejich obecný kontext. PrF UK, Praha, 147 p. + map appendix.

HORNÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický casopis. Vol. 65, No. 2, pp. 119-140.

HORNÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the longdistance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports. Vol. 21, No. 4, pp. 64-75.

HRABÁCEK, J. (2010). Dopravní odpor a možnosti jeho využití pri posouzení modal split (metoda RWTH Aachen). In: Seminár Telc 2010: Konkurence na evropských železnicích − ekonomické, právní a regionální faktory. Recenzovaný sborník príspevku.

ESF MU v Brne, pp. 120−135.

HUBERT, J. P., POTIER, F. (2003). What is known? In: Axhausen, K. W., Madre, J.- L., Polak, J. W., Toint, Ph. (eds.): Capturing Long-Distance Travel. Research Studies Press, Baldock, pp. 45-70.

IDOS (2001): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2006): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2011): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

IDOS (2012): Electronic timetable. CHAPS spol. s.r.o.

JAIN, J., LYONS, G. (2008): The gift of travel time. Journal of Transport Geography, 16, 2, pp. 81-89. Journey planner (2012). Retrieved April 12, 2012, from www.mapy.cz

KEELING, D. (2008). Transportation geography - new regional mobilities. Progress in Human Geography, 32, 2, pp. 275-283.

KRAFT, S., VANCURA, M. (2009a): Geographical organization of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, pp. 298−315. KRAFT, S., VANCURA, M. (2009b). Dopravní systém Ceské republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodárský obzor / Review of Economic Perspectives, 9, No. 1, Masarykova univerzita v Brne, Brno, pp. 21-33.

KVIZDA, M. (2011). Vymezování relevantního trhu v odvetví železnicní dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Regulace konkurencního prostredí na železnici - teorie v centru a praxe v regionech. Seminár Telc 2011 - sborník príspevku. Ekonomickosprávní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 49-64.

KVIZDA, M., REDERER, V. (2012). Použití spotrebitelského šetrení k vymezování relevantního trhu v železnicní doprave - možnosti a problémy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? Seminár Telc 2012 - sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 32-45.

KVIZDA, M., SEIDENGLANZ, D. (2014): Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, 37, pp. 102-111. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014.

MARADA, M. (2006). Vertikální a horizontální dopravní poloha stredisek osídlení Ceska. In: Kraft, S., Micková, K., Rypl, J., Švec, P., Vancura, M.: Ceská geografie v evropském prostoru, elektronický sborník príspevku (CD-ROM) z XXI. sjezdu Ceské geografické spolecnosti, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích, pp. 169-174.

MARADA, M., KVETON, V., MATTERN, T., ŠTYCH, P., HUDECEK, T. (2014): Accessibility patterns: Czech Republic Case Study. EUROPA XXI, Vol. 24, 2013, pp. 61-76.

MARADA, M., KVETON, V., VONDRÁCKOVÁ, P. (2010). Doprava a geografická organizace spolecnosti v Cesku. Edice Geographica, CGS, Praha, 165 p.

MARADA, M., KVETON, V. (2010). Diferenciace nabídky dopravních príležitostí v ceských obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, 1, pp. 21-43.

MARCONI, D., SIMMA, A., GINDRAUX, M. (2004). The Swiss Microcensus 2005: An International Comparison on Travel Behaviour. Paper for 4rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2004. 19 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2004/Marconi_Simma_Gindraux_SwissMicrocensus2005_STRC_2004.pdf

Ministry of Finance (2012). Prices of fuel and reimbursement of travel. Ministry of Finance of the Czech Republic. Retrieved April 19, 2012, from http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady

Ministry of Transport (2013a). Transport Yearbook of The Czech Republic (1998-2012). Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 15, 2013 from https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm

Ministry of Transport (2013b). Transport Policy of the Czech Republic for 2014-2020 With a Prospect Until 2050. Ministry of Transport of the Czech Republic. Retrieved October 20, 2013 from http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6771FC27-DCCC-4B72-BD0E-3EF7E6118704/0/Dopravnipolitika20142020schvalena.pdf

MULÍCEK, O., OSMAN, R., SEIDENGLANZ, D. (2013): Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, AV CR, Sociologický ústav, Vol. 49, No. 5, pp. 781-810.

ORTÚZAR, J. D., WILLUMSEN, L. (2001). Modelling Transport, Third Edition. John Wiley, Chichester, 499 p.

PAS, E. I. (1995). The Urban Transportation Planning Process. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 53−77.

PIPKIN, J. S. (1995). Disaggregate Models of Travel Behaviour. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 188−218.

PRESTON, J., O´CONNOR, K. (2008). Revitalized transport geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 227−237.

RIETVELD, P., BRUINSMA, F. (1998). Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 383 p.

RILEY, P. et al. (2010). Lokálne overený rámec pro multimodální modelování poptávky po verejné doprave osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy. Záverecná zpráva z projektu VaV MD c. CG721-045-190. Jacobs Consultancy, 162 p.

RODRIGUE, J.-P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006). The Geography of Transport Systems. Routledge, London, 284 p.

SEIDENGLANZ, D. (2009). Konkurenceschopnost železnicní a letecké dopravy. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurenceschopnost a konkurence v železnicní doprave - ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice. Seminár Telc 2009 - recenzovaný sborník príspevku. Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne, pp. 72-86.

SHAW, J., KNOWLES, R., DOCHERTY, I. (2008). Introducing Transport Geographies. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 3−9.

SHELLER, M., URRY, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38, Pion, pp. 207−226.

SHEPPARD, E. (1995). Modelling and Predicting Aggregate Flows. In: Hanson, S., ed.: The Geography of Urban Transportation - second edition. The Guilford Press, London, pp. 100−128.

SIMMA, A. (2003). History of the Swiss Travel Surveys, Swiss Federal Office for Spatial Development, paper for 3rd Swiss Transport Research Conference, Ascona, March 2003. 23 p. Retrieved October 11, 2012, from http://www.strc.ch/conferences/2003/simma.pdf

STRANDLING, S., ANABLE, J. (2008). Individual transport patterns. In: Knowles, R., eds.: Transport geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, pp. 179−195.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVORÁKOVÁ, N. (2011). Každodenní život, denní mobilita a adaptacní strategie obyvatel v periferních lokalitách. Sociologický casopis / Czech Sociological Review, Vol. 47, No 4. pp. 831-858

TSK (2013): Transport Yearbook - Prague (1988-2012). Technical Administration of Roadways of the Capital of Prague (TSK). Retrieved October 15, 2013 from http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky

VACHTL, M. et al. (2013): Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (souhrnný dokument). Ministerstvo dopravy, Praha, 305 pp. Retrieved October 15, 2013 from http://www.dopravnistrategie.cz/.

WIECKOWSKI, M., MICHNIAK, D., BEDNAREK-SZCEPANSKA, M., CHRENKA, B., IRA, V., KOMORNICKI, T., ROSIK, P., STEPNIAK, M., SZÉKELY, V., SLESZYNSKI, P., SWIATEK, D., WISNIEWSKI, R. (2012): Polsko-slovenské pohranicie z hladiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu. Varšava: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk; Bratislava : Geografický ústav Slovenskej akadémie vied. 283 p.

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

Journal Information


CiteScore 2017: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.153
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.351

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 118 7
PDF Downloads 40 40 6