Fiscal Imbalance and Fiscal Risks Management on the Regional Level

Open access

Fiscal Imbalance and Fiscal Risks Management on the Regional Level

The aim of the paper was to evaluate usage of the fiscal instruments (mainly liabilities and fiscal risks management) in present practice of Czech regions. The current practice of fiscal instruments was explored particularly by the means of structured interviews in which representatives of all Czech regions participated. The survey showed different attitudes to debt/liabilities management exercised on the Czech regional level. An active debt management, as defined by the theory, has not been encountered in any of the Czech regions (except for the capital of Prague), although their representatives are convinced otherwise. Risk maps or risk matrixes are not usually created either but the risks connected with the regional budgets are monitored (especially currency risks and interest rate risks) and solved if necessary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act No. 129/2000 Coll. on Regions

 • Act No. 243/2000 Coll. on Budgetary Determination of Revenues of Some Taxes

 • Act No. 250/2000 Coll. on Budgetary Rules for Local Governments

 • Act No. 320/2001 Coll. on Financial Control in Public Administration

 • Czech Statistical Office (2010). Czech Republic: Main Macroeconomic Indicators. Retrieved November 27 2010 from http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/AHLMAKRO.xls

 • Czech Statistical Office (2010b October 29). Demographic Yearbook of the Czech Republic 2009. Retrieved November 20 2010 from http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4019-10

 • DVOŘÁKOVÁ P. (2007). State Regulation of the Municipal Debt in the Czech Republic. In Debt Management in Transition Countries: Experience and Perspectives. 1. vyd. Bratislava : NISPAcee 2007. od s. 76-92 17 s. ISBN 978-80-89013-33-3;

 • DVOŘÁKOVÁ P. (2009). Fiskální nerovnováha krajů a její řízení. In ŠELEŠOVSKÝ J. a kol. Management veřejných financí krajské samosprávy. 1. vyd. Brno : ESF MU 2009. od s. 90-108 19 s. ISBN 978-80-210-5096-9.

 • DVOŘÁKOVÁ P. (2010). Řízení krátkodobé a dlouhodobé nerovnováhy krajů. In Hospodaření krajské samosprávy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita 2010. od s. 121-144 24 s. ISBN 978-80-210-5423-3;

 • Interview Survey within Project GAČR No. 402/08/1158 (2010). Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni v ČR. Brno: Masaryk University Faculty of Economics and Administration.

 • MEDVEĎ J. et al. (2005). Verejné financie. 1. ed. Bratislava: SPRINT vfra 464 p. ISBN 80-89085-32-2.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2002). State Financial Statement for the year 2001.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2003). State Financial Statement for the year 2002.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2004). State Financial Statement for the year 2003.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2005a). Makroekonomická predikce. Retrieved September 7 2009 from http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2005b). Monitoring hospodaření obcí. Retrieved November 20 2010 from http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_monitoring_hospodareni_obci.html

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2005c). Regulace zadluženosti obcí a krajů - ukazatel dluhové služby. Retrieved November 20 2010 from http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ver_rozpocty_12197.html?year=2008

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2005d). State Financial Statement for the year 2004.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2006). State Financial Statement for the year 2005.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2007). State Financial Statement for the year 2006.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2008). State Financial Statement for the year 2007.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2009). State Financial Statement for the year 2008.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2010a) ARIS web. Presentation of Data of Territorial Self-governing Units. Retrieved November 20 2010; from http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2010b). Draft of the State Budget for the Year 2011.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2010c). State Financial Statement for the year 2009.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic (2011). State Financial Statement for the year 2010.

 • Ministry of Finance of the Czech Republic Audit Department - Central Harmonisation Unit (2004 April). Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy. Retrieved September 6 2009 from http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verspr_kontrola_8562.html

 • Portal of Prague (2010). Rating hl. m. Prahy. "Retrieved November 20 2010 from http://magistrat.praha-mesto.cz/Rozpocet/Dluhopisy-hl-m-Prahy#Rating_hl.m.Prahy

 • SEVERA J. (2004). Řízení rizik a moderní interní audit." Retrieved November 27 2010 from http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/intaudariznakru_6_04II.pdf

 • ŠVEC P. (2009). Řízení fiskálních rizik (na úrovni krajských rozpočtů ČR). Diploma Thesis. Brno: Masaryk University Faculty of Economics and Administration. Department of Public Economics. 83 p.

 • Vývoj zadluženosti obcí a krajů do roku 2009. (2010 August 9). Deník veřejné správy. Retrieved November 27 2010 from http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6441251

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.66

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.682

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1859 1746 21
PDF Downloads 2128 2059 19