The Effect of Location on the Value of Ornamental Trees Using the Example of a Green Space in Lublin

Open access

Abstract

This paper examines and identifies, using a specific example, how the location of trees influences their value. For the valuation of trees outside a forest area, appraisers often employ methods recommended for estimating forest stands, which significantly reduces the value of trees and valued properties. The tree-valuation method developed by SZCZEPANOWSKA et al. (2010) was used in our study. First, we compiled an inventory of trees located on plots intended for expropriation. The study covered all specimens with trunk circumferences of over 25 centimetres, which amounted to a total of 76 trees. We considered the value of the trees in the conditions of the actual location, which means that our calculations included house gardens in the city and the values of the same trees in hypothetical growth conditions: tree stands in rural and urban areas, green spaces in urban and rural areas, housing estates, roads and streets (both urban and rural), and historic areas, health resorts and health-resort protection zones.

Our study has shown that the tree valuation method based on differentiating coefficients is a very useful tool for establishing the value of trees in outlying areas.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Akbar K. F. Ashraf I. Shakoor S. 2014 Analysis of urban forest structure distribution and amenity value: a case study Journal of Animal and Plant Sciences vol. 24 ed. 6 pp. 1636-1642.

 • Borowski J. Baridon D. Dworniczak Ł. Kuźmicz Ł. Suchocka M. Stolarczyk J. Szczepanowska B. H. Szmigiel-Franz A. Tyszko-Chmielowiec P. Witkoś K. Ziemiańska M. 2012 Aleje podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa żeby nam służyły? Fundacja EkoRozwoju (User’s guide. How do you take care of trees so they serve us?; Foundation for Sustainable Development) Wrocław.

 • Carinanos P. Adinolfi C. De La Guardia C.D. De Linares C. Casares-Porcel M. 2016 Characterization of Allergen Emission Sources in Urban Areas Journal of Environmental Quality vol. 45 ed. 1 pp. 244-252.

 • Giergiczny M. Kronenberg J. 2012 Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 3 (How to estimate the value of the natural environment in urban areas. The valuation of trees along roads in the centre of Łódź) pp. 73-89.

 • Gooding R.F. Ingram J.B. Urban J.R. Bloch L.B. Steigerwaldt W.M. Harris R.W. Allen E.N. 2000 Guide for Plant Appraisal 9th Edition International Society of Arboriculture Champaign Illinois.

 • Guerrero-Leiva N. Castro S.A. Rubio M.A. Ortiz-Calderon C. 2016 Retention of Atmospheric Particulate by Three Woody Ornamental Species in Santiago Chile Water Air and Soil Pollution vol. 227 ed. 12 art. no 435.

 • Jurek J. 2001 Wycena zadrzewień ogrodów przydomowych Nieruchomości 9(37) wrzesień 2001 https://nieruchomości.beck.pl/ [accessed on 20 Sept. 2018] (The valuation of tree stands in house gardens) September 2001 https://nieruchomości.beck.pl/ [accessed on 20 Sept. 2018]).

 • Lara B. Rojo J. Blanco J.J. Cardador C. Serrano J.I. Soriano D. Perez-Badia R. 2017 Ornamental Flora and Allergenic Potential in Urban Green Spaces. Comparison in Parks of the Town of Toledo Revista De Salud Ambiental vol. 17 ed. 2 pp. 176-186.

 • Majdecki L. 1980-1986 Tabela wiekowa drzew. Rkps Oddział Architektury Krajobrazu SGGW (An age table of trees. Rkps Department of Landscape Architecture Central College of Agriculture) Warsaw.

 • Milton S.J. Dean W.R.J. Sielecki L.E. Van Der Ree R. 2015 The function and management of roadside vegetation Handbook of Road Ecology Edited by: VanderRee R. Smith D.J. Grilo C. pp. 373-381.

 • Notaro S. De Salvo M. 2010 Estimating the economic benefits of the landscape function of ornamental trees in a sub-Mediterranean area Urban Forestry & Urban Greening vol. 9 ed. 2 pp. 71-81.

 • Salisbury A. Al-Beidh S. Armitage J. Bird S. Bostock H. Platoni A. Tatchell. M Thompso K. Perry J. 2017 Enhancing gardens as habitats for plant-associated invertebrates: should we plant native or exotic species? Biodiversity and Conservation vol. 26 ed. 11 pp. 2657-2673.

 • Sardaro R. Panio D. Fucilli V. Bozzo F. Acciani C. 2017 Il valore ornamentale dell’albero: proposta metodologica per un nuovo percorso valutativo Aestimum vol. 70 pp. 75-95.

 • Song X.P. Tan P.Y. Edwards P. Richards D. 2018 The economic benefits and costs of trees in urban forest stewardship: A systematic review Urban Forestry & Urban Greening vol. 29 pp. 162-170.

 • Szczepanowska H.B. Latos A. 2009 Synteza badań i założenia merytoryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich (A synthesis of studies on and assumptions for the tree valuation method for Polish conditions) IGPiM Warsaw.

 • Szczepanowska H.B Olizar J. Borowski J. Sitarski M. Suchocka M. Szadkowska E. Chojnacka I. Kubus M. Białecka-Kornatowska B. Kosiba E. Pstrągowska M. Kordus A. 2010 Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego (The development of a new method of determining the value of trees based on differentiating coefficients and the substantive rationale of the method and its introduction to the legislation) IGPiM Warsaw.

 • Szczepanowska B. Sitarski M. Suchocka M. 2009 Wyznaczanie współczynników lokalizacji wykorzystanych do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych (The determination of location coefficients as used in the method for the valuation of trees in urbanised areas) IGPiM Warsaw.

 • Szopińska E. Zygmunt-Rubaszek 2009 Rozwiązania techniczne w projektowaniu i realizacji zieleni wysokiej w krajobrazie zurbanizowanym Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów. (Technical solutions in the design and implementation of high-growing vegetation in urbanised landscapes the Publishing House of the State Higher Vocational School in Sulechów Sulechów).

 • Ukpebor E.E. Ukpebor J.E. Aigbokhan E. Goji I. Onojeghuo A.O. Okonkwo A.C. 2010 Delonix regia and Casuarina equisetifolia as passive biomonitors and as bioaccumulators of atmospheric trace metals Journal Of Environmental Sciences vol. 22 ed. 7 pp. 1073-1079.

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121. (The Real-Estate Management Act of 21 August 1997 consolidated text Journal of Laws 1997 item 121).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025. (The Civil Code Act of 23 April 1964 consolidated text Journal of Laws 2018 item 1025).

 • Yao S. Heyduck R. 2018 Ornamental Jujube Cultivar Evaluation in the Southwestern United States Horttechnology vol. 28 ed. 4 pp. 557-561.

 • Zmarlicki K. 2012 Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Warsaw (Determining the value of multiannual culture plantations Polish Federation of Valuers Associations Warsaw).

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.64

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.275
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.825

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 42 6
PDF Downloads 52 52 10