Price Convergence in the Regional Housing Markets in Poland

Open access

Abstract

Average prices of residential real estate usually show significant variation on a regional basis. This reflects different social, economic or historical conditions for the development of these markets. In addition, research so far has not provided strong evidence supporting convergence in the level of property prices in the regional dimension. The lack of price convergence, however, does not exclude convergence in the direction and strength of price changes.

The article is an attempt to answer the question of whether price trajectories in the regional housing markets in Poland show long-term similarity. To this end, econometric analysis of the dynamics of relative prices in the voivodship markets with the use of quarterly data from the years 2002-2016 has been conducted.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barro R. Sala-i-Martin X. 1990 Economic Growth and Convergence across the United States National Bureau of Economic Research Working Paper No 3419.

 • Boyle G. McCarthy T. 1999 Simple measures of convergence in per capita GDP: A note on some further international evidence Applied Economic Letters No 6 pp. 343-347.

 • Breuer J.B. Mcnown R. Wallace M. 2002 Series-specific Unit Root Tests with Panel Data Oxford Bulletin of Economics and Statistics 64 (5) pp. 527-46 https://doi.org/10.1111/1468-0084.00276.

 • Chan T. 2008 International Parities among China and Her Major Trading Partners in Asia Pacific MPRA Paper No. 15504.

 • Cook S. 2003 The Convergence of Regional House Prices in the UK Urban Studies Vol 40 Issue 11 p. 2285 – 2294 https://doi.org/10.1080/0042098032000123295.

 • Dańska-Borsiak B. 2012 Konwergencja wojewódzkich wartości TFP: zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych (The convergence of TFP values between Polish voivodeships. An application of panel data unit-root tests) Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych no. 26 pp. 73-85.

 • Dittmann I. 2014 Gamma konwergencja cen na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce (Gamma convergence of prices on local housing markets in Poland) Studia Ekonomiczne no. 181 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pp. 195-207.

 • Dittmann I. 2012 Lokalne rynki mieszkaniowe w Polsce – podobieństwo pod względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań (The local residential markets in Poland – similarity in terms of changes in transaction prices and availability) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 20 No 1 Olsztyn pp. 71-88.

 • Galati G. Teppa F. 2010 Heterogeneity in house price dynamics Working Paper No. 564 De Nederlandsche Bank.

 • Ghiraldo E. Ciula R. Festa M. 2013 Housing prices: an analysis of the dynamics of Italian market development Territorio Italia No. 2/2013 pp. 63-83.

 • Głodowska A. 2012 Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej (The meaning of convergence in current and future structural policy of European Union) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy no. 24 pp. 174-185.

 • Gnat S. 2017 Badanie występowania konwergencji cenowej na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006-2016 z uwzględnieniem faz cyklu koniunkturalnego (Price convergence of residential property market in Szczecin in 2006-2016 in market phases context) Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego No. 1-2 pp. 83-92.

 • Gnat S. 2016 Tests for the Presence of Price Convergence on Residential Property Market in Several Districts of Szczecin in 2006–2009 Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1) p. 186-195 doi:10.1515/foli-2016-0011.

 • Gnat S. 2014 Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008-2013 (Price convergence of local property market in Szczecin Metropolitan Area in 2008-2013) Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania no. 36 vol. 1 pp. 213-225.

 • Gupta R. Miller S. M. 2012 Ripple Effects and forecasting home prices in Los Angeles Las Vegas and Phoenix Annals of Regional Science 48 (3) p. 763–782 https://doi.org/10.1007/s00168–010–0416–2

 • Hadri K. 2000 Testing for unit roots in heterogeneous panel data Econometrics Journal vol. 3 pp. 148-161.

 • Holmes M. J. 2007 How convergent are regional house prices in the United Kingdom? Some new evidence from panel data unit root testing Journal of Economic and Social Research 9 (1) pp. 1-17.

 • Im K. Pesaran M. Shin Y. 2003 Testing for unit root in heterogeneous panels Journal of Econometrics vol. 115 pp. 53-74.

 • Jabłoński Ł 2008 Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju (The evolution of views on convergence in development economics) Gospodarka Narodowa no. 5-6/2008 pp. 25-46.

 • Kusideł E. 2013 Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności (Economic convergence in Poland and its importance in achieving the objectives of cohesion policy) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Lee C. Mei-Se C. 2011 Empirical Modelling of Regional House Prices and the Ripple Effect Urban Studies 48 no. 10 pp. 2029-047.

 • Leszczyński R. Olszewski K. 2014 Panel analysis of home prices in the primary and secondary market in 17 largest cities in Poland MPRA Paper No. 59017.

 • Levin A. Lin C. Chu C. 2002 Unit root test in panel data: asymptotic and finite sample properties Journal of Econometrics vol. 108 pp. 1-24.

 • Liao S. Huang M Wang L. 2011 Mean-reverting behavior of consumption-income ratio in OECD countries: evidence from SURADF panel unit root tests Economics Bulletin Vol. 31 no.1 p. 679-686.

 • Łaźniewska E. Górecki T. 2012 Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa (Testing for regional convergence using Markov analysis) Wiadomości Statystyczne no. 5 (612) pp. 1-10.

 • Meen G. 1999 Regional house prices and the ripple effect: a new interpretation Housing Studies 14(6) p. 733–753.

 • Murphy A. Muelbauer J. 1994 Explaining Regional House Prices in the UK Working Paper WP94/21 Centre for Economic Research University College Dublin.

 • Nissan E. Payne J. 2013 A Simple Test of σ-Convergence in U.S. Housing Prices across BEA Regions The Journal of Regional Analysis & Policy 43(2) pp. 178-185.

 • Nykiel L. 2007 Mechanizmy dynamiki i różnicowania cen na rynku mieszkaniowym (Dynamics and diversity of prices on housing market) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 15 No 3-4 Olsztyn p. 43-55.

 • Rynek mieszkaniowy w Polsce I kwartał 2014 oraz Rynek mieszkaniowy w Polsce I kwartał 2017) raporty PKO BP (Housing market in Poland in 1Q 2014 and Housing market in Poland in 1Q 2017 PKO BP reports).

 • Staszczyk A. 2017 Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE (Stationarity of panel data and price convergence – EU import data example) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach No. 324 p. 129-141.

 • Strzała K. 2009 Panelowe testy stacjonarności – możliwości i ograniczenia (Panel unit root tests – potential and limitations) Przegląd Statystyczny R. LVI – Zeszyt 1 pp. 56-73.

 • Van Nieuwerburgh S. Weill P. 2010 Why has house price dispersion gone up? Review of Economic Studies No 77 p. 1567-1606 doi: 10.1111/j.1467-937X.2010.00611.x

 • Wong W. De Silva A. 2015 House price convergence: a Melbourne case study Proceedings from the 21st Pacific-Rim Real Estate Society Conference - 2015 Kuala Lumpur Malaysia.

 • Żelazowski K. 2011 Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce (Regional differences in prices and their determinants on Polish housing market) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 19 no. 3 pp. 98-106.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.64

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.275
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.825

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 122 6
PDF Downloads 95 95 4