Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online

Łukasz Halik PhD 1
 • 1 Department of Cartography and Geomatics, Poznań

Abstract

We live in an information society for which the Internet, as a global system of connections between computers and, consequently, databases stored in them, plays a highly important part. Hence, more and more real property data are available. This article is devoted to the analysis of the opportunities to purchase the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) online from county geoportals. RREPV is one of the sources of information used in the process of real estate value estimation. Pursuant to § 74 of the Regulation on the Land and Property Register, the register is kept by the head of the county. There are 380 counties in Poland, including 66 city counties. Such a big number of administrative units in Poland, along with a great variety of different information and communication systems used for keeping RREPV, results in the fact that online access to the register data is not possible everywhere. The aim of the paper is to present the spatial layout of counties which: created the opportunity to access the National Geodetic and Cartographic Resource data via county geoportals, launched special modules for handling real estate appraisers and made it possible to purchase RREPV data online.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Budzyński T., 2012a, Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości (Register of Real Estate Price and Value as a Source of Data for the Purposes of Real Estate Market Analysis), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 74, No. 2, pp. 25-29.

 • Budzyński T., 2012b, Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami (Proposals for the Use of Maps of Average Transaction Prices of Land in Real Estate Management), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, pp. 135-144.

 • Bydłosz J., Parzych P., 2007, Ocena możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości (Assessment of the Possibility to Use the Register of Real Estate Price and Value Data for Property Valuation Purposes), Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 1, No. 4, pp. 31-40.

 • Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej (Possibilities of Using Data from the Register of Real Estate Price and Value for the Needs of Spatial Management), Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, Vol. 9, No. 1, pp. 5-16.

 • Cichociński P., Dąbrowski J., 2013, Spatio-temporal Analysis of the Real Estate Market Using Geographic Information Systems. Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 2, pp. 72–82.

 • Dawidowicz A., Źróbek R., 2017, Land Administration System for Sustainable Development – Case Study of Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 25, No. 1, pp. 112-122.

 • Dukaczewski D., 2007, Wojewódzkie portale informacji przestrzennej (Voivodship Spatial Information Portals), Roczniki Geomatyki, Vol. 5, No. 3, pp. 37-56.

 • Dukaczewski D., Bielecka E., 2009, Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie (Comparative Analysis of National Geoportals in Europe), Roczniki Geomatyki, Vol. 7, No. 6, pp. 35-60.

 • Dukaczewski D., Ciołkosz-Styk A., Sochacki M., 2012, Geoportale regionalne wybranych krajów Europy – studium porównawcze (Regional Geoportals of Selected European Countries – a Comparative Study), Roczniki geomatyki, Vol. 10, No. 4, pp. 77-93.

 • Gugik, (2018, March 18). Państwowy Rejestr Granic (State Register of Borders.). Retrieved from http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowegorejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg.

 • Halik Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych (Appliance of Geomatics in Real Estate Management – Obtaining Spatial Data), Problemy rynku nieruchomości, Vol. 46, pp. 76-87.

 • Halik Ł., 2017, Pozyskiwanie informacji o nieruchmościach z geoportali szczebla krajowego (Acquiring Information about Real Estate from National Geoportals), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 93, No. 1, pp. 3-7.

 • Hopfer A., Cegielski S., Pietrzak L., 2012, Rejestr cen i wartości nieruchomości w świetle projektu rozporządzenia rady ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – wpływ rozporządzenia na jakość i wiarygodność RCiWN (The Register of Real Estate Prices and Values in the Light of the Draft Regulation of the Council of Ministers Regarding the Integrated Real Estate Information System - the Impact of the Regulation on the Quality and Credibility of the RREPV), Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 74, pp. 4-11.

 • Izdebski W., 2016, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (Good Practices of the Participation of Communes and Poviats in the Creation of Spatial Data Infrastructure in Poland), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

 • Izdebski W., Malinowski Z., 2016, Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą (Good Practices in the Use of Spatial Data in Municipal Management), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

 • Klocek M., Kowalska M., 2001, Doświadczenia związane z opracowaniem i wdrożeniem technologii prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (Experience Related to the Development and Implementation of Technology for Maintaining the Register of Real Estate Price and Value), Przegląd Geodezyjny, Vol. 73, No. 7, pp. 10-12.

 • Karabin M., 2002, Charakterystyka systemu katastralnego w Niemczech (Characteristics of the Cadastral System in Germany). Przegląd Geodezyjny, Vol. 74, No. 12, pp. 18-22.

 • Karabin M., 2003, System katastralny we Francji (Cadastral System in France). Przegląd Geodezyjny, Vol. 75, No. 4, pp. 17-23.

 • Kokot S., 2015, Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości (The Quality of Data on Transaction Prices on the Real Estate Market), Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, Vol. 14, No. 1, pp. 43-49.

 • Konowalczuk J., 2014, The corporate real estate market in public statistics in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 2, pp. 41-51.

 • Kuryj J., Źróbek S., 2005, Koncepcja rejestru cen i wartości nieruchomości jako integralnej części systemu informacji o nieruchomościach (The Concept of Register of Real Estate Price and Value as an Integral Part of the Real Estate Information System), Przegląd Geodezyjny, Vol. 77, No. 10, pp. 3-8.

 • Li H., Yu L., Cheng E. W., 2005, A GIS-based Site Selection System for Real Estate Projects. Construction Innovation, Vol. 5, No. 4, pp. 231–241.

 • Medyńska-Gulij B., 2017, Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji (Cartography. Principles and Applications of Geovisualization). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

 • Nanda A., Yeh J., 2014, Spatio-temporal Diffusion of Residential Land Prices across Taipei Regions. SpringerPlus, vol. 3, pp. 505–520.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922 (Announcement of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland of June 13, 2016 regarding the publication of a uniform text of the Act on the Protection of Personal Data, Journal of Laws, 2016 item 922).

 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw, M.P. 2017 poz. 853 (Announcement of the Prime Minister of the Council of Ministers of 23 August 2017 on the list of communes and poviats included in voivodships, M.P. 2017 item 853).

 • Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Hatzichristos T., French N., 2003, Real Estate Appraisal: A Review of Valuation Methods. Journal of Property Investment & Finance, Vol. 21, No. 4, pp. 383-401.

 • Paz P., 2003, Determinants of Housing Prices in Spanish Cities. Journal of Property Investment and Finance, Vol. 21, No. 2, pp. 109–135.

 • Rodriguez M., Sirmans C. F., Marks A. P., 1995, Using Geographic Information Systems to Improve Real Estate Analysis. Journal of Real Estate Research, Vol. 10, No. 2, pp. 163–174.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454, z późn. zm. (Regulation of the Minister of Regional Development and Construction of 29 March 2001 on the land and building register, Journal of Laws, 2001, No. 38, Item 454, as ammended).

 • Siewicz K., 2012, Prawne aspekty korzystania z rejestru cen i wartości nieruchomości (Legal Issues of Using Real Estate Price and Value Registry), Roczniki Geomatyki, No. 10 (3), pp. 126-135.

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163, z późn. zm. (Act of 17 May 1989 cartographic and geodetic law, Journal of Laws, 1989, No. 30, item 163, as amended).

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Dz.U. 2016 poz. 352 (Act of 25 February 2016 on the re-use of public sector information, Journal of Laws, 2016, item 352)

 • Yang Y., Sun Y., Li S., Zhang S., Wang K., Hou H., Xu S., 2015, A GIS-Based Approach for Serving Land Price Information. ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 4, pp. 2078-2093.

 • Zeng T. Q., Zhou Q. M., 2001, Optimal Spatial Decision Making Using GIS: A Prototype of a Real Estate Geographical Information System (REGIS). International Journal of Geographical Information Science, vol. 15, no. 4, pp. 307–321.

 • Zyga J., 2016, The Usefulness of Real Estate Prices and Values Register in Appraisal by Comparative Methods, on the Basis of Lublin Voivodeship Registers, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Vol. 4, No. 3, pp. 1673-1688.

 • Zyga J., 2017, Przydatność danych zawartych w rejestrze cen i wartości nieruchomości w wycenie nieruchomości (The Usefulness of Data Available in the Real Property Prices and Values Register for the Valuation of Property), Rzeczoznawca Majątkowy, No. 3, pp. 22-25.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search