Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (Rrepv) in Poland

 • 1 Department of Cartography and Geomatics Adam Mickiewicz University,, Poznań, Poland

Abstract

The Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) is among the sources of information used in the process of real estate value estimation. Pursuant to § 74 of the Regulation on the Land and Property Register, the register is kept by the head of the county. Currently there are 380 counties in Poland, including 66 city counties. Such a big number of administrative units within the country, combined with different information and communication system providers, results in a great diversity of software used for keeping RREPV nationwide. The purpose of the article is to present the spatial distribution of information and communication systems in which RREPV is kept. The article describes parameters that characterize the market share of specific programs existing on the market with regard to the number of implementations, estimated number of transactions entered in the system, the coverage area of the specific system and the population handled by the specific system.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Budzyński T., 2012a, Rejestr Cen I Wartości Nieruchomości Jako Źródło Danych Dla Potrzeb Analizy Rynku Nieruchomości (Register Of Real Estate Price And Value As A Source Of Data For The Purposes Of Real Estate Market Analysis), Rzeczoznawca Majątkowy (Property Valuer), Vol. 74, No. 2, Pp. 25-29.

 • Budzyński T., 2012b, Propozycje Zastosowań Mapy Średnich Cen Transakcyjnych Gruntów W Gospodarce Nieruchomościami (Proposals For The Use Of Maps Of Average Transaction Prices Of Land In Real Estate Management), Studia I Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, Pp. 135-144.

 • Bydłosz J., Parzych P., 2007, Ocena Możliwości Wykorzystania Danych Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Na Potrzeby Wyceny Nieruchomości (Assessment Of The Possibility To Use The Register Of Real Estate Price And Value Data For Property Valuation Purposes), Geomatics And Environmental Engineering, Vol. 1, No. 4, Pp. 31-40.

 • Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości Wykorzystania Danych Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Na Potrzeby Gospodarki Przestrzennej (Possibilities Of Using Data From The Register Of Real Estate Price And Value For The Needs Of Spatial Management), Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum, Vol. 9, No. 1, Pp. 5-16.

 • Dawidowicz A., Źróbek R., 2017, Land Administration System For Sustainable Development - Case Study Of Poland, Real Estate Management And Valuation, Vol. 25, No. 1, Pp. 112-122.

 • Gugik, (2018, March 18). Państwowy Rejestr Granic (State Register Of Borders.). Retrieved From Http://Www.Gugik.Gov.Pl/Geodezja-I-Kartografia/Pzgik/Dane-Bez-Oplat/Dane-Z-Panstwowegorejestru-Granic-I-Powierzchni-Jednostek-Podzialow-Terytorialnych-Kraju-Prg.

 • Gus, (2018, March 18). Powierzchnia I Ludność W Przekroju Terytorialnym W 2016 R. (Area And Population In Territorial Cross-Section In 2016). Retrieved Form Https://Stat.Gov.Pl/Obszary

 • Halik Ł., 2016, Zastosowanie Geomatyki W Gospodarce Nieruchomościami - Pozyskiwanie Danych Przestrzennych (Appliance Of Geomatics In Real Estate Management - Obtaining Spatial Data), Problemy Rynku Nieruchomości (Problems Of The Real Estate Market), Vol. 46, Pp. 76-87.

 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2017, The Differentiation Of Point Symbols Using Selected Visual Variables In The Mobile Augmented Reality System, The Cartographic Journal, Vol. 54, No. 2, Pp. 147-156.

 • Hopfer A., Cegielski S., Pietrzak L., 2012, Rejestr Cen I Wartości Nieruchomości W Świetle Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów W Sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji O Nieruchomościach - Wpływ Rozporządzenia Na Jakość I Wiarygodność Rciwn (The Register Of Real Estate Prices And Values In Light Of The Draft Regulation Of The Council Of Ministers Regarding The Integrated Real Estate Information System - The Impact Of The Regulation On The Quality And Credibility Of The Rrepv), Rzeczoznawca Majątkowy (Property Valuer), Vol. 74, Pp. 4-11.

 • Karabin M., 2002, Charakterystyka System Katastralnego W Niemczech (Characteristics Of The Cadastral System In Germany). Przegląd Geodezyjny, Vol. 74, No. 12, Pp. 18-22.

 • Karabin M., 2003, System Katastralnego We Francji (Cadastral System In France). Przegląd Geodezyjny (Geodesy Review), Vol. 75, No. 4, Pp. 17-23.

 • Klocek M., Kowalska M., 2001, Doświadczenia Związane Z Opracowaniem I Wdrożeniem Technologii Prowadzenia Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości (Experience Related To The Development And Implementation Of Technology For Maintaining The Register Of Real Estate Price And Value), Przegląd Geodezyjny, Vol. 73, No. 7, Pp. 10-12.

 • Kokot S., 2015, Jakość Danych O Cenach Transakcyjnych Na Rynku Nieruchomości (The Quality Of Data On Transaction Prices On The Real Estate Market), Acta Scientiarum Polonorum - Administratio Locorum, Vol. 14, No. 1, Pp. 43-49.

 • Konowalczuk J., 2014, The Corporate Real Estate Market In Public Statistics In Poland, Real Estate Management And Valuation, Vol. 22, No. 2, Pp. 41-51.

 • Kuryj J., Źróbek S., 2005, Koncepcja Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości Jako Integralnej Części Systemu Informacji O Nieruchomościach (The Concept Of Register Of Real Estate Price And Value As An Integral Part Of The Real Estate Information System), Przegląd Geodezyjny, Vol. 77, No. 10, Pp. 3-8.

 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów Z Dnia 23 Sierpnia 2017 R. W Sprawie Wykazu Gmin I Powiatów Wchodzących W Skład Województw, M.P. 2017 Poz. 853 (Announcement Of The Prime Minister Of The Council Of Ministers Of 23 August 2017 On The List Of Communes And Poviats Included In Voivodships, M.P. 2017 Item 853).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa Z Dnia 29 Marca 2001 W Sprawie Ewidencji Gruntów I Budynków, Dz. U. Z 2001 R. Nr 38, Poz. 454, Z Późn. Zm. (Regulation Of The Minister Of Regional Development And Construction Of 29 March 2001 On The Land And Building Register, Journal Of Laws, 2001, No. 38, Item 454, As Ammended).

 • Siewicz K., 2012, Prawne Aspekty Korzystania Z Rejestru Cen I Wartości Nieruchomości (Legal Issues Of Using The Real Estate Price And Value Registry), Roczniki Geomatyki, No. 10 (3), Pp. 126-135.

 • Ustawa Z Dnia 17 Maja 1989 R. Prawo Geodezyjne I Kartograficzne, Dz. U. 1989 Nr 30 Poz. 163, Z Późn. Zm. (Act Of 17 May 1989 Cartographic And Geodetic Law, Journal Of Laws, 1989, No. 30, Item 163, As Amended).

 • Zyga J., 2016, The Usefulness Of Real Estate Prices And Values Register In Appraisal By Comparative Methods, On The Basis Of Lublin Voivodeship Registers, Infrastructure And Ecology Of Rural Areas, Vol. 4, No. 3, Pp. 1673-1688.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search