Compensation for Real Properties Acquired for Roads in Different Procedures - Comparative Analysis

Open access

Abstract

Real properties acquired for the so-called public purpose, such as road investments, generate a one-off financial indemnity in the form of compensation paid to the expropriated owner. Due to the different possible modes of expropriation (pursuant to the Real Estate Management Act or the Special Road Act), the amount of the compensation due may be determined in different ways, which entails a variety of results. The article compares the compensation levels determined in two possible procedures: basing on the predominant use of the adjacent areas or on data from the transactions of real properties intended for public roads.

The conducted analyses demonstrated that the differences between these two types of compensation for land intended for development, established under two different expropriation procedures, are insignificant.

Adamczewski Z., 2011, Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości, Podejście porównawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (Elements of Mathematical Modelling in Real Estate Valuation, Comparative Approach), Publishing House of the Warsaw University of Technology, Warsaw.

Barańska A., 2010, Statystyczne metody analizy i weryfikacji proponowanych algorytmów wyceny nieruchomości, Wydawnictwa AGH, Kraków (Statistical Methods for the Analysis and Verification of the Proposed Algorithms in Real Estate Appraisal) AGH publishing house, Krakow.

Cellmer R., Szczepankowska K., 2015, Use of Statistical Models for Simulating Transactions on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2, pp. 99-108.

Cupal M., 2014, The Comparative Approach Theory for Real Estate Valuation, Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 19-23.

French N., Gabrielli L., 2004, The Uncertainty of Valuation, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 22 Issue: 6, pp. 484-500.

Greń J., 1978, Statystyka matematyczna, modele i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Mathematical Statistics, models and tasks, Scientific Publishers PWN, Warsaw).

Krajewska M., 2009, Ocena zasad określania wartości gruntów zajętych pod drogi publiczne, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 17, No. 4: 93-104 (Evaluation of the Principles of Determining the Value of Land for Public Roads), Real Estate Management and Valuation, Vol. 17, No. 4, pp. 93-104.

McAllister P., 2007, Valuation Accuracy: A Contribution to the Debate, Journal of Property Research, Vol. 12, Issue 3, pp. 203-216.

Pagourtzi E., Assimakopoulos V., Hatzichristos T., French N., 2003, Real Estate Appraisal: A Review of Valuation Methods, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 21 Issue: 4, pp.383-401.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami (Regulation of the Council of Ministers of 21 September 2004 r. on Real Estate Valuation and Estimation) Journal of Laws No. 207, item 2147 as amended).

SAWIŁOW E., 2010, Problematyka określania wartości nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (The Problems of Qualifying the Value of Real Estate by the Method of the Statistical Analysis of the Market), Studies and Materials of the Real Estate Scientific Society, Vol. 8, No. 1, pp. 21-32.

Śliwiński Ł., 2011, Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Compensation for Real Estate Intended for Public Roads) Studies and Materials of the Real Estate Scientific Society, Vol. 19, No. 4: 191-202.

Trembecka A., 2011, Jedna decyzja zamiast pięciu. Nabywanie nieruchomości pod drogi przez podmioty publicznoprawne w trybie specustawy drogowej (One Decision Instead of Five. Acquisition of Real Estate for Roads by Public Authorities), Geodeta, No. 11 (198), pp. 39-42.

Trembecka A., 2011, Według wartości rynkowej. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone zgodnie z decyzją ZRID na pas drogowy, cz. I (According to Market Value. Compensation for Real Properties Intended for rRght-of-Way Under the Decision Authorizing the Implementation of a Road Investment, Part. I), Geodeta, No. 12 (199), pp. 52-55.

Trembecka A., 2012, Nieprecyzyjne przepisy. Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone zgodnie z decyzją ZRID na pas drogowy, cz. II (Imprecise regulations. Compensation for Real Properties Intended for a Right-of-Way Under the Decision Authorizing the Implementation of a Road Investment, Part. II), Geodeta, No. 1 (200), pp. 50-53.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 2147 (Real Estate Management Act of 21 August 1997, consolidated text: Journal of Laws of 2016, item 2147, as amended).

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 2031 (Act on Special Rules of Preparation and Implementation of Investment in Public Roads of 10 April 2003, consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 2031, as amended).

Źróbek S., Walacik M., 2008, Analiza porównawcza wybranych zagadnień wywłaszczania nieruchomości w Polsce i za granicą, Przegląd Geodezyjny, R. 80, No. 12, pp. 4-9 (Comparative Analysis of Selected Issues Concerning Expropriation of Real Estate in Poland and Abroad), Geodetic Survey, No. 12, pp. 4-9.

Źróbek S., Walacik M., 2008, Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (The Problems of Land Acquisition for Public Road Construction), Studies and Materials of the Real Estate Scientific Society, Vol. 16, No. 1: 91-102.

Real Estate Management and Valuation

The Journal of Towarzystwo Naukowe Nieruchomosci

Journal Information

CiteScore 2017: 0.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.140
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.363

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 84 84 11
PDF Downloads 32 32 3