COMPARATIVE ANALYSIS OF HEDONIC AND FILTERED INDEXES IN SELECTED CITIES

Sebastian Kokot 1
 • 1 Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, , Szczecin, Polonia

Abstract

Property price indexes are difficult to determine both from the substantive and technical/organizational points of view. Various methods of constructing such indexes have been developed in order to overcome these difficulties. To this end, the author compares two types of indexes: hedonic indexes and ones termed filtered for the purpose of this particular paper. Hedonic index values come from Polish National Bank (NBP) publications, while the filtered indexes have been computed with the use of the 4253H filter on the basis of the NBP announcements on mean property prices. Thus, the results are comparable as both types of indexes are derived from the same input databases. The analysis covers both the comparison of the obtained results as well as a discussion of substantive and technical problems encountered when building the property price indexes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CEGIELSKI P., 2013, Zastosowanie metod ekonometrycznych do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym (Application of Econometric Methods for Valuating Real Estate in a Comparative Approach), Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztof Jajugi (Work under the supervion of prof. dr hab Krzysztof Jajugi), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Economic University in Wroclaw).

 • GAMRACKI A., GAMRACKI J., 2009, Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego (Estimating the Emission of Nitrogen Oxides (NOx) on the Basis of Operational Data and the Actual Industrial Facility), Pomiary Automatyka Kontrola (Measurements Automation Control) No. 07, Gliwice.

 • Guo X., ZHENG S., GELTNER D., LIU H., 2014, A New Approach for Constructing Home Price Indices: The Pseudo Repeat Sales Model and its Application in China, Journal of Housing Economics, Vol. 25.

 • HILL R., 2011, Hedonic Price Indices for Housing, OECD Statistics Directorate, Working Paper No. 36.

 • KOKOT S., 2014, Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości (Theoretical and Practical Problems of Indicating Real Estate Price Indices) Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Studies and Works of Faculty of Economics and Management), No. 36, Metody Ilościowe w Ekonomii (Quantitative Methods in Econometrics), Vol., II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Scientific Publishing of Szczecin University), Szczecin.

 • KOKOT S., 2015A, Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości (Quality of Data on Transaction Prices on the Real Estate Market), Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum 14 (1), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

 • KOKOT S., 2015B, Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości (Contribution to Studies on Real Estate Price Indices), Wiadomości Statystyczne (Statistical News), No. 4, Warszawa.

 • KOKOT S., 2016, Wyznaczanie indeksów cen nieruchomości na podstawie szeregów czasowych median cen jednostkowych wygładzonych filtrem 4253H (Indicating Indices of Real Estate Prices on the Basis of Time Series of Unit Price Medians Smoothed with 4253H Filter), Nieruchomość w przestrzeni 2 (Real Estate in Space 2), M. Trojanek, Bogucki (eds) Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • KOKOT S., 2017, Residential Property Price Indices on Small Property Markets, Real Estate Management and Valuation, Vol. 25, Issue 1.

 • KONOWALCZUK J., 2014, The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, Issue. 2.

 • NICHOLAS T., SCHERBINA A., 2013, Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression, Real Estate Economics, Vol. 41, Issue 2.

 • TOMCZYK E., WIDŁAK M., 2010, Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy (Construction and Properties of Hedonic Prices Index of Prices of Flats for Warsaw), Bank i Kredyt (Bank and Credit), No. 41 (1), Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland), Warszawa.

 • TROJANEK R., 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym (Prices Fluctuations on the Real Estate Market), Published by Akademia Ekonomiczna in Poznań.

 • TROJANEK R, 2009, Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych (Comparing Average and Weighted Average Methods of Constructing Real Estate Prices Indices), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society), Vol.17, No. 2.

 • TROJANEK R, 2010, Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań (Comparing Simple Methods and Methods of Hedonic Regression for Constructing Housing Price Indices), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) , Vol. 18, No.1.

 • WIDŁAK M., 2010, Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr (Methods of Indicating Hedonic Price Indices as a Means of Controlling Changes in the Quality of Goods) Wiadomości Statystyczne (Statistical News), No. 9, Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office of Poland), Warszawa.

 • VELLEMAN P. F., 1980, Definition and Comparison of Robust Nonlinear Data Smoothing Algorithms, Journal of the American Statistical Association, Volume 75, Issue 371.

 • WOOD R., 2005, A Comparison of UK Residential House Price Indices, BIS Paper No. 21. Wycena nieruchomości (Real Estate Valuation), 2006, J. Hozer (ed.), Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, (Department of Econometrics and Statistics of Szczecin University) Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych (Institute of Economic Analyses, Diagnoses and Forecasts), Szczecin.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search