Intended Use of Real Estate as a Time Changeable Attribute for Determining Compensation for Nationalized and Expropriated Lands

Tomasz Adamczyk 1  and Agnieszka Bieda 1
 • 1 AGH University of Science and Technology Department of Geomatics

Abstract

Constitutional transformation in Poland, which took place at the turn of the eighties and nineties of the past century, was directed, among others, at creating a civil society and a free market. Changes in people’s mentality quickly brought about economic changes based on the concept of private ownership. Yet one should remember that in the period preceding this time, personal assets were significantly limited. Many people’s assets were repossessed by the state in nationalization or expropriation processes.

Present regulations permit getting these assets back. This is possible in cases when the repossessed real estate was misused with the purpose of expropriation, or it became needless. Real estate is also reacquired via invalidation of administrative decisions or provisions of law. Real estate owners and their legal successors can apply to get back real estate. It is possible to get compensation for assets which cannot be taken back in actuality, which should correspond with the actual value of the lost rights. The level of compensation should be determined on the basis of real estate market value. This value is determined for the day the decision to determine compensation is issued, taking into account the state and purpose of the real estate on the day the document approving the repossession of the real estate was prepared.

The authors present changes in law provisions connected with spatial planning in Poland from the year 1946, when the first decree connected with this topic entered into force, to this day. They describe documents kept in state archives which should be used by valuers. They also show, on the basis of examples, how important the correct determination of the intended use of real estate is, taking into account documents that have been created over the years.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BIEDA A., PARZYCH P., 2013, Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, pp. 143-150

 • BIEDA A., HANUS P., HYCNER R., 2012, Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych (Surveying aspects of land use planning and selected design studies), Wydawnictwo Gall, Katowice

 • BÖHM A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji (Spatial planning for landscape architects: about compositional factor), Wydawnictwo PK

 • BIULETYN Informacji publicznej Miasta Kraków (Bulletin of Public Information of Krakow City) [http://www.bip.krakow.pl]

 • BUCHOWSKA M., 2011, Odbudowa powojenna wsi województwa krakowskiego w świetle archiwalnych źródeł regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego (Reconstruction of the postwar village in the province of cracow basis on the regional planning management’s archival documents), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 01

 • CYMERMAN R. (red.), 2011, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majatkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami (Spatial planning for valuers, administrators and agents in real estate turnover ), Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn

 • DEKRET Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. z 1944 r. nr 15 poz. 82) [ Decree of Polish Commitee of National Liberation of 12 December 1944– about repossession some forests on the benefit of State Treasury (Journal of Laws of 1944, No. 15, item 82)]

 • DEKRET Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1944 r. nr 4 poz. 17, z późn. zm.) [ Decree of Polish Commitee of National Liberation of 6 September 1944–about performance of agrarian reform (Journal of Laws of 1944, No. 4, item 17, as amended)]

 • DEKRET z 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy (Dz. U. z 1945 r.nr 21 poz. 123) [Decree of 24 May 1945–about Ministry of Reconstruction (Journal of Laws of 1945, No. 21, item 123)]

 • DEKRET z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. 1945 r. nr 50, poz. 279) [Decree of 26 October 1945–about lands ownership rigth and use within area of capital city Warsaw (Journal of Laws of 1945, No. 50, item 273)]

 • DEKRET z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. z 1946 r. nr 13, poz. 87) [Decree of 8 March 1946–about abandoned estates and formerly owned by Germans (Journal of Laws of 1946, No. 13, item 87)]

 • DEKRET z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju (Dz. U. z 1946 r. nr 16 poz. 109) [Decree of 2 April 1946– about scheduled country development (Journal of Laws of 1946, No. 16, item 109)]

 • FILIPIAK J., 2007a, Czynności rzeczoznawcy majątkowego przy określaniu wartości utraconych korzyści, cz. I (Activities of valuer by determination of lost profits, part I), Nieruchomości, No. 9 (109)

 • FILIPIAK J., 2007b, Czynności rzeczoznawcy majątkowego przy określaniu wartości utraconych korzyści, cz. II (Activities of valuer by determination of lost profits, part II), Nieruchomości, No. 10 (110)

 • GONET M., 2012, Wywłaszczanie nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Real estate expropriation within the meaning of the Act – about real estate management), Nieruchomości, No. 12

 • KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.) [Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended)]

 • MENDELSON M.H., 1985, Compensation for Expropriation: The Case Law, American Journal of International Law, Vol. 79, No. 2, pp. 414-420

 • MULLER M.H., 1981, Compensation for Nationalization: A North-South Dialogue, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 19, pp. 35-78

 • MZYK M., 2008, Wywłaszczenia na cele specjalne (Expropriations for special purposes), Materiały z seminarium polsko-brytyjskiego nt. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian, Warszawa

 • NOSAL E., 2001, The taking of land: market value compensation should be paid, Journal of Public Economics, Vol. 82, No. 3, pp. 431-443

 • ORZECZENIE Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1991 r., sygn. K1/91 [Verdict of Constitutional Tribunal of 28 May 1991]

 • PARCHOMIUK J., 2007, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej (Compensational responsibility for legal activities of public administration), Wydawnictwo C. H. Beck

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) [Ordinance of Minister of Infrastructure of 26 August 2003–in case of demanded contents of project of local land use plan (Journal of Laws of 2003, No. 164, item 1587]

 • ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 1928 r. nr 23 poz. 202) [Ordinance of President of Poland of 16 February 1928–about building law and settlements development (Journal of Laws of 1928, No. 23, item 202]

 • SCHACHTER O., 1984, Compensation for expropriation: the case low, American Journal of International Law, Vol. 78, No. 1, pp. 121-130

 • SUCHAR T., 2012, Wywłaszczenie na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. (Expropriation within Constitution of Pland of 1997), Nieruchomości, No. 09

 • ŚLIWIŃSKI Ł., 2011, Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne (Compensation for property intended for public roads), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 4, pp. 191-202

 • USTAWA z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1936 r. nr 56 poz. 405) [Act of 14 July 1936 about modification of Ordinance - about building law and settlements development (Journal of Laws of 1936, No. 56, item 405)]

 • USTAWA z dnia 27 kwietnia 1949 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa (Dz. U. z 1949 r. nr 30 poz. 216) [Act of 27 April 1949–about creating of Minister of Structure office (Journal of Laws of 1949, No. 30, item 216)]

 • USTAWA z 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. z 1958 r. nr 11 poz. 37, z późn. zm.) [Act of 25 February 1958–about regulation of legal status of assets being under State administration (Journal of Laws of 1958, No. 11, item 37, as amended)]

 • USTAWA z 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz. U. z 1968 r. Nr 36, poz. 249). [Act of 22 April 1959–about buildings renovations, completing and superstructures (Journal of Laws of 1968, No. 36, item 249)]

 • USTAWA z 14 czerwca 1960 r.–Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) [Act of 16 June 1960–Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2013, item 267, as amended)]

 • USTAWA z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1961 r. nr 7 poz. 47, z późn. zm.) [Act of 21 January 1961–about spatial planning (Journal of Laws of 1961, No. 7, item 47, as amended)]

 • USTAWA z 23 kwietnia 1964 r.–Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) [Act of 24 April 1964–Civil Code (Journal of Laws of 2014, item 121, as amended)]

 • USTAWA z 17 listopada 1964 r.–Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) [Act of 17 November 1964 - Code of Civil Procedure (Journal of Laws of 2014, item 101, as amended)]

 • USTAWA z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1984 r. nr 35 poz. 185, z późn. zm.) [Act of 12 July 1984–about spatial planning (Journal of Laws of 1984, No. 35, item 185, as amended)]

 • USTAWA z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, z poźn. zm.) [Act of 17 May 1989–Surveying and Mapping Law (Journal of Laws of 2010, No. 193, item 1287, as amended)]

 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 415, z późn. zm.) [Act of 7 July 1994–about spatial development (Journal of Laws of 1994, No. 89, item 415, as amended)]

 • USTAWA z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. [Act of 21 August 1997–about real estate management (Journal of Laws of 2010, No. 102, item 651, as amended)]

 • USTAWA z 13 października 1998 r.–Przepisy wprowadzające Ustawa reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 872, poz. 133, z późn. zm.) [Provisions of 13 October 1998 introducing acts reforming public administration (Journal of Laws of 1998, No. 872, item 133, as amended)]

 • USTAWA z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.) [ Air law of 3 July 2002 (Journal of Laws of 2013, item 1393, as amended)]

 • USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, z pózn. zm.) [Act of 27 March 2003–about spatial planning and development (Journal of Laws of 2003, No. 80, item 717, as amended)]

 • USTAWA z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.).) [Act of 18 March 2003–about railway transport (Journal of Laws of 2013, item 1594, as amended)]

 • USTAWA z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) [Act of 23 July 2003–about monuments protection and conservation of monuments (Journal of Laws of 2003, No. 162, item 1568, as amended)]

 • USTAWA z 17 czerwca 2004 r. o zmianie Ustawa kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. nr 152, poz. 1692) [Act of 17 June 2004–about modification of Act - Civil Code and some other Acts (Journal of Laws of 2004, No. 152, item 1692)]

 • TREMBECKA A., KWARTNIK-PRUC A., 2010, The issue of compensation for loss of rights to property plots parcelled out for public roads based on the example of Cracow, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 4, No. 4, pp.105-112

 • WALACIK M., 2011, Utracone korzyści a słuszne odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego w Polsce i na świecie (Lost profits and just compensation for properties taken over for public purpose investments in Poland and other countries), Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 3, pp. 107-118

 • WIERZBOWSKI M. (red.), 2011, Prawo administracyjne (Administrative law), Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis

 • WOLANIN M., 2008, Nacjonalizacja działek drogowych przy podziale nieruchomości, cz. I (Nationalization of roads parcels by real estate subdivision), Nieruchomości, No. 10 (122)

 • WYROK Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 2005 r., sygn. P25/02 [Verdict of Constitutional Tribunal of 21 June 2005]

 • WYROK Trybunału Konstytucyjnego z 23 września 2003 r., sygn. K 20/2002 [Verdict of Constitutional Tribunal of 23 September 2003]

 • ŹRÓBEK S., 2008, Procedury wyceny odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w Polsce na tle procedure w innych krajach Unii Europejskiej (Procedures of valuation of compensations for expropriated real estates – present practice and desired trends), Materiały z seminarium polsko-brytyjskiego nt. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian, Warszawa

 • ŹRÓBEK S., WALACIK M., 2008, Analiza porównawcza wybranych zagadnień wywłaszczania nieruchomości w Polsce i za granicą (Comparative analysis of selected issues concerning expropriation of real estates in Poland and abroad), Przegląd Geodezyjny, No. 80, pp. 4-9

 • ŹRÓBEK S., ŹRÓBEK R., 2008, Is The Amount of Compensation for Real Estate Expropriation Just? Current State and Proposals for Changes, Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Vol. 3, pp. 191-199

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search