The Origin of Property Buyers in Poznań and its Suburbs

Open access

Abstract

The market for land for single-family housing is one of the most important segments of the real estate market. Over the last several years, we have witnessed the development of this market in the suburban areas of large agglomerations. This is connected with the intensified migration of people from the centers of big cities, and with the development of housing in suburban zones.

The aim of this paper is to present the structure of the territorial origin of buyers purchasing plots designated for single-family housing in Poznań and its suburbs (with division into buyers derived from the city of Poznań, from the Poznań poviat (district), the Wielkopolska voivodeship (province), the rest of the country, and from abroad). The analysis covers the years 1995-2010.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BEIM M 2007 Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznahskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych praca doktorska (Modelling the Process of Suburbanisation in Poznah Agglomeration with the Application of Artificial Neural Networks and Cellular Automatons PhD thesis).

 • BERG VAN DEN L. DREWETT R. KLAASSEN L.H. ROSSI A. VIJVERBERG C.H.T. 1982 Urban Europe. A study of growth and decline Pergamon Press Oxford.

 • CHAMPION T. 2001 Urbanization suburbanization counterurbanization and reurbanization w: PADDISON R. (red.) Handbook of urban studies Sage Publications London s. 143-161.

 • GNAT S. BAS M. 2013 “Statistical analysis of chosen aspects of suburbanisation process in Szczecin in 2006-2001” Real Estate Management and Valuation vol. 21 no. 3 pp. 71-80.

 • KACZMAREK T. 2008 Aglomeracja miejska jako region badania i działania (Urban Agglomeration as a Field of Study and Activity) w: KACZMAREK T. MIZGAJSKI A. (red.) Powiat poznahski.

 • Jakosc przestrzeni i jakość życia (The Poznah Poviat. The Quality of Space and the Quality of Living) Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznah s. 15-36.

 • KACZMAREK T. (red.) 2012 Studium uwarunkowari rozwoju przestrzennego aglomeracji poznariskiej (The Study of the Determinants of the Spatial Development of Poznah Agglomeration) Centrum Badah Metropolitalnych Poznah.

 • KLAASSEN L.H. 1988 Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeh (Economical Thought and Practice) Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego Lódź.

 • KRAJEWSKA M 2010 Analiza zmian wartości gruntów w strefach podmiejskich dużych miast (The Analysis of Changes in the Value of Land in the Suburban Zones of Large Cities) w: ŹRÓBEK S. (red.) Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Volume 18 Number 3 Olsztyn s. 51-60.

 • MAĆKIEWICZ B. 2007 Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznahskim w latach 1995-2000 (The Market for Non-Built Up Real Estate in Poznah and the Poznah Poviat in 1995-2000) Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznah.

 • PARYSEK J. J. 2008 Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznahskiej (Suburbanisation Processes in Poznah Agglomeration) w: KACZMAREK T. MIZGAJSKI A. (red.) Powiat poznahski. Jakość przestrzeni i jakość życia (The Poznah Poviat. The Quality of Space and the Quality of Living) Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznah s. 71-90.

 • SWIANIEWICZ P. KLIMSKA U. 2005 Społeczne i polityczne zróznicowanie aglomeracji w Polsce-waniliowe centrum mozaika przedmieść (Social and Political Differnetiation of Agglomerations in Poland-Vanilla Centres and the Mosaic of Suburbs) Prace i Studia Geograficzne t. 35 Warszawa s. 45-70.

 • TROJANEK R. 2013 Buyers at the housing market of Poznan in: Actual Problems of Economics 2013 nr 12/150 National Academy of Management. s. 535-543.

 • WINIARCZYK-RAŹNIAK A. RAŹNIAK P. 2012 Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (Internal Migrations of the Population) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków.

 • ZAGOŻDŻON A. 1988 Sieć osadnicza zmiennosc i trwałosc (The Settlement Network Changeability and Durability) w: JAŁOWIECKI B. KALTENBERG-KWIATKOWSKA E. (red.) Proces urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce (The Process of the Urbanisation and Transformation of Cities in Poland) Ossolineum Wrocław-Warszawa.

 • ZUZIAK Z. 2005 Strefa podmiejska w architekturze miasta. W strong nowej architektoniki regionu Miejskiego (The Subarban Zone in the Architecture of the City. Towards the New Architectonics of the Urban Region) w: LORENS P. (red.) Problem suburbanizacji (The Suburbanisation Problem) Biblioteka Urbanisty 7 Urbanista Warszawa s. 17-32.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.64

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.275
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.825

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 53 2
PDF Downloads 66 44 0