Statistical Analysis of Chosen Aspects of the Suburbanization Process in Szczecin in 2006-2011

Open access

Abstract

Suburbanization is one of the processes of urban expansion which is inseparably linked with the real estate market. It takes place when residents of cities gradually leave their administrative limits in order to live in satellite communities. The article presents studies dealing with the demographic and market-related aspects of this phenomenon. The authors analyzed the dynamics of prices of undeveloped plots of land chosen due to their location in municipalities (gminas) located in the proximity of Szczecin. The analysis was supplemented with a survey of average plot sizes and the number of transactions concluded in subsequent years. The dynamics of population flow from the West Pomeranian capital to the urban-rural fringe were also investigated. The analyses resulted in the proposal of a synthetic measure illustrating the suburbanization dynamics which combines the market dimension (prices and the number of transactions) with the demographic dimension (population flow). The study covered the period of 2006-2011.

BRUECKNER J, IRWIN E., 1983, The economics of urban sprawl: Theory and evidence on spatial sizes of cities, Review of economics and statistics, no. 65, 479-482.

DOSZYŃ M., 2006, Wpływ procesu suburbanizacji na sytuację w mieszkalnictwie w gminach wokół Szczecinaw latach 1996-2003, [w:] Polityka mieszkaniowa miasta Szczecina - zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomości, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.

DYLEWSKI R., 2007, Żywiołowa suburbanizacja w świetle raportu komisji europejskiej i wnioski dla Polski, Człowiek i Środowisko, No. 1-2.

FAHUI WANG, YIXING ZHOU, 1999, Modeling Urban Population Densiies in Beijing 1982-90: Subrubanisationand its Causes, Urban Studies, Vol. 36, No. 2, 271-287.

FORYŚ I., 2011, Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Rozprawy i Studia T. (DCCCLXVII) 793, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

GDAKOWICZ A., 2010, Badanie koniunktury na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie 1997-2006, Studia i Prace WNEiZ nr 20, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

GNAT S., 2004, Analiza statystystyczna efektu suburbanizacji w Polsce w latach 1996-2003, Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych IV, Szczecin.

GNAT S., 2012, Suburbanizacja Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995-2010, STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI, OLSZTYN 2012, VOL. 20, No. 3.

HARRIS R., 2004, Creeping conformity: How Canada became suburban, University of Toronto Press.

Toronto.

HOZER J., 2008, Prognozowanie rynku nieruchomości, Katedra Ekonometrii i Statystyki US, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie.

HOZER J. ROZKRUT D., 2009, Prognozowanie koniunktury gospodarczej regionu, Zeszyty Naukowe nr 561, Studia i Prace WNEiZ nr 15, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

KAHN M.E., 2000, The Environmental Impact of Suburbanization, Journal of Policy Analysis and Management, Vol.19, No. 4, 569-586.

KOKOT S., 2006, Gospodarcze aspekty suburbanizacji Szczecina, [w:] Życie gospodarcze Szczecina (monografia), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

KOKOT S., KIEPAS-KOKOT A., 2011, Efekty suburbanizacji aglomeracji szczecińskiej, [w:] Wiadomości statystyczne nr 7-8, s. 67-84.

LISOWSKI A., GROCHOWSKI M. 2003, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2003, KPZK-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, T. 1, 217-280.

MIESKOWSKI, P., MILLS, E., 1993, The causes of metropolitan suburbanization. Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 3.

MILCZYŃSKA-HAJDA D., 2010, Miasto XXI wieku, PROBLEMY - SZANSE - NOWE STRATEGIE ROZWOJU, Wprowadzenie do tematu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków. Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, S. Ciok, P. Migoń (red.), 2010, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.

PĘCHORZEWSKI D. (2011), Evolution of the local residential real estate markets in selected Polish cities againstthe various phases of the global financial crisis, Eindhoven University of Technology Netherlands 2011, [w:] ERES DigitalLibrary, No. 2011_100, Published by University of Technology (TU/e), Eindhoven.

SWIANIEWICZ P., KLIMSKA U., 2005. Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowecentrum, mozaika przedmieść, [w:] Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa.

Real Estate Management and Valuation

The Journal of Towarzystwo Naukowe Nieruchomosci

Journal Information

CiteScore 2017: 0.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.140
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.363

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 6
PDF Downloads 25 25 2