Wartość diagnostyczna testu Cramptona (próba ortostatyczna) u osób w podeszłym wieku / The diagnostic value of the Crampton test (the orthostatic test) in the ederly individuals

Open access

Streszczenie

Wprowadzenie: Wydolność fizyczna i sprawność życiowa u ludzi w starszym wieku jest nie tyle wynikiem procesów starzenia się ustroju, ile biologicznie nieuzasadnionego obniżania aktywności ruchowej w miarę upływu lat. Czynniki psychologiczne, socjologiczne i inne decydują o narastającej już w średnim wieku skłonności do ograniczania w życiu codziennym wysiłku fizycznego. Diagnostyka stanu układu krążenia w zakresie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku u osób starszych jest znacznie utrudniona w stosunku do osób młodych. Do przyczyn powodujących taki stan rzeczy zaliczyć należy przede wszystkim naturalne procesy inwolucyjne związane z wiekiem.

Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena reakcji ortostatycznej układu krążenia za po- mocą wskaźnika Cramptona przy zmianie pozycji z leżącej do stojącej, oraz ewolucji wartości tego wskaźnika po 4 miesiącach wzmożonej aktywności fizycznej u osób w podeszłym wieku oraz. czy wskaźnik ten ma wartość diagnostyczną dla kwalifikacji osób starszych do badania wysiłkowego

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 44-osobowej grupie słuchaczek Uniwersytetu III Wieku Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy. Średnia wieku wynosiła 64.2. średnia masa ciała 66.5 kg. średnia wysokość ciała 158.5 cm. Próba polegała na dwukrotnej ocenie częstości skurczów serca i skurczowego ciśnienia tętniczego, po dziesięciu minutach w pozycji leżącej oraz po dwóch minutach od przyjęcia postawy spionizowanej.

Wyniki: Wydolność ortostatyczna układu krążenia przy zmianach pozycji ciała oceniono na poziomie dobrym i bardzo dobrym Osiągnięcie wysokich wartości w teście Cramptona nie koreluje ze zdolnością wysiłkową. Test Cramptona ma niską wartość diagnostyczną w zakresie przewidywania tolerancji wysiłku osób starszych.

1. Grębowski R. Promocja zdrowia. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Jethona. Warszawa, PZWL 2005.

2. Przewożniak L. Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny. Zdrowie publiczne, praca zbiorowa pod redakcją S. Pażdziocha, Vesalius, Kraków 2006.

3. Szponar L. Podstawowe błędy żywieniowe i ich na- stępstwa. Promocja zdrowia, praca zbiorowa pod redakcją B. Karskiego, Sanmedia Warszawa 1998.

4. Kuszewski K. Jak starzeć się pomyślnie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, ELA-MED, 8/2008.

5. Marchewka A, Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w star-szym wieku. Gerontologia Polska 2008; 16/2.

6. Kostka T. Pomyślne starzenie się. Puls Medycyny 7/2006.

7. Gryglewska B., Ska|lska A., Żak M. Choroby układy ruchu. W: Kocemba J., Grodzicki T. (red.). Zarys Gerontologii Klinicznej. MCKP UJ, Kraków 2000: 7-25.

8. Verhaeverbeke I., Mets T. Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly. Drug Safety 1997; 17: 105-118.

9. Ganong WF. Podstawy fizjologii lekarskiej. PZWL 1994.

10. Crampton C. A test of condition: preliminary report. Medical News 1905. 87:529.

11. Luft UC. A study of factores affecting tolerance of gravitational stress simulated by lower body negative pressure. Lovelance Found Med. Educ. Res. 1986.

12. Malarecki I. Modyfikacja próby ortostatycznej. Wych. Fiz. i Sport 1997, 1-2, 142.

13. Stegeman J. Influence of fitnes on the blood pressure system control in man. Aerosp. Med. 1984, 45.

14. Levine BD. Physical fitnes and cardiovascular regula- tion mechanisms of orthostatic intolerance. Journal Applied Physiology 1991, 70:1-112.

15. Butler G. Reduced orthostatic tolerance following, 4th head - down tilt. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 1991, 62:1-26.

16. Convertino VA. Aerobic fittnes does not contribute to prediction of orthostatic toler-ance Med. Sci. Sports Exercise. 1986, 18:551.

17. Urbańska A. Ocena wydolności ortostatycznej układu krążenia. Borgis - Nowa Medy-cyna 7/1999, 16-19.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 182 182 21
PDF Downloads 52 52 14