Driving Forces Of The Development Of Suburban Landscape – A Case Study Of The Sulkov Site West Of Pilsen

Open access

Abstract

In the study area of the Sulkov site in the western part of the suburban landscape of the city of Pilsen we focus on detailed historical analysis of the development of the landscape, which has undergone significant changes, and thus clearly demonstrates the impact of the driving forces on both the regional and inter-regional levels. The documented historical development of ecotopes proved that the fundamental changes in the use of the natural potential had been determined by social and economical demand. The specific use of each type of ecotopes of the site was then co-decided by the natural potential of the area and the geographic location with good transport connection, i.e. local and regional factors.

References

 • Antrop M., 1998. Landscape change: Plan or chaos? Landscape and Urban Planning 41: 155–161. DOI: 10.1016/S0169-2046(98)00068-1.

 • Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning 67: 9–26. DOI: 10.1016/S0169-2046(03)00026-4.

 • Antrop M., 2005. Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning 70: 21–34. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.002.

 • Antrop M., Eetvelde V. V., 2000. Holistic aspects of suburban landscapes: visual image interpretation and landscape metrics. Landscape and Urban Planning 50: 43–58. DOI: 10.1016/S0169-2046(00)00079-7.

 • Balej M., Anděl J., Oršulák T., Raška P., 2008. Vývoj environmentálního stresu v severozápadní části Česka: nové přístupy a metody (Development of environmental stress in the northwest part of Czechia: new approaches and methods). Geografie 113(3): 320–336.

 • Baštová M., Dokoupil J. 2010. Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně (The negative impact of direct foreign investment on the labour market of the city of Pilsen). Geografie 115(2): 188–206.

 • Bräuer I., 2003. Money as an indicator: to make use of economic evaluation for biodiversity conservation. Agriculture, Ecosystems and Environment 98: 483–491. DOI: 10.1016/S0167-8809(03)00107-5.

 • Bürgi M., Hersperger A. M., Schneeberger N., 2004. Driving forces of landscape change: current and new directions. Landscape Ecology 19: 857–868. DOI: 10.1007/s10980-004-0245-8.

 • Charvát T. (ed.), 1989. Sulkov – závěrečné vyhodnocení hydrogeologického průzkumu (Sulkov – final assessment of the hydrogeological survey) Research report. Vodní zdroje, Praha.

 • Charvát T. (ed.), 1990. Sulkov – výsledky režimních odběrů vzorků podzemní vody za období červenec 1989 až červen 1990 (Sulkov – results of the regime sampling of underground water for the period July 1989 to June 1990) Research report. Vodní zdroje, Praha.

 • Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.), 2001. Katalog biotopů České republiky (Catalogue of habitats of the Czech Republic). AOPK ČR, Praha.

 • ČTK, 2010. Energetický regulační úřad sníží výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky o 50 procent (The Energy regulatory authority will reduce the purchase price of electricity from photovoltaics by 50 per cent). Online: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/eru-snizi-vy-kupni-ceny-elektriny-z-fotovoltaiky-o-50-procent (accessed 10 May 2014).

 • Daneš J. V., 1917. Obyvatelstvo království Českého v letech 1843–1910. Oblast plzeňská (Population of the Czech Kingdom in the years 1843–1910. Pilsen region). Národopisný věstník českoslovanský (Společnost národopisného musea českoslovanského) 12(3): 296 – 318.

 • Degórski M., 2003. Some Aspects of Multifunctional Landscape Character in the Interdisciplinary Environmental Study. In: Helming K., Wiggering, H. (eds), Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. Springer-Verlag, Berlin: 53–65.

 • Ehrenfeld J. G., 2000. Evaluating wetlands within an urban context. Ecological Engineering 15: 253–265. DOI: 10.1016/S0925-8574(00)00080-X.

 • Forman R.T.T., 1998. Landscape ecology, the growing foundation in land-use planning and natural-resource management. In: Kovář P. (ed.), Nature and culture in landscape ecology: experiences for the 3rd millenium. CZ – IALE, Praha: 13–21.

 • Forman R.T.T., Godron M., 1986. Landscape Ecology. John Wiley and Sons, Inc., New York.

 • Głębocki B., Perdał R., 2013. Transactions in land in the suburban zone of Bydgoszcz over the years 2007–2010. Quaestiones Geographicae 32(4): 103–116. DOI 10.2478/quageo-2013-0037, ISSN 0137-477X.

 • Hataj V., 1926. Rybníky na bývalém panství chotěšovském (Ponds in the former Chotěšov domain). Plzeňsko: list pro vlastivědu západních Čech 5: 84–87.

 • Hataj V., 1927. Chotěšov: část prvá (Chotěšov: Part One). Památná místa našeho kraje 7. Národopisné museum, Plzeň: 1–26.

 • Heilig G. K., 2003. Multifunctionality of Landscapes and Ecosytem Services with Respect to Rural Development. In: Helming, K., Wiggering, H. (eds), Sustainable Development of Multifunctional Landscapes. Springer-Verlag, Berlin: 39–51.

 • Hucl V., 2010. Změna územního plánu obce Líně (Change in the land use plan of the Líně municipality). Online: http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani (accessed 12 May 2014).

 • Jongman R. H. G., 2002. Homogenisation and fragmentation of the European landscape: ecological consequences and solutions Landscape and Urban Planning 58: 211–221 DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00222-5.

 • Kolejka J., Klimánek M., 2012. Typologie a vymezení postindustriální krajiny Česka (Typology and definition of Czech post-industrial landscape). Geografie 117(3): 289–307.

 • Kopp J., 2004. Ekohydrologické hodnocení povodí v příměstské krajině – případová studie povodí Lučního potoka (Eco-hydrological assessment of basins in the suburban landscape – case study of the Luční Brook Basin) PhD thesis. Univerzita Karlova v Praze, Praha.

 • Kopp J., 2005. Případová studie ekohydrologického vlivu dálnice D5 na povodí Lučního potoka (A case study of eco-hydrological influence of the D5 motorway on the Luční Brook Basin). Miscellanea geographica Universitatis Bohemie Occidentalis 11: 149–157.

 • Kopp J., 2012. Ekohydrologické důsledky rozvoje příměstské krajiny v Česku (Ecohydrological consequences of suburban landscape development in Czechia). In: Koutský J., Raška P. (eds), Výzkum regionálního rozvoje – vybrané přístupy a témata. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem: 157–175.

 • Kopp J., Novotná M., Matušková A., 2013. Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu (Residential suburbanisation in the Pilsen urban region in the landscape-ecological context). In: Ouředníček M., Špačková P., Novák J. (eds), Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha: 150–174.

 • Kovář P., 1995. Is plant community organization level relevant to monitoring landsacpe heterogeneity? Two case studies of mosic landscapes in the suburban zones of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning 32: 137–151.

 • McQuillan D. A., 2010. The interface of physical and historical geography: the analysis of farming decisions in response to drought hazards on the margins of the Great Plains. In: Baker A. R. H., Billinge M. (eds), Period and Place: Research Methods in Historical Geography. Cambridge Studies in Historical Geography 1, Cambridge University Press, Cambridge: 136–144.

 • Létal A., Smolová I., Szczyrba Z., 2001. Transformace příměstské krajiny (Transformation of suburban landscape). Urbanismus a územní rozvoj 4(4): 15–21.

 • Löw J., Míchal I., 2003. Krajinný ráz (Landscape character). Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.

 • Marcucci D. J., 2000. Landscape history as a planning tool. Landscape and Urban Planning 49: 67–81. DOI: 10.1016/S0169-2046(00)00054-2.

 • Markuszewska I., 2013. Changes of agricultural landscape pattern – non-natural driving forces analyzing based on the North-Western Region of Poland. Quaestiones Geographicae 32(1): 5–14. DOI 10.2478/quageo-2013-0001, ISSN 0137-477X.

 • Martinát S., Dvořák P., Klusáček P., Kunc J., Havlíček M., Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov) (Driving forces of long-term changes of industrialized landscape (case study of Hrušov)). Acta Pruhoniciana 106: 35–44.

 • Mulíček O., Olšová I., 2002. Město Brno a důsledky různých forem urbanizace (The city of Brno and consequences of various forms of urbanisation). Urbanismus a územní rozvoj 4(6): 17–21.

 • Naveh Z., 2001. Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes. Landscape and Urban Planning 57: 269–284 DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00209-2.

 • Ouředníček M., 2007. Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler. Human Geography 89B(2): 111–125. DOI: 10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x

 • Pasqualettia M. J., Brown M. A., 2014. Ancient discipline, modern concern: Geographers in the field of energy and society. Energy Research & Social Science 1: 122–133. DOI: 10.1016/j.erss.2014.03.016.

 • Schneeberger N., Bürgi M., Hersperger A. M., Ewald K. C., 2007. Driving forces rates of landscape change as a promising combination for landscape change research–An application on the northern fringe of the Swiss Alps. Land Use Policy 24: 349–361. DOI: 10.1016/j.landusepol.2006.04.003.

 • Seják J. et al., 2011. Valuing Ecosystem Functions and Services in the Czech Republic Synthesis of the Key Findings. Project of the Czech Ministry of the Environment SP/2d3/99/07 Faculty of Environment, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem.

 • Seják J., 2005. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí (Fundamentals of sustainable economy of natural resources and the environment). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.

 • Soukup R., 1936. Úprava Lučního potoka a hospodářské vodní nádrže v obci Líně (Modification of the Luční Brook and the farm pond in the Líně municipality) Approval report. Ing. R. Soukup, Praha.

 • Spilková J., Šefrna L., 2010. Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic. Landscape and Urban Planning 94: 141–148. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2009.09.001.

 • Stočes I., 1977. Die hydrogeologischen Verhältnisse in verlassenen Bergbauwerken des Pilsner Steinkohlenbeckens. Folia Mus. Rer. natur. Bohemiae occidentalis, Geologica 9, Západočeské muzeum, Plzeň: 1–22.

 • Suncad, 2014. Fotovoltaická elektrárna Sulkov – Plzeň (Photo-voltaic power plant Sulkov – Plzeň). Suncad s.r.o., Praha. Online: http://www.suncad.cz/suncad/cz/reference/prumyslove-stavby/fotovoltaicka-elektrarna-sulkov-plzen-10-mwp-%282x5mwp%29-.140/ (accessed 25 May 2014).

 • Svobodová H. (ed.), 2000. O minulosti Líní v roce 2000: čtení z kronik a vzpomínek pamětníků (On the past of Líně in 2000: reading from chronicles and memoirs of witnesses). Vydavatelství Václav Kuna, Plzeň.

 • Šlajer J., 1970. Základní tendence vývoje uhelného průmyslu Plzeňska do roku 1890 (Fundamental tendencies in the development of coal mining industry of the Pilsen region until 1890). Minulostí Západočeského kraje 7: 65–86.

 • Švoma J., 1980. Hydrogeologické poměry plzeňské karbonské pánve (Hydrogeological conditions of the Pilsen carboniferous basin). Sborník geologických věd – hydrogeologie, inženýrská geologie 14: 83–107.

 • Sýkora L. (ed.), 2002. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (Suburbanisation and its social, economic and ecological consequences). Ústav pro ekopolitiku, Praha.

 • Valk A. van der, 2002. The Dutch planning experience. Landscape and Urban Planning 58: 201–210. DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00221-3.

 • Vos V., Meekes H., 1999. Trends in European cultural landscape development: perspectives for a sustainable future. Landscape and Urban Planning 46: 3–14. DOI: 10.1016/S0169-2046(99)00043-2.

 • Vyskočil A., 2012. The tale of the landscape in the Czech lands in the 19th century. Historická geografie 38(1): 119–142.

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.258
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.359

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 16
PDF Downloads 4 4 4