Contemporary Determinants of the Development of Socio-Economic Regions

Open access

Abstract

This article examines the effect on the development of socio-economic regions in Poland of contemporary external determinants considered at the European and the world scale. It consists of two parts. The first gives a description of the main general processes that are external determinants of regional development today: modernisation changes, globalisation, metropolitanisation, and European integration. Part two is empirical in character and seeks to find regional manifestations and effects of those determinants in Poland, and to establish how they influence regional income and spatial differences in its value.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowczak A. 2011. Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich województw (State’s equalising policy in the face of differences in the financial situation of Polish voivodeships). Biuletyn KPZK PAN 248: 107-123.

 • Chojnicki Z. 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego (Postmodern changes in the global socio-economic order). Polonia quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne 12(45): 166-204.

 • Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym (Region in a geographical-systems approach). In: Czyż T. (ed.) Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań: 7-43.

 • Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne (Determinants of borderland development: Theoretical conceptions and assumptions). In: Gruchman B. Parysek J.J. (eds) Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań: 11-48.

 • Chojnicki Z. 2000. Perspektywiczne problemy badawcze geografii (Prospective research problems in geography). In: Kortus B. Jackowski A. Krzemień K. (eds) Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Uniwersytet Jagielloński Kraków: 151-157.

 • Chojnicki Z. Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny (Poland’s new territorial organisation and its regional system). Czasopismo Geograficzne 121(3-4): 261-277.

 • Chojnicki Z. Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym (Socio-economic development in a regional approach). Biuletyn KPZK PAN 219: 8-23.

 • Chojnicki Z. Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy (Aspects of a regional knowledge-based economy). Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union). Seria Geografia 79 Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

 • Churski P. 2011. Wyzwania spójności a Strategia Europa 2020 (Challenges of cohesion and the Europe 2020 Strategy). In: Marciniak K. Sikora K. Sokołowski D. (eds) Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Bydgoszcz: 493-511.

 • Domański B. 2005. Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region) (Supra-national corporations and a place (region)). Biuletyn KPZK PAN 237: 130-145.

 • Domański R. 2005. Modyfikacje teorii wzrostu gospodarczego. Wzrost endogeniczny (Modifications in the theory of economic growth. Endogenous growth). Biuletyn KPZK PAN 219 Warszawa 174-199.

 • EUROSTAT 2013. http://epp.ec.europa.eu/ Florida R. 2005. Cities and the creative class. Routledge New York.

 • Gorzelak G. 2012. Wyzwania strategiczne Polski i regionów (Strategic challenges for Poland and its regions). Materiały V Konferencji Krakowskiej „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski” Kraków.

 • GUS 2012. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. (Gross Domestic Product. Regional accounts in 2010). Katowice.

 • Jałowiecki B. 1999. Metropolie (Metropolises). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok.

 • Korcelli P. 1998. Metropolie i funkcje metropolitalne - podstawowe pojęcia i ich zakres (Metropolises and metropolitan functions: basic notions and their scope). In: Gawryszewski A. Korcelli P. Nowosielska E. (eds) Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty IGiPZ PAN 53 Warszawa: 84-90.

 • Kudełko J. 2011. Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich (Challenges for the socio-economic development of Polish regions in the light of the changing global and European determinants). Studia KPZK PAN 140: 35-46.

 • Maik W. 2003. Pojęcie metropolii a problemy badania funkcji metropolitalnych (Notion of a metropolis and problems in the study of metropolitan functions). In: Jażdżewska I. (ed.) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki Łódź: 9-17.

 • Parysek J.J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce (Regional policy and regional planning in Poland). Biuletyn KPZK PAN 237: 9-35.

 • Rocznik Statystyczny Województw 2012 (Statistical Yearbook of Voivodeships 2012). GUS Warszawa.

 • Sagan I. 2003. Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych (Regional geography and the transformation of the methodology of socio- -economic studies). In: Sagan I. Czepczyński M. (eds) Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Uniwersytet Gdański Gdańsk: 43-54.

 • Scott A.J. Storper M. 2003. Regions globalization development. Regional Studies 37(6-7): 579-593.

 • Stryjakiewicz T. 2008. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE (Creative- knowledge regions: An outline of the ACRE international research project). Biuletyn KPZK PAN 237: 129-145.

 • Stryjakiewicz T. 2011. Rola geografii w badaniach procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej (Role of geography in research on socio-economic processes and structures at a global and a regional scale). In: Kostrzewski A. Maik W. Brudnicki R. (eds) Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. 5 Forum Geografów Polskich Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz: 49-58.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.83

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.461

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 240 121 2
PDF Downloads 93 52 0