Contemporary Determinants of the Development of Socio-Economic Regions

Open access

Abstract

This article examines the effect on the development of socio-economic regions in Poland of contemporary external determinants considered at the European and the world scale. It consists of two parts. The first gives a description of the main general processes that are external determinants of regional development today: modernisation changes, globalisation, metropolitanisation, and European integration. Part two is empirical in character and seeks to find regional manifestations and effects of those determinants in Poland, and to establish how they influence regional income and spatial differences in its value.

Borowczak A., 2011. Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich województw (State’s equalising policy in the face of differences in the financial situation of Polish voivodeships). Biuletyn KPZK PAN 248: 107-123.

Chojnicki Z., 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego (Postmodern changes in the global socio-economic order). Polonia quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne 12(45): 166-204.

Chojnicki Z., 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym (Region in a geographical-systems approach). In: Czyż T. (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-43.

Chojnicki Z., 1998. Uwarunkowania rozwoju nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne (Determinants of borderland development: Theoretical conceptions and assumptions). In: Gruchman B., Parysek J.J. (eds), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań: 11-48.

Chojnicki Z., 2000. Perspektywiczne problemy badawcze geografii (Prospective research problems in geography). In: Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (eds), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 151-157.

Chojnicki Z., Czyż T., 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny (Poland’s new territorial organisation and its regional system). Czasopismo Geograficzne 121(3-4): 261-277.

Chojnicki Z., Czyż T., 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym (Socio-economic development in a regional approach). Biuletyn KPZK PAN 219: 8-23.

Chojnicki Z., Czyż T., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy (Aspects of a regional knowledge-based economy). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union). Seria Geografia 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Churski P., 2011. Wyzwania spójności a Strategia Europa 2020 (Challenges of cohesion and the Europe 2020 Strategy). In: Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (eds), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 493-511.

Domański B., 2005. Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region) (Supra-national corporations and a place (region)). Biuletyn KPZK PAN 237: 130-145.

Domański R., 2005. Modyfikacje teorii wzrostu gospodarczego. Wzrost endogeniczny (Modifications in the theory of economic growth. Endogenous growth). Biuletyn KPZK PAN 219, Warszawa, 174-199.

EUROSTAT, 2013. http://epp.ec.europa.eu/ Florida R., 2005. Cities and the creative class. Routledge, New York.

Gorzelak G., 2012. Wyzwania strategiczne Polski i regionów (Strategic challenges for Poland and its regions). Materiały V Konferencji Krakowskiej „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”, Kraków.

GUS, 2012. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. (Gross Domestic Product. Regional accounts in 2010). Katowice.

Jałowiecki B., 1999. Metropolie (Metropolises). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Korcelli P., 1998. Metropolie i funkcje metropolitalne - podstawowe pojęcia i ich zakres (Metropolises and metropolitan functions: basic notions and their scope). In: Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E. (eds), Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty IGiPZ PAN 53, Warszawa: 84-90.

Kudełko J., 2011. Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich (Challenges for the socio-economic development of Polish regions in the light of the changing global and European determinants). Studia KPZK PAN 140: 35-46.

Maik W., 2003. Pojęcie metropolii a problemy badania funkcji metropolitalnych (Notion of a metropolis and problems in the study of metropolitan functions). In: Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 9-17.

Parysek J.J., 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce (Regional policy and regional planning in Poland). Biuletyn KPZK PAN 237: 9-35.

Rocznik Statystyczny Województw 2012 (Statistical Yearbook of Voivodeships, 2012). GUS, Warszawa.

Sagan I., 2003. Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych (Regional geography and the transformation of the methodology of socio- -economic studies). In: Sagan I., Czepczyński M. (eds), Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Uniwersytet Gdański, Gdańsk: 43-54.

Scott A.J., Storper M., 2003. Regions, globalization, development. Regional Studies 37(6-7): 579-593.

Stryjakiewicz T., 2008. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE (Creative- knowledge regions: An outline of the ACRE international research project). Biuletyn KPZK PAN 237: 129-145.

Stryjakiewicz T., 2011. Rola geografii w badaniach procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej (Role of geography in research on socio-economic processes and structures at a global and a regional scale). In: Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (eds), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. 5 Forum Geografów Polskich, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz: 49-58.

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information


CiteScore 2017: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.185
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.545

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 199 174 19
PDF Downloads 71 63 5