The Lakescape in the Eyes of a Tourist

Open access

Abstract

Visual-esthetic landscapes values are determining a comfort of leisure in the environment, forms of tourist activities and constitute value as such. The aim of the research is to define how, and which components of lakescape are perceived by tourists, and how it influences on lake tourist activity. Presented paper describes also the role of water itself and the importance of the aesthetics of lakescape in tourist experience. The research of visual landscape values has been conducted for a long time, using different methods. The paper describes, apart from traditional method of inquires, use of eye-tracking to define elements of lakescape perceived by tourists.

Bartkowska J., 2009. Internauta jedzie na wakacje. Ale dokąd ijak? Badanie portali turystycznych. On-line: www.symetria. pl.

Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A., 2004. Psychologiaśrodowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bogdanowski J., 2000. Badania i ochrona krajobrazu kulturowego. In: A. Tomaszewski (ed.), Badania i ochrona zabytkóww Polsce w XX wieku, TOnZ, Warszawa.

Böhme G., 2002. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysuśrodowiska naturalnego, Oficyna Naukowa, W-wa.

Choiński A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Dobre na pierwszy rzut oka. Wiadomości Turystyczne 4, 16-28.02.2010. On-line: http://typo3.fly.pl.

Duchowski A.T., 2007. Eye Tracking: Methodology, Theory andPractice, Springer, London.

Duda-Gromada K., 2009. Turystyka jeziorna - nowa forma turystyki? Prace i Studia Geograficzne 42.

Emerson R.W., 2005. Natura. Wyd. Zielona Sowa, Kraków.

Encyklopedia wody. On-line: http://www.waterencyclopedia. com/St-Ts/Tourism.html, accessed: 31 January 2010).

Gołaszewska M. (ed.), 2000. Poznanie i doznanie. Eseje z estetykiekologii, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.

Hall C.M., Harkonen T. 2006. Lake tourism: an introduction to lacustrine tourism systems. In: C.M. Hall, T. Harkonen (eds.) Lake tourism. An integrated approach to lacustrinetourism systems. Aspects of tourism, 32: 3-26.

Judycki S., 2008. Świat zmysłowy i creatio continua, Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 15. Online: www.diametros.iphils.uj.edu.pl.

Kaplan R., Kaplan S., 1989. The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge Univ. Press. On line: books.google.pl.

Kaplan R., Kaplan S., Ratz K., Dakhil M., 1988. Recreational choices and environmental preference. Annals of TourismResearch 15 (3): 357-370.

Kaplan R., Kaplan S., Ryan R.L., 1998. With People in Mind:Design and Management of Everyday Nature. Island Press.

Klawiter A., 1999. O słyszeniu przedmiotów, Poznańskie Studiaz Filozofii Humanistyki 5(18). Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, W-wa.

Kowalczyk A., 1992. Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych. In: Metody oceny środowiska przyrodniczego GEA, 2.

Kowalski P., 2002. Woda żywa. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.

Krzymowska-Kostrowicka A., 1997. Geoekologia turystyki iwypoczynku. PWN, W-wa.

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999. Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych. In: M. Pietrzak (ed.), Geoekologiczne podstawybadania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5.

Lisowski A., 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. WGiSR, UW, Warszawa.

Macnaghten P., Urry J., 2005. Alternatywne przyrody. Nowemyślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wyd. Naukowe Scholar, W-wa.

Młynarczyk Z., Potocka I., 2010. Próba obiektywizacji oceny krajobrazu turystycznego przy wykorzystaniu zjawiska sakad. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowaniai plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, VII. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Młynarczyk Z., Potocka I., 2011. Możliwości wykorzystania eye-trackingu w badaniach krajobrazu turystycznego. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeńturystyczna- czynniki, różnorodność, zmiany. WGiSR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasar J.L., Li M., 2004. Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning 66.

Papp S., 2002. Przestrzeń. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.

Patoczka P., 1999. Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych. Politechnika Krakowska, Kraków.

Pietrzak M., 2008. Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Zasobyantropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Turysty ka i Rekreacja - Studia i Prace 2, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Pietrzak M., 2010. Krajobraz rekreacyjny - istota, treść i zakres pojęcia. In: Richling A. (ed.), Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy EkologiiKrajobrazu. 27.

Piotrowski K., 2012. Wpływ wyciągu nart wodnych na wybraneelementy środowiska przyrodniczego i aktywność turystycznorekreacyjnąna przykładzie Augustowa. Ph. D. Thesis.

Plit F., 2010. Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce - czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych? In: A. Richling (ed.), Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie,wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.

Potocka I., 2007. Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 28: 37-60.

Przecławski K., 2001. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. ALBIS. Kraków.

Richling A., 2010. O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? In: A. Richling (ed.), Krajobrazyrekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu 27.

Richling A., Solon J., 2011. Ekologia krajobrazu. PWN, W-wa.

Skarżyński Z., 1992. Ocena walorów estetycznych krajobrazu okolic Piecek na Pojezierzu Mazurskim. In: Metodyoceny środowiska przyrodniczego. GEA 2.

Smith S., 2003. Lake tourism research: themes, practice, and prospects. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourismconference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.

Sołowiej D., Kozłowska M., Sąsiadek W., 1997. Identyfikacja konfliktów człowiek-środowisko przyrodnicze w jeziornych systemach rekreacyjnych. In:A. Choiński (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora. Materiały z konferencji naukowej 2 XII 1997. Wyd. Homini, Poznań-Bydgoszcz.

Stachowski J., 1993. O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXIV, 82.

Stasiuk A., 2006. Jadąc do Babadag. Świat Książki - Bertelsmann Media, Warszawa.

Stróżewski W., 2002. Wokół piękna: szkice z estetyki. Universitas, Kraków.

Strzemiński W., 1974. Teoria widzenia. Wyd. Literackie, Kraków.

Śleszyński P., 1997. Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. Prace i Studia Geograficzne 21.

Tuohino A., 2003. In search of the spirit of the lake. Lakes as an opportunity for tourism marketing. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourism conference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.

Urry J., 2007. Spojrzenie turysty. PWN, W-wa.

Winiarski R., Zdebski J., 2008. Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, W-wa.

Zagajewski A., 2009. Niewidzialna ręka. Wyd. Znak, Kraków.

Zajadacz A., Potocka I., 2010. Percepcja walorów turystycznych przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. Turystyka i Hotelarstwo 16.

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information


CiteScore 2017: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.185
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.545

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 92 13
PDF Downloads 30 30 2