18Th Century Vistula River Geography in View of Franciszek Florian Czaki’s Maps

Krzysztof Strzelecki 1
 • 1 Institute of Geography and Regional Studies, Pomeranian University in Słupsk, 22A, Słupsk, Poland

Abstract

Old maps are proven to be very useful when it comes to solution of the modern research problems and are widely used in various science disciplines connected with specification of mutual relations between elements of the geographical environment. This fact stems from the increased consciousness of unique information recorded on old maps, which at their time constituted a basis for subsequent cartographical studies. The geographical characteristics of the Vistula river were depicted in a handwritten 12-sheet map made the first half of the 18th century by Franciszek Florian Czaki, a military cartographer. On the basis of his own terrain mapping, Franciszek Florian Czaki succeeded in creation of his work, which was intended to provide an example for the designed, detailed map of Poland, ordered by Józef Aleksander Jabłonowski, the Nowogród voivode, and later by the king Stanisław August Poniatowski. The map was fully based on terrain mapping, which included such details as: settlement, road and water networks, forests, land relief as well as main types of ownership: crown-, church-, and nobility-owned.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Buczek K., 1939. Czaki Franciszek Florian. In: Polski SłownikBiograficzny, 4: 161-162. Kraków.

 • Buczek K., 1963. Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku(The History of Polish Cartography from 15th to 18th century). Warszawa.

 • Jakubowski J., 1930. Nowo odnaleziona polska mapa Spisza (Recently discovered Polish map of Spiš). PamiętnikII Zjazdu Słowiańskich Etnografów i Geografów w Polscew 1927 r., 2: 255-256. Kraków.

 • Krassowski B., 1982. Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowejw Warszawie (Among old maps and atlases of the NationalLibrary in Warsaw). Warszawa.

 • Marcel G., 1907. Correspondance de Michel Hennin et de d’Anville. Bulletin de Géographie Historique et descriptive,Imprimerie Nationale Paris, 3: 454-482.

 • Midzio J., 1969. Mapa dolnego biegu Wisły F.F. Czakiego (Czaki’s map of the lower course of the Vistula river). PolskiPrzegląd Kartograficzny, 1(3): 15-18.

 • Midzio J., 1972. Prace kartograficzne Franciszka Floriana Czakiego, kartografa polskiego XVIII wieku (Cartographic works of Franciszek Florian Czaki, Polish cartographer of the 18th century). Polski Przegląd Kartograficzny, 4(4): 151-157.

 • Midzio J., 1978. Franciszek Florian Czaki, kartograf i inżynier w XVIII wieku (Franciszek Florian Czaki, the ethnographer and engineer of the 18th century). Mówią wieki, 8.

 • Olszewicz B., 1921. Polska kartografia wojskowa. Zarys historyczny(Polish Military Cartography. Historical Outline). Warszawa.

 • Olszewicz B., 1932. Kartografia polska XVIII w. Przegląd bibliograficzno-historyczny (Polish Cartography of the 18th century:Bibliographical and Historical Overview). Lwów.

 • Pasławski J., 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii (Introductionto Cartography and Topography). Nowa Era, Wrocław.

 • Pietkiewicz S., 1930. O sposobach przedstawiania terenu na mapach (About the methods of terrain mapping). BibljotekaSłużby Geograficznej, 5. Główna Drukarnia Wojskowa, Warszawa.

 • Saliszczew K.A., 1984. Kartografia ogólna (General Cartography). PWN, Warszawa.

 • Szaflarski J., 1965. Zarys kartografii (An Outline of Cartography). PPWK, Warszawa.

 • Strzelecki K., 2007. Charakterystyka geograficzna Wisły na podstawie 12-arkuszowej mapy F.F. Czakiego z pierwszej połowy XVIII wieku (Geographical Characteristics of the Vistula river on the basis of 12-sheet map of F.F. Czaki of the first half of the 18th century). Nauki Geograficznew Badaniach Regionalnych, Kielce, 1: 205-221.

 • Strzelecki K., 2008. Wisła na mapie Franciszka Floriana Czakiego z drugiej połowy XVIII wieku (Wisla River on the F.F. Czaki’s map from the first half of XVIII century). Słupskie Prace Geograficzne, 5: 93-100. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.

 • Szeliga J., 1982. Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku1772 (The Development of the Cartography of the Coast ofGdańsk to 1772). Wrocław.

 • Szeliga J., 1993. Metody i stan dokładnościowych badań dawnych map z obszaru Polski (Methods and state of the accuracy research of early maps of Poland). Dorobek polskiejhistorii kartografii, Warszawa: 51-67.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search