The Developmental Stages of An Accumulative Cone of Dry Valley as an Indication of Change in Natural Environment Conditions (Western Pomerania)

Renata Paluszkiewicz 1
 • 1 Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Abstract

The aim of this paper is to present the stages of development of an alluvial cone as an indication of change in natural environment conditions. a detailed research was conducted within the upland regions of Drawsko Lakeland. At the valley mouth of one of the erosional-denudational valleys an alluvial cone in question splays out. The imparity between the capacity of the erosional-denudational valley and the capacity of the alluvial cone indicates that the main stage of erosion had taken place before the cone’s deposition. During the beginning stage the material acquired from the dissection was most likely delivered directly to the channel of Dębnica river and was incorporated in the fluvial transport. The cone was formed during the later stage. The results of the radiocarbon analyses reveal that the formation of the alluvial cone and the valley associated with the cone took place during the Subatlantic. It was also estimated that the cone aggraded with the rate of approximately 3,9 mm per year

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borówka R.K., 1994. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania zmian denudacji podczas holocenu. Roczn. ARw Poznaniu, 266: 27-37.

 • Churska Z., 1989. Przekształcenie stoków w późnym glacjale i holocenie na wybranych przykładach. Komitet BadańMorza PAN, Studia i Mat. Oceanologiczne 56, Geol. Morza, 4: 223-236.

 • Drzymała S., Maszner P., Michałek K. & Mocek A., 1980. Właściwości chemiczne gleb. In: Dzięciołowski (ed.), Ćwiczenia z gleboznawstwa. Skrypty Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu: 123-130.

 • Gołąb J., 1951. Zasady zdjęć geologicznych. PWT, Katowice.

 • Karczewski A., 1989. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Zachodnie). Wydawnictwo Naukowe UAM, seriaGeografia, 44: 48.

 • Karczewski A., 1998. The North Pomeranian Baltic-facing slope as a priviledged area for the formation of icedammed lakes. Quaestiones Geographicae, 19/20: 51-56.

 • Kondracki J., 2000. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

 • Krygowski B., 1964. Graniformametria mechaniczna. Teoria, zastosowania. Prace Komisji Geograficzno-GeologicznejPTPN, 4.

 • Machajewski H., 2006. Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. In: Nowakowski W. (ed.), Goci na Pomorzu Środkowym, Koszalin: 35-63.

 • Majewski M., 2008. Ewolucja form i osadów w późnym vistulianie i holocenie w rynnie jeziora Jasień. Landform Analysis, 7: 95-101.

 • Nowaczyk B., 1991. Wiek i warunki sedymentacji stożków napływowych w zachodniej części Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej. In: Kostrzewski A. (ed.), Geneza litologiai stratygrafia utworów czwartorzędowych. Seria Geografia, 50, Poznań: 153-177.

 • Paluszkiewicz R., 2008. Charakterystyka osadów stożka napływowego suchej dolinki erozyjno-akumulacyjnej Piaski Pomorskie (Pomorze Zachodnie). Landform Analysis, 9: 68-71.

 • Paluszkiewicz R., 2009. Zróżnicowanie litologiczne osadów dolinek erozyjno-denudacyjnych (Pomorze Zachodnie). In: Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (eds), Geneza, litologiai stratygrafia utworów czwartorzędowych, 5. Seria Geografia, 88: 383-406.

 • Płochniewski Z., 1986. Hydrogeologia i geologia inżynierska. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

 • Popielisk W., Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polskiw skali 1: 50 000, arkusz Barwice. PIG, Kielce.

 • Racinowski R., 1973. Analiza uziarnienia. In: Ruhle E. (ed.), Metodyka badań osadów czwartorzędowych. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa: 331-335.

 • Rotnicki K., 1966. Rzeźba Wzgórz Ostrzeszowskich jako rezultat rozwoju stoku podczas würmu. PTPN WydziałMatematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno--Geologicznej, V, 2. Poznań.

 • Rotnicki K., 1991. Ewolucja rzeźby niżu. In: Starkel L. (ed.), Geografia Polski. Środowiska przyrodnicze. PWN, Warszawa: 144-151.

 • Smolska E., 2005. Znaczenie spłukiwania w modelowaniu stokówmłodoglacjalnych (na przykładzie Pojezierza Suwalskiego). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski: 146.

 • Stach A., 1991. Zastosowanie cezu-137 do datowania współczesnych osadów stokowych - podstawy metodyki i wstępne wyniki z Pojezierza Drawskiego. In: Kostrzewski A. (ed.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 551-562.

 • Szpikowski J., 2003. Mechanizm spływu i spłukiwania na stokach użytkowanych rolniczo w zlewni górnej Parsęty. In: Kostrzewski A., Szpikowski J. (eds), Funkcjonowaniegeoekosystemów zlewni rzecznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 3: 261-277.

 • Szpikowski J., Kostrzewski A., Mazurek M., Smolska E. & Stach A., 2008. Współczesne procesy kształtujące rzeźbę stoków. In: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (eds), Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków: 283-291.

 • Stankowski W., 1961. Z metodyki badań nad wydmami na przykładzie Basenu Szczecińskiego. Czas. Geogr., 32, 1: 57-76.

 • Starkel L., 1991. Geografia Polski - środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

 • Sinkiewicz M., 1989. Zmiany rzeźby terenu Pojezierza Kujawskiego pod wpływem procesów stokowych. Studia Soc. Sci. Torun., Sec. C, 9, 6. Toruń.

 • Sinkiewicz M., 1994. Paleogeogrfaiczna wymowa budowy stożków napływowych w okolicy Biskupina na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Acta Univ. NC, 27, Nauki Mat.-Przyr., 92: 35-56.

 • Sylwestrzak, 1978. Rozwój sieci dolinnej na Pomorzu pod koniecplejstocenu. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Gdańsk: 168.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search