Effectiveness of Interventions Co-Financed by the Eu Structural Funds in Wielkopolska in the Years 2004-2006

Paweł Churski 1  and Anna Borowczak 1
 • 1 Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Effectiveness of Interventions Co-Financed by the Eu Structural Funds in Wielkopolska in the Years 2004-2006

The aim of this article is to analyse the effectiveness of interventions from the EU Structural Funds in Wielkopolska carried out for investments realised in the years 2004-2006, i.e. in the first period of implementing Community regional policy in Poland. The research procedure is composed of two fundamental stages. In the first, projects co-financed from the EU Structural Funds within the framework of the Regional Component of the Integrated Regional Operational Programme were systematised by the criterion of intervention direction within each of the three dimensions of cohesion: economic, social and territorial. In the second stage, selected diagnostic measures for each dimension of cohesion were subjected to effectiveness analysis. The procedure rested on a questions/methods-oriented model applied in line with the theory-driven evaluation approach, a quasiexperimental design and the difference-in-differences technique, as well as methods of econometric analysis. The results made it possible to assess public intervention in Poland in terms of its effectiveness, and to identify challenges that have to be faced very soon.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alkin M. C., 2004. Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences. Sage Publications, Newbury Park.

 • Bachtler J., 2008. Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: kultura, zaangażowanie i potencjał (Evaluation of regional policy in Europe: culture, involvement and potential). In: K. Olejniczak (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

 • Bachtler J. & Wren C., 2006. Evaluation of European Union Cohesion policy: Research questions and policy challenges. Regional Studies, 40 (2): 143-153.

 • Barca F., 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.

 • Cards D. & Krueger A. B., 1994. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, September, 84 (4): 772-793.

 • Chen H. T., 1990. Theory-driven evaluations. Sage Publications, Newbury Park.

 • Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union), Seria Geografia nr 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 • Churski P. (ed.), 2009a. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności (Cohesion and competitiveness of the Wielkopolska region) Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 734.

 • Churski P., 2009b. Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski (Regional policy and shaping cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: P. Churski (ed.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 197.

 • Churski P., 2009c. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski (Regional policy in the years 2004-2006 and cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: T. Czyż (ed.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 9: 101-133.

 • Churski P., 2010. Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska in 2004-2006. In: P. Churski W. Ratajczak (eds), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Studia Regionalia, 27 (forthcoming).

 • Community Support Framework. Promoting economic growth and an environment for job creation, 2003. European Commission, Brussels-Warsaw.

 • Diagnoza stanu województwa - II Etap. Strategia rozwoju Wielkopolski (Diagnosis of the state of the voivodeship - Stage II. Development strategies for Wielkopolska), 1999. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

 • Dutkowski M., 2008. Problemy ewaluacji polityki regionalnej (Problems of regional policy evaluation). In: T. Stryjakiewicz T. Czyż (eds), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 237: 36-49.

 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Komunikat Komisji. COM (2005) 2020. 3.03.2010. Brussels.

 • European Commission, 2007. Evalsed - the resource for the evaluation of the socio-economic development. GUIDE Annex B - Changes in Structural Funds regulations. Retrieved May 6, 2010, from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/annex_b/index_en.htm

 • Faludi A., 2006. From European spatial development to territorial cohesion policy. Regional Studies, 40 (6): 667-678.

 • Gorzelak G., 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego (Facts and myths of regional development). Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5-27.

 • Gorzelak G. & Jałowiecki B. 2001. Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny (Strategies of the regional development of voivodeships: An assessment). Studia Regionalne i Lokalne, 1 (5): 41-60.

 • Green Paper on Territorial Cohesion. European Commission, October 2008. Brussels.

 • Growing Regions, Growing Europe, 2007. European Commission, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Brussels.

 • Hŭbner D., 2008. Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć (Cohesion and competitiveness - can they be combined?). Paper presented at the 4th Congress of the Polish Lisbon Strategy Forum. Warszawa. Retrieved October 13, 2006, from http://www.strategializbonska.pl/

 • Karwacki A., 2009. Spójność - kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania) (Cohesion - a key term for a modern social policy - inspirations, traces and challenges). Studia Socjologiczne, 1/2009(192): 9-51.

 • Kierzkowski T., 2002. Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Evaluation of socio-economic programmes and projects in the context of Polish accession to the EU). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

 • Kukliński A., 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny (About a new model of regional policy). Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14): 15-15.

 • Marszał T. & Pielesiak I., 2008. Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) (Cohesion of metropolitan areas in the light of infrastructural connections - the example of the Łódź Metropolitan Area), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 70: 180-196.

 • Morton M. H, 2009. Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy. In: F. Barca (ed.), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.

 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (National Development Plan 2004-2006). Komitet Rady Ministrów. Styczeń 2003. Warszawa.

 • Olejniczak K., 2007. Teoretyczne podstawy ewaluacji expost (Theoretical foundations of ex-post evaluation). In: A. Haber (ed.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

 • Olejniczak K. (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. (Theory and practice of evaluation of public interventions: An academic textbook). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

 • Olejniczak K., 2009. Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. (Practice of evaluation of effects of regional programmes - a comaparative study). EUROREG, 2/2009, Warszawa.

 • Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013 (Cohesion policy: A strategic 2010 report on the implementation of 2007-2013 programmes). COM (2010) 110. 31.03.2010. Bruksela.

 • Polska wypada dobrze (Poland performs well). (2010, May 6). Rzeczpospolita.

 • Reshaping Economic Geography. Word Development Report 2009. Word Bank, Washington.

 • Samecki P., 2009. Dokument kierunkowy dotyczący przyszłej polityki spójności (Orientation paper on future cohesion policy). Bruksela.

 • Sanders J., 1994. Joint Committee on Standards for educational evaluation. The program evaluation standards: How to assess evaluations of educational programs. Sage Publications: Newbury Park.

 • Shadish W. R., Cook T. C. & Leviton L., 1991. Foundations of program evaluation: Theories of practice. Sage Publications, Newbury Park.

 • Stan wdrażania ZPORR w Wielkopolsce (State of implementing the IROP in Wielkopolska). Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego. 2009. Poznań.

 • Sufflebeam D. L., Madaus G. F. & Kellaghan T., 2000. Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation. Kluwer Academic Publishers, Norwell.

 • World Bank, 2008. Independent Evaluation Group - Overview. Retrieved May 6, 2010, from: http://www.worldbank.org/oed/ieg

 • Wykorzystanie ZPORR w województwie wielkopolskim w okresie 2004-2006. Stan w dniu 31 maja 2009r. (Absorption of the IROP funds in Wielkopolska in the years 2004-2006, as of 31st May 2009). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2009. Warszawa.

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. National Development Plan for the years 2004-2006). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. February 2004.

 • Warszawa. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Uzupełnienie Programu. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. Programme complement). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. Marzec 2004.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search