Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Open access

Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Historical factors are presented that have determined landed property belonging to churches and denominational associations in Poland. The article then moves to post-war times to discuss the size and structure of church property resources in 1950, before its appropriation by the State in 1952, and after its restoration to the ecclesiastical owners following the systemic transformation of 1989. The form and ways of recovery of church property are discussed, as well as its present size, structure and distribution.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dudziak J. 1989. Amortyzacyjne ustawy (Amortisation acts). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego Lublin 463.

 • Gawryszewski A. 2005. Ludność Polski w XX wieku (Poland's population in the 20th century). IGiPZ PAN Monografie 5 Warszawa.

 • Głębocki B. 2002. Struktura własnościowa użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki (Ownership structure of agricultural land in Poland after 11 years of economic transformation). Przegląd Geograficzny 74 3 425-450.

 • Głębocki B. 2005. Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002) (Agrarian structure: Changes after 12 years of restructuring of Polish agriculture 1990-2002). [In:] Głębocki B. (ed.) Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 45-99.

 • Głębocki B. 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] Rogacki H. (ed.) Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN Warszawa 185-271.

 • Głębocki B. 2008. Nieruchomości gruntowe własności kościelnej i związków wyznaniowych w Polsce (Landed property of the church and denominational associations in Poland) In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań: 315-337.

 • Jabłońska-Deptuła E. 1987. … Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Kościół - religia - patriotyzm) 1764-1864 (Can history run counter to the current of conscience? Church religion patriotism 1764-1864). Editions Spotkania. Paryż.

 • Kieniewicz S. 1983. Historia Polski 1795-1918 (History of Poland 1795-1918). PWN. Warszawa.

 • Krukowski J. 2002. Kościół a Państwo w Polsce (Okres II Rzeczypospolitej W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej W III Rzeczypospolitej) (The Church and the State in Poland. The Second Republic; The Polish People's Republic; The Third Republic). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka vol. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego Lublin 1048-1051.

 • Leskiewiczowa J. 1981. Dobra martwej ręki (Mortmain estate). [Entry in:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 vol. A-N. Wiedza Powszechna Warszawa 139.

 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Polish Republic's Statistical Yearbook) 2007. GUS Warszawa.

 • Rybarczyk J. 1985. Beneficjum (Benefice). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka vol. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego Lublin 262-265.

 • Uruszczak W. Zarzycki Z. 2003. Prawo wyznaniowe (Denominational law). Zakamycze Kraków.

 • Wileńska E. 2006. Majątek kościelny (Majątek parafialny W prawie polskim) (Church property. Parish property in Polish law). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka vol. 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego Lublin 835-837.

 • Wisłocki J. (no date). Uposażenia Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939 (Endowment of the Catholic Church and clergy in Poland 1918-1939). http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5981

 • Wyznania religijne - stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 (Religious confessions - national and ethnic associations in Poland 1993-1996). 1997. GUS Warszawa.

 • Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003-2005 (Religious confessions. National and ethnic associations in Poland 2003-2005). 2007. GUS Warszawa.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.83

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.461

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 24 0
PDF Downloads 101 40 0