Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Benicjusz Głębocki 1
 • 1 Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Historical factors are presented that have determined landed property belonging to churches and denominational associations in Poland. The article then moves to post-war times to discuss the size and structure of church property resources in 1950, before its appropriation by the State in 1952, and after its restoration to the ecclesiastical owners following the systemic transformation of 1989. The form and ways of recovery of church property are discussed, as well as its present size, structure and distribution.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dudziak J., 1989. Amortyzacyjne ustawy (Amortisation acts). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 463.

 • Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku (Poland's population in the 20th century). IGiPZ PAN, Monografie, 5, Warszawa.

 • Głębocki B., 2002. Struktura własnościowa użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki (Ownership structure of agricultural land in Poland after 11 years of economic transformation). Przegląd Geograficzny 74, 3, 425-450.

 • Głębocki B., 2005. Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002) (Agrarian structure: Changes after 12 years of restructuring of Polish agriculture, 1990-2002). [In:] Głębocki B. (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 45-99.

 • Głębocki B., 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] Rogacki H. (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN, Warszawa, 185-271.

 • Głębocki B., 2008. Nieruchomości gruntowe własności kościelnej i związków wyznaniowych w Polsce (Landed property of the church and denominational associations in Poland), In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 315-337.

 • Jabłońska-Deptuła E., 1987. … Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Kościół - religia - patriotyzm) 1764-1864 (Can history run counter to the current of conscience? Church, religion, patriotism, 1764-1864). Editions Spotkania. Paryż.

 • Kieniewicz S., 1983. Historia Polski 1795-1918 (History of Poland, 1795-1918). PWN. Warszawa.

 • Krukowski J., 2002. Kościół a Państwo w Polsce (Okres II Rzeczypospolitej, W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W III Rzeczypospolitej) (The Church and the State in Poland. The Second Republic; The Polish People's Republic; The Third Republic). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 1048-1051.

 • Leskiewiczowa J., 1981. Dobra martwej ręki (Mortmain estate). [Entry in:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, vol. A-N. Wiedza Powszechna, Warszawa, 139.

 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Polish Republic's Statistical Yearbook), 2007. GUS, Warszawa.

 • Rybarczyk J., 1985. Beneficjum (Benefice). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 262-265.

 • Uruszczak W., Zarzycki Z., 2003. Prawo wyznaniowe (Denominational law). Zakamycze, Kraków.

 • Wileńska E., 2006. Majątek kościelny (Majątek parafialny, W prawie polskim) (Church property. Parish property in Polish law). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 835-837.

 • Wisłocki J. (no date). Uposażenia Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939 (Endowment of the Catholic Church and clergy in Poland, 1918-1939). http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5981

 • Wyznania religijne - stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 (Religious confessions - national and ethnic associations in Poland, 1993-1996). 1997. GUS, Warszawa.

 • Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003-2005 (Religious confessions. National and ethnic associations in Poland, 2003-2005). 2007. GUS, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search