Theology as science of sui generis. In the context of Reverend Franciszek Dziasek’s theology

 • 1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska Wydział Teologiczny

Summary

Rev. Franciszek Dziasek, S.Th.D. was a lecturer of the Archbishop’s Seminary in Poznan from 1950 to 1964. In his lectures, Introduction to Theological Sciences, step by step he justifies claims of theology to be science in the university sense. From the reception of his lectures we learn that he was living with what he preached. In the integral view of the two realities, [theologian and his knowledge] we are shown a trait of theology wisdom, which shows its specificity as the queen of sciences. A Poznan lecturer argues that theology is a science in the ordinary sense of the word. It is also the science of sui generis, because it derives its data from a revelation that is credible in the community of the Church.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bronk A., Majdański S., Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Nauka” 1 (2009), s. 47–66.

 • Bronk A., Majdański S., Teologia — próba metodologiczno-epistemologicznej charakterystyki, „Nauka” 2 (2006), s. 81–110.

 • Dziasek F., Jezus Chrystus Boski posłaniec. Traktat chrystologiczny, t. 1, Jezus Chrystus Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, t. 2, Poznań 1963.

 • Dziasek F., Księga życia Bożego. Traktat dogmatyczny o łasce, Poznań 1970.

 • Dziasek F., Pamiętnik czasu pogardy, Poznań 2005.

 • Dziasek F., Pośmiertny los dzieci nie ochrzczonych, w: Pod tchnieniem Ducha Świętego, red. M. Finke, Poznań 1964, s. 427–456.

 • Dziasek F., Stwórca natury i dawca łaski. Traktat dogmatyczny, Poznań 1959.

 • Dziasek F., Wstęp do nauk teologicznych, Poznań 1958 [druk powielaczowy].

 • Gadamer H.G., Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.

 • Gulak S., Personalistyczny wymiar łaski według Franciszka Dziaska, Sandomierz 2011.

 • Kaucha K., Mastej J., Rusecki M., Metodologia teologii fundamentalnej, Lublin 2019.

 • Lenort F., Słowo wstępne, w: F. Dziasek, Pamiętnik czasu pogardy, Poznań 2005, s. 3–21.

 • Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.

 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, 19 stycznia 2007, tłum. J. Królikowski, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf [dostęp: 31.05.2019].

 • Müller G.L., Teologia jako nauka, w: M. Rajfur, Nauka zdecydowanie fundamental-na, 22 czerwca 2018, „Gość Niedzielny, wrocławski”, https://wroclaw.gosc.pl/doc/4830812.Nauka-zdecydowanie-fundamentalna [dostęp: 31.05.2019].

 • Nowak L., Metodologiczne kryterium demarkacji i problem statusu teologii, „Nauka” 3 (2004), s. 121–136.

 • Oko D., Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków 1997.

 • Ratzinger J., Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005.

 • Skierkowski M., Powołanie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii, Tarnów 2012.

 • Smolka B., Elementy personalistyczne nauki Franciszka Dziaska o łasce, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8 (2000) 1, s. 65–75.

 • SNT PAN 2 — Studia Nauk Teologicznych PAN, t. 2: Metodologia teologii, red. M. Rusecki, Lublin 2007.

 • SNT PAN 3 — Studia Nauk Teologicznych PAN, t. 3: Teologia na uniwersytecie, red. M. Rusecki, Lublin 2008.

 • Węcławski T., Co rozstrzyga o naukowej/metodologicznej odrębności teologii?, „Nauka” 3 (2006), s. 95–109.

 • Węcławski T., Metodologia teologii, „Nauka” 3 (2004), s. 101–120.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search