A step further in bringing God’s word closer. Poznań Bible scholars in the service of the Old and New Testament messages

 • 1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Wydział Teologiczny

Summary

On the occasion of 100 years of existence and activity of Adam Mickiewicz University in Poznań, one may sum up the contribution of the Faculty of Theology which has existed as part of the university for 20 years. This contribution has concerned the research and teaching arenas combined with a commitment for the social community of the Wielkopolska province. What is specific of the faculty is its ability to work both on the scientific and didactic levels as well as on the church level, which requires considerable knowledge and time in order to competently combine the requirements of working at university with demands of the Catholic Church managed by the Second Vatican Council. The scientific and popular scientific initiatives in the widely understood biblical studies represent a valuable contribution to the celebration of 100 years of the Poznań university. Like other scientific disciplines, they can proudly make their own contribution to the development of science in our city, as well as the entire country. One can only hope that the present generation of scientists will take the baton passed to them in the relay race of generations, and will make their own contribution to the science thereby honouring Poznań as an important scientific centre in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Apokalipsa św. Jana Apostoła, tłum. i komentarz J.K. Pytel, Poznań 2007.

 • Banaszak M., Profesor Michał Peter (19221982), w: F. Lenort, Requinte in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae dedicata, t. 6, Poznań 2005, s. 247–255.

 • Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951.

 • Biblia. Stary Testament. Wypisy dla szkół, wybór i oprac. M. Wolniewicz, Poznań 1999.

 • Chrostowski W., Recenzja P. Ostański, Bibliografia biblistyki polskiej, t. 1–2: 19451999, (Series Bibliographica 1), Poznań 2002, „Collectanea Theologica” 73 (2003) 1, s. 221–225.

 • Chrostowski W., Recenzja P. Ostański, Bibliografia biblistyki polskiej, t. 3–4: 20002009, (Series Bibliographica 2), Poznań 2010 „Collectanea Theologica” 80 (2010) 4, s. 217–220.

 • Dzieje Bożego Objawienia. Podręcznik do nauki religii, praca zbiorowa, Poznań 1969.

 • Ewangelia według Jana. W przekładzie z języka greckiego, tłum. i oprac. M. Wolniewicz, Poznań 2008.

 • Ewangelia według Marka w przekładzie z greckiego, tłum. i oprac. M. Wolniewicz, Poznań 2006.

 • Ewangelia według Mateusza w przekładzie z języka greckiego, tłum. i oprac. M. Wolniewicz, Poznań 2007.

 • Gądecki S., Trudności związane z tłumaczeniem Pisma Świętego na przykładzie 2. Księgi Machabejskiej, „Ziemia Wągrowiecka” 1 (1998), s. 19–28.

 • Gądecki S., Uwagi do nowego przekładu 1 Mch, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 5–6.

 • Gądecki S., I Księga Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 7–51.

 • Gądecki S., II Księga Machabejska, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 53–84.

 • Grecko-łacińsko-polska synopsa do Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej, tłum. i oprac. S. Gądecki, (Prymasowska Seria Biblijna 19), Warszawa 2002.

 • Kaczmarski H.J., Biblia Poznańska i inne przekłady Pisma Świętego, „Za i Przeciw” 17 (1976), s. 8.

 • Kaczmarski H.J., Polskie przekłady Pisma Św. IV. Biblia Poznańska, „Za i Przeciw” 41 (1974), s. 8.

 • Kaczmarski H.J., Trzytomowa Biblia wydana w Poznaniu, w: Przekłady Pisma Świętego na język polski po II wojnie światowej, „Novum” 4–5 (1977), s. 70–72.

 • Kapera Z.J., A guide to Polish Biblical Research, „The Polish Journal of Biblical Research” 2 (2006), s. 137–144.

 • Kierstan J., Przepióra M., Bibliografia prac drukowanych Księdza Profesora Michała Petera, w: Requinte in libro Domini: Michaeli Peter piae memoriae dedicata, red. F. Lenort, t. 6, Poznań 2005, s. 287–300.

 • Knéga Kapłańskô Leviticus [Księga Kapłańska], z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2017.

 • Knéga Lëczbów [Księga Liczb], z hebrajsczégò jâzëka na kasëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2018.

 • Knéga Wińdzeniô: Exodus [Księga Wyjścia], z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi prze-łożił Adam Ryszard Sikora, Gduńsk 2016.

 • Knéga Zôczątków [Księga Rodzaju], z hebrajsczégò jâzëka na kasëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2015.

 • Nawrot J., „Bądź mężny i mocny ponieważ Pan jest z tobą”. Andreia i jej motywacja w Biblii greckiej, Poznań 2006.

 • Nawrot J., Fałszywi mesjaszefałszywi prorocyAntychryst, w: Nowy Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2011, s. 523–574.

 • Nawrot J., Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1,1–2,26, (Studia i Materiały 151), Poznań 2012.

 • Nawrot J., Pierwsza Księga Machabejska. Rozdziały 1,16,16, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament XIV/I, Częstochowa 2016.

 • Nawrot J., Profetyzm pozabiblijny na kartach Starego Testamentu, w: Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 363–430.

 • Nawrot J., „Prześladują biedaka i nieszczęśliwego”. Niegodziwcy wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji, Poznań 2007.

 • Nawrot J., „Usłysz, o Panie, moją modlitwę, odpowiedz mi w swej sprawiedliwości!”nh i sm‘ wołaniem w zagrożeniu życia w psalmach suplikacji, Poznań 2009.

 • Nie wstydzę się Ewangelii. Księga Dziejów Apostolskich, red. J.K. Pytel, Szczecin 1999.

 • Nowy Testament Ewangelia według Łukasza, tłum. i oprac. M. Wolniewicz, Poznań 1999.

 • Ostański P., Bibliografia biblistyki polskiej, t. 1–2: 19451999, (Series Bibliographica 1), Poznań 2002.

 • Ostański P., Bibliografia prac drukowanych ks. prof. dr hab. Jana Kantego Pytla, w: Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, red. F. Lenort, T. Siuda, (Opuscula Dedicata, [t.] 20), Poznań 2000, s. 257–267.

 • Peter M., Wolniewicz M., Pytel J.K. i in., Dzieje Bożego Objawienia. Podręcznik do nauki religii, Poznań 1969.

 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami (Biblia Poznańska), t. 1–3, oprac. zespół pod red. M. Petera (Stary Testament) i M. Wolniewicza (Nowy Testament), słowo wstępne: A. Baraniak, C. Jakubiec, Wprowadzenie w lekturę Pisma Świętego, Poznań 1973–1975.

 • Podeszwa P., Chrystus jako Arcykapłan w świetle J 19,23 oraz Ap 1,13, w: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, red. D. Dziadosz, (Analecta Biblica Lublinensia 5), Lublin 2010, s. 193–207.

 • Podeszwa P., Dawidowe pochodzenie Jezusa według Apokalipsy Janowej, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, 3, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, s. 1229–1246.

 • Podeszwa P., „To mysterion tou Theou” (Ap 10,7). Od Księgi Mądrości do Apokalipsy św. Jana, w: Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, red. M.S. Wróbel, (Analecta Biblica Lublinensia 6), Lublin 2010, s. 177–194.

 • Podeszwa P., Zmartwychwstały Chrystus jako nowy Adam (Ap 1,13), w: Memoriale Do-mini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno 2010, s. 437–452.

 • Podeszwa P., Zobaczyü głos (Ap 1,12). Biblijny postulat języka symbolicznego, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Materiały z konferencji, Gniezno, 2224 września 2008, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, t. 5, Poznań 2009, s. 199–206.

 • Poniży B., Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii, Poznań 2000.

 • Pytel J.K., List do Efezjan, w: Zanim otworzysz Biblię. Praca zbiorowa pod red. Michała Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 1981, s. 169–170.

 • Pytel J.K., List do Filemona, w: Zanim otworzysz Biblię. Praca zbiorowa pod red. Michała Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 1981, s. 171.

 • Pytel J.K., List do Filipian, w: Zanim otworzysz Biblię. Praca zbiorowa pod red. Michała Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 1981, s. 165–167.

 • Pytel J.K., List do Kolosan, w: Zanim otworzysz Biblię. Praca zbiorowa pod red. Michała Petera (Stary Testament) i Mariana Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 1981, s. 167–169.

 • Pytel J.K., Słudzy Ewangelii w Pierwszym Liście do Koryntian, w: Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 325–333.

 • Pytel J.K., Szaweł z Tarsu. Przypatrzcie się, jakie wielkie stawiam litery, (Maneat Quaestio), Poznań 2011.

 • Pytel J.K., Twarz Biblii Poznańskiej w reflektorze historii, w: Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Olczyk, P. Podeszwa, Gniezno 2010, s. 409–413.

 • Radwanowa A., W poznańskim środowisku teologicznym. Biblistykanauką żywą i aktualną, „Słowo Powszechne” 178 (1974), s. 6–7.

 • Scriptura Sacra Posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz octogenario dedicata, red. F. Lenort, t. 3, Poznań 2002.

 • Septuaginta, ed. A. Rahlfs, Stuttgart 1943.

 • Sikora A.R., Biblia Kaszubska. Verba Sacra w Wejherowie 20042008, Wejherowo 2008.

 • Sikora A.R., Ewangelia według św. Jana na kaszubski tłumaczona. Przekłady z języków niebiblijnych a przekład z języka greckiego, Poznań 2006.

 • Sikora A.R., Ewanielie na kaszëbsczi tlomaczoné, Gduńsk 2010.

 • Sikora A.R., Ewanielejó wedle swiategó Jana, Gduńsk 2007.

 • Sikora A.R., Ewanielejó wedle swiategó Łukasza, Kartuzy 2010.

 • Sikora A.R., Ewanielejó wedle swiategó Marka, Gduńsk 2001.

 • Sikora A.R., Ewanielejó wedle swiategó Mateusza, Gduńsk 2009.

 • Sikora A.R., Komentarz teologiczny i przekład. Księga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Kaszubska. Księga Psalmów, Wejherowo 2011, s. 3–6, 7–21.

 • Sikora A.R., Komentarz teologiczny i przekład. Księga Psalmów, w: Verba Sacra, Biblia Kaszubska, Księga Psalmów, cz. II: Psalmy w Nowym Testamencie, Wejherowo 2012, s. 3–6, 8–33.

 • Sikora A.R., Nowi Testameńt. Ewanielie pò kaszëbskù, Gduńsk 20142.

 • Sikora A.R., Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVIXVIII w.), Poznań 2009.

 • Sikora A.R., Zestawienié synopticzné szterzech Ewanielii na kaszëbsczi tołmaczonëch, Poznań 2014.

 • Smereka W., Biblia Poznańska. Nowy przekład Pisma Św, „Gość Niedzielny” 23 (1974), s. 178–180.

 • Smereka W., Biblia Poznańska (O nowym polskim przekładzie Pisma Świętego), „Tygodnik Powszechny” 20 (1974), s. 7.

 • Smereka W., Nowy przekład z pożytecznym komentarzem, „Przegląd Katolicki” 20 (1975), s. 11.

 • Stanek T., Księga Habakuka. Przesłanie i przekład filologiczny na podstawie tekstu masoreckiego, w: Requirite in Libro Domini. Opuscula Michaeli Peter piae memoriae dedicata, red. F. Lenort, (Opuscula Dedicata 6), Poznań 2005, s. 97–110.

 • Stanek T., Księga Rut: Propozycja nowego przekładu na podstaw masoreckiego, „Poznańskie Studia Teologiczne” 15 (2003), s. 9–29.

 • Szczepaniak M., Abp Gądecki promuje Dzieło Biblijne, 1 grudnia 2006, [online] http://info.wiara.pl/doc/162912.Abp-Gadecki-promuje-Dzielo-Biblijne [dostęp 4.06.2019].

 • Szuba Z., Zakończenie edycji Biblii Poznańskiej, „Słowo Powszechne” 71 (1976), s. 7.

 • „TAK mówi Bóg”. Ogólne wiadomości o Piśmie Świętym, red. M. Peter, J.K. Pytel, M. Wolniewicz, B. Poniży i in., Poznań 1981.

 • The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, B.M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 19682.

 • Turian [J. Turnau], Mamy nową Biblię, „Więź” 9 (1976), s. 26–31.

 • Węcławski T., Dobra nowina według świętego Marka, Poznań 1999.

 • Węcławski T., Ewangelia dla dzieci, Kraków 20062.

 • Wolniewicz M., Ci, którzy byli najbliżej. Bliscy Jezusa w Ewangelii, Poznań 1999.

 • Wolniewicz M., Cuda Jezusa w Ewangelii, „Zeszyty Karmelitańskie” 2 (2002), s. 32–38.

 • Wolniewicz M., Ojczyzna Jezusa. Kraj, ludzie i dzień powszedni, Katowice 1986.

 • Wolniewicz M., Przypowieści Chrystusowe w Ewangelii św. Mateusza, cz. 1, Poznań 1995, cz. 2, Poznań 1998.

 • Wolniewicz M., Przyroda w nauczaniu Jezusa, „Zeszyty Karmelitańskie” 4 (2002), s. 53–59.

 • Wolniewicz M., Święty Józef w Ewangelii, „Ateneum Kapłańskie” 70 (1978) 1, s. 18–31.

 • Zanim otworzysz Biblię, red. M. Peter (Stary Testament), M. Wolniewicz (Nowy Testament), Poznań 1981.

 • Zaradniak M., Dzień Judaizmu w Poznaniu 2019. Nie przyszedłem, aby zatracać. Poznaj kulturę żydowską, 11 stycznia 2019 [online] https://gloswielkopolski.pl/dzien-judaizmu-w-poznaniu-2019-nie-przyszedlem-aby-zatracac-poznaj-kulture-zydowska/ar/13800031 [dostęp 3.06.2019].

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search