Co-Creation of Public Services in Poland in Statu Nascendi. A Case Study on Senior Co-Housing Policy at the Urban Level

Abstract

The paper impacts the current debate on governance system in Poland upon Europeanisation in terms of co-creation of public services at urban and regional level. In this context, it can be a part of a discussion on challenges related to cities’ and regions’ transition from industrial economy, society, city and government, to creative and knowledge-based ones. Due to its dynamic and vibrant character, the item can be also implemented into the debate on social and economic strengths in order to solving urgent problems in cities and city-regions linking to innovation in governance. Its clue is the concept of co-creation, which occupies an important space in the current study of European integration. However, the starting point for the considerations contained in the paper is the observation, that while it is commonly accepted that the co-creation of services with citizens and other non-governmental actors seems to be the most effective action to answer to the need for new social innovations and the growing demand for personalised services, the research agenda linked to this has investigated this aspect regarding Eastern and Central Europe not in an enough extensive way. In this regards, the paper can contribute to the field.

The aim of the paper is to present the results of the general review of key sources concerning existing knowledge in the field of co-creation in Poland, both in domestic science and institutional practice. In the paper author confronted the EU concepts of co-creation of public services, whereby the basis of this approach was the participation of stakeholders in the decision-making processes as a crucial element of co-governance. In the paper a local case study will be discussed on the basis of social housing policy in Wrocław, the 4th biggest city in Poland.

The proposed paper is a part of the international research performed upon the project “Co-Creation of Public Innovation in Europe” (acronym “CoSIE”) financed upon Horizon 2020.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczyk D. (2009), Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, No, 106, 105–113.

 • Arundel A., Casali L., Hollanders H. (2015), How European public sector agencies innovate: The use of bottom-up, policy-dependent and knowledge-scanning innovation methods. [in:] Research Policy, No. 44, 1271–1282.

 • Austen A. (2016), Kapitał społeczny w procesie współtworzenia usług publicznych. [in:] Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 14, No. 3/1, 223–238.

 • Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości. [in:] Handel Wewnętrzny, 3/362, 16–26.

 • Bąkowska-Morawska U. (2015), Analiza doboru partnerów w kreowaniu usług poprzez wykorzystanie map grup strategicznych. [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 375, 114–126.

 • Baran A. (2016), Budownictwo senioralne – nowe wyzwanie w rozwoju mieszkalnictwa. [in:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Towarzystwo Urbanistów Polskich. Warszawa, 74–87.

 • Bartoszewicz A., Herbst J., Ostrowski Ł., Starzyk K., Wygnański J.J. (2014), Od diagnozy do strategii. Urząd miasta stołecznego Warszawy i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Warszawa.

 • Bason C. (2010), Leading public sector innovation. Policy Press, Bristol.

 • Bielak-Zasadzka M., Kucharczyk-Brus B. (2017), Obraz zasobu mieszkalnego w Polsce i relacje demograficzne. [in:] Polityka Senioralna, No. 3, 71–78.

 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Zrałek M. (2017), Wsparcie społeczne w wybranych obszarach (the part of the chapter: Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania). [in:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P. (eds.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 13–14.

 • Boruta M. (2017), Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów. [in:] Progress in Economic Sciences, No. 4, 25–36.

 • Boviard T., Löffler E. (2012), From Engagement to Co-Production. How Users and Communities Contribute to Public Service. [in:] Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.) New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, Routledge.

 • Boviard T., Löffler E. (eds.) (2016), Public Management and Governance. Routledge, New York.

 • Brandsen T., Pestoff V. (2006), Co-production, the third sector and the delivery of public services. [in:] Public Management Review, 8(4), 493–501.

 • Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E. (2014), Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem lepszych mieszkań dla polskich seniorów. REAS. Warszawa.

 • European Commission (2013), Evidence on Demographic and Social Trends, Social Policies' Contribution to Inclusion, Employment and the Economy. SWD, 38 final.

 • European Social Network (2015), Public social services in crisis: challenges and responses From 2008–2014: a response from ESN members. available at: http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/2015/2015_Public_Social_Services_in_Crisis_report_-_FINAL.pdf (23.01.2019).

 • Gawłowski R. (2018), Co-Production of Public Services in Terms of the Polish Experience. [in:] Polish Political Science Yearbook, No. 47(1), 110–120, DOI: dx.doi.org/10.15804/ppsy2018108.

 • Gerometta J., Häussermann H., Longo G. (2005), Social innovation and civil society in urban governance: Strategies for an inclusive city. [in:] Urban Studies, 42(11), 2007–2021.

 • Giezek M., Iwański R. (2017), Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w ujęciu społeczno-ekonomicznym. [in:] Handel Wewnętrzny, I, No. 4(369), 287–296.

 • Gradzik B. (2017), Mieszkalnictwo senioralne a możliwości finansowe seniora. [in:] Społeczeństwo i Ekonomia, No. 2(8), 71–82.

 • Groeger L., (2016), Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych. [in:] Masierek E. (ed.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The determinants of housing policy in Poland and Ukraine, “Space – Society – Economy”, 18, Institute of the Built Environment and Spatial Policy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 131–146.

 • Groeger L., Szczerek A. (2016), Mieszkalnictwo ludzi starych. Housing of the old people. [in:] Janiszewska A. (ed.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy. “Space – Society – Economy”, 14, Department of Population and Services Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 187–211.

 • Hausner J., Jessop B., Mazur S. (2016), Governance. Wybór tekstów klasycznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 • Jancz A. (2016), Potrzeby mieszkaniowe osób starszych i ich opinie na temat budownictwa senioralnego. [in:] Studia i Prace WNEiZ US, No. 44/2, 305–316.

 • Kazepov Y. (2005), Cities of Europe: Changing contexts, local arrangements and the challenge to urban cohesion. [in:] Kazepov Y. (ed.), Cities of Europe. Changing contexts, local arrangements and the challenge to urban cohesion. Blackwell, Oxford, 3–42.

 • Kaźmierczak T. (2012), Udział mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi. [in:] Olech A. (ed.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

 • Kaźmierczak T. (2014), Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia). Expertise prepared within the Project “EAPN Poland – we create common Social Europe” co-financed by Switzerland within the Swiss Programme, implemented in 2013–2014.

 • Kelly G., Mulgan, G., Muers S. (2002), Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. Discussion paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom.

 • Klimczuk A. (2016), Modele “srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. [in:] Problemy Zarządzania, 14, No. 2 (59), 41– 59.

 • Kłobukowska J. (2014), Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw – podstawowe wyzwania. ŚN–WOREJ, No. 89, 35–40.

 • Kłusek M. (2016), Directions of development of the real estate market in the context of demographic changes in Poland. [in:] World Scientific News, No. 51, 26–35.

 • Kobylińska U. (2015), Innowacje w administracji publicznej w Polsce na poziomie samorządu lokalnego. [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 402, 142–151.

 • Matusek M. (2015), Współtworzenie wartości z klientem — systematyczny przegląd literatury. [in:] Zarządzanie organizacjami, No. 10, 5–11.

 • Mazur S. (2015), Współzarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 • Muzioł-Węcławowicz A. (2015), Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa. [in:] Salamon M., Muzioł-Węcławowicz A. (eds.), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej. Habitat for Humanity Poland, Warszawa, 13–90.

 • Osborne S.P, Radnor Z., Strokosch K. (2016), Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment? [in:] Public Management Review, No. 18(5), 639–653.

 • Pestoff V. (2012), Co-Production and the Third Sector Social Services in Europe. Some Crucial Conceptual Issues. [in:] Pestoff V., Brandsen T., Verschuere B. (eds.) New Public Governance, the Third Sector and Co-Production, Routledge.

 • Podgórniak-Krzykacz A. (2015). Co-production for local public services – a case study of the cooperative Hallendad Norten-Hardenberg. [in:] Zarządzanie Publiczne, No. 2(30), 165–178.

 • Prahalad C. K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence. [in:] Harvard Business Review, 78(1), 79–90.

 • Pytel S. (2014), Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast. Housing estate for senior citizen in the urban space. [in:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, No. 25, 155–165.

 • Rojek-Adamek P. (2016), Miasta i społeczności przyjazne seniorom – działania lokalne w międzynarodowej skali. [in:] Herudzińska M. H., Błaszczak I. (eds.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku. Known and unknown faces of the old age as an area of challenges for twenty-first century societies. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 202–215.

 • Stobiecka J. (2016), Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej. [in:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 44/2, 294–303.

 • Szatur-Jaworska B., Zrałek M. (2017), Założenia aksjologiczne modelu wsparcia środowiskowego osób starszych – przegląd dokumentów międzynarodowych (the part of the chapter: Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania). [in:] Szatur-Jaworska B., Błedowski P. (eds.), System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 14–21.

 • Sześciło D. (2015a), Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność? [in:] Ekonomia Społeczna, No. 1, 79–87.

 • Sześciło D. (2015b), Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje państwo dobrobytu? Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.

 • Sześciło D. (2015c), Współzarządzanie a usługi publiczne. [in:] Mazur S. (ed.), Współzarządzanie publiczne, Warszawa, 285–302.

 • Sześciło D. (2015d), Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych. [in:] Zarządzanie Publiczne, No. 1(31), 13–21.

 • Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society (2011), OECD, Paris.

 • Trutkowski C. (ed.) (2016), Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa.

 • Verschuere B., Brandsen T., Pestoff , V. (2012), Co-production: The state of the art in research and the future agenda. [in:] VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, No. 23, 1083–1101.

 • Voorberg W., Bekkers V., Tummers L. (2013), Co-creation and Co-production in Social Innovation: A Systematic Review and Future Research Agenda. Proceedings of the EGPA Conference.

 • Voorberg W.H., Bekkers V.J.J.M., Tummers L.G. (2015), A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey. [in:] Public Management Review, 17(9), 1333–1357.

 • Wiktorska-Święcka A., Kozak K. (2014), Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

 • http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polityka-mobilnosci (Accessed: January 23, 2019).

 • http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/179742/0271ru07.pdf (Accessed: January 23, 2019).

 • http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/192216/0934ru07z.pdf (Accessed: January 23, 2019).

 • https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia/Strategia_2030_2str.pdf (Accessed: January 23, 2019).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search