Regulations Regarding the Spelling of National Minorities’ Names in the Documents and the Protection of the State Language in Latvia and Lithuania

Open access

Abstract

The goal of this article is to compare the Latvian and Lithuanian provisions regarding the spelling of names of the members of the national minorities. Lithuanians often state an opinion, that provisions in both countries are very similar, and Latvian Poles cannot use the original form of their names. The legal comparative methods have been used. In the paper the most important provisions of both countries were analyzed: Constitution, state language law, law on the state language commission and the special regulations on the spelling of the names. Also, the problems with the national minorities law were analyzed. This comparison led to the discovery of differences in the Lithuanian and Latvian provisions regarding the spelling of names. Another factor which had been taken into account is the standing of the international bodies on those regulations. It has been presented by showing most important cases regarding Latvia and Lithuania. Above mentioned means allowed the author to verify the thesis that Latvian and Lithuanian provisions are similar. Both legal systems have also been criticized.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1922] Konstytucja Republiki Łotewskiej [online] available at: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/lotwa.html [Accessed on: 14 August 2017]

 • [1991] Konstytucja Republiki Litewskiej [online] available at: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa.html [Accessed on: 14 August 2017]

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze [2015] Ita Kozakiewicz i deklaracja niepodległości Łotwy http://ryga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ita_kozakiewicz_i_deklaracja_odnowienia_niepodleglosci_lotwy [accessed on: 20 December 2017]

 • Bauraitė R. Martišiūtė A. [2017] Už viešainetinkamai pavartotą žodį gali išgąsdinti [online] availableat: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/05/16/news/baudos-uz-viesai-netinkamai-pavartota-zodi-gali-isgasdinti-1179641/[Accessed on: 12 August 2017].

 • Centrālā Statistikas Pārvalde [2016] Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti Riga.

 • Chajewski A. [2015] Polacy na Litwie wobec litewskich dążeń niepodległościowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Cz. II - Koncepcja autonomii terytorialnej Wileńszczyzny - cele i metody realizacji Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Vol. 15.

 • ECHR [2007] Kuharec alias Kuhareca vs. Latvia no. 71557/01 Decision of 7 December 2007 [online] available at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-82241&filename=001-82241.pdf [Accessed on: 10 August 2017].

 • ECJ [2011] C-391/09 - Runevič-Vardyn and Wardyn Judgement of 12 May 2011 [online] available at: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-391/09 [Accessed on: 1 August 2017].

 • EFHR [2016] Sąd orzekł: zróżnicowana pisownia nazwisk stwarza trudności [online] availableat: http://www.efhr.eu/2016/11/07/sad-orzekl-zroznicowana-pisownia-nazwisk-stwarza-trudnosci/[Accessed on: 14 August 2017].

 • EHRC [2007] Mentzen vs. Latvia no. 71074/01 Decision of 7 December 2007[online] available at: http://echr.ketse.com/doc/71074.01-en-20041207/view/ [Accessed on: 10 August 2017].

 • EHRC [2010] Leonid Raihman v. Latvia Communication No. 1621/2007 of 30 November 2010 [online] Available at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1621-2007.html [Accessed on: 4 August 2017].

 • ENRI-EAST [2013] Research Report #8 Th e Polish Minority in Lithuania [online] Available at: http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/01/ENRI_Polish-in-Lithuania.pdf [Accessed on: 13 January 2018]

 • European Comission [2007] Th ird report on Latvia Adopted on 29 June 2007 https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-CbC-III-2008-2-ENG.pdf [Accessed on: 20 December 2017].

 • Górecki D. [2009] Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki Toruń.

 • Jędrysiak M. [2016] Litewska tożsamość konstytucyjna a kwestia pisowni nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ Vol. 3(25).

 • Kelley J. [2006] Ethnic Politics in Europe: Th e Power of Norms and Incentives Princeton

 • Konstytucja Republiki Łotewskiej [1922] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/lotwa.html [Accessed on: 19 December 2017].

 • Latvijas Republika Augstākā Padome [1991] Likums Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju “Ziņotājs” 21/22 06.06.1991

 • Latvijas Republikas Ministrukabineta [2000] 22.08.2000 noteikumi Nr.287 Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums

 • Latvijas Republikas Ministrukabineta [2000]22.08.2000. noteikumi Nr. 295 Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifi kāciju

 • Latvijas Republikas Saeima[1998] Izglītības Likums “LatvijasVēstnesis” 343/344 (1404/1405) 17.11.1998.

 • LatvijasRepublikasSaeima [1999] Valsts valodas Likums “Latvijas Vēstnesis” 428/433 (1888/1893) 21.12.1999.

 • Leśniewska-Napierała K. [2015] Geografi czno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku Łódź.

 • Leśniewska-Napierała K. [2016] Działalność organizacyjna mniejszości polskiej na Łotwie (dawne Inflanty Polskie) Studia z Geografi i Politycznej i Historycznej Vol. 5.

 • Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Nutarimas [1991] Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase Nr. I-1031.

 • Lietuvos Respublikos Seimas[1993] Lietuvos Respublikos Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos Statuso Įstatymas Nr.I-108.

 • Lietuvos Respublikos Seimas [1995] Lietuvos Respublikos Valstybinės Kalbos Įstatymas Nr.I-779.

 • Lietuvos Statistikos Departamentas [2012] Gyventojų Tautinė Sudėtis [online] available at: http://statistics.bookdesign.lt/esu_04.htm?lang=en [Accessed on: 20 August 2017].

 • Miksza K. [2014] Interes państwa a prawo do nazwiska w świetle prawa międzynarodowego i 30 unijnego Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy No. 13/14.

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych [2013] Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012 http://www.msz.gov.pl/resource/d44dcd91-ed03-4e64-a475-b56dbece5a46:JCR [Accessed on: 27 December 2017].

 • Ministry of Culture of the Republic of Lithuania [2016] National minorities https://lrkm.lrv.lt/en/activities/national-minorities [Accessed on: 21 December 2017].

 • Naumova K. [2014] Legal aspects of transcription of personal names in the Latvian language RGSL Research Papers. Vol. 11.

 • Ozolins U. [2003] Th e Impact of European Accession upon Language Policy in the Baltic States Language Policy Vol. 2.

 • Otocki T. [2017] Audronius Ažubalis: Akceptujecie Łotwę krytykujecie Litwę. To podwójne standardy http://przegladbaltycki.pl/6171audronius-azubalis-akceptujecie-lotwe-krytykujecie-litwe-podwojne-standardy.html [Accessed on: 10 December 2017].

 • Sidorkiewicz K. [2014] Polityczne zaangażowanie mniejszości polskiej na Litwie po wyborach parlamentarnych 2012 roku Polityka i Społeczeństwo No 1.

 • Sirutavičius V. [2013]Etniškumo politizacija Lietuvoje: lenkų autonomistų judėjimas Sąjūdis ir Lietuvos valdžios politika 1988 m. - 1990 m. pradžioje Etniškumo studijos Issue 2.

 • The Lithuanian Tribune [2010] Lithuania’s Poles should not complain since the Latvia’s Poles don’t https://www.alfa.lt/straipsnis/10370711/lithuania-s-poles-should-not-complain-since-the-latvia-s-poles-don-t [Accesed on: 10 December 2017]

 • Ura M. [2009] Znaczenie imion i nazwisk dla sytuacji administracyjnoprawnej osób Studia Iuridica Lubliniensa No 12.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 193 78 3
PDF Downloads 137 57 3