Soviet Manipulation of the Memory of the Lithuanian Guerrilla War

Mingailė Jurkutė 1
 • 1 Mingailė Jurkutė is a Candidate for PhD in History at Vilnius University. Her research interests focus on Lithuanian guerilla war, social and cultural history of soviet Lithuania, historical consciousness and collective memory.

Abstract

The paper analyses the transformation of the collective memory of the Lithuanian guerrilla war (1944–1953) during the Soviet occupation. The problem that arises on observation of the collective memory of Guerrilla war period is the disparity between the sense and meaning of the guerilla war as it was happening and the shapes of its memory that emerged at the beginning of the perestrojka and the reestablishment of the independence. The shift from the high support for the resistance and it’s goals in the 50’s to the ignorance of it can be observed, as well as the changing of the perception of it as the fight between two sovereign countries (Lithuania and the SSRS) towards the internal conflict in Lithuanian society. The paper raises the question about the reasons for this transformation and the impact of Soviet propaganda (expanding it to the scope of “historical culture” in Jorn Rüsen terms). The research of one peculiar sphere of soviet historical culture, that is, the building of monuments and carrying out of the related memorial practices, proved, that the forms and the intensity of the development of the soviet narrative of the Lithuanian Guerrilla war were poor and inconsequential. Such a results support the hypothesis that the soviet historical culture was not decisive in transformation of a collective memory, and that suggests to pay more attention not to the actions of the regime, but to sociological, sociohistorical and anthropological research of Lithuanian soviet society.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Aleksynas K. (1992). ‘Tarybinės tautosakos paieškos 1945-1947 metais’. Tautosakos darbai. No. 1, pp. 109-120.

 • Aleksynas K. et al., (2009). Lietuvių liaudies dainynas. Vol. XXI: Karinės istorinės dainos, No. 6: Partizanų dainos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

 • Anderson B. (1999). Įsivaizduojamos bendruomenės: apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir paplitimą. Vilnius: Baltos lankos.

 • Anušauskas A., Banionis J. and Bauža Č. eds. (2007). Lietuva 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.

 • Anykšta (2008). Skrebai ir banditai pokariu gyveno spintose. Oct 28th. (After the war, “stribai” and the bandits lived in the wardrobes).

 • Assmann A. (2012). Introduction to Cultural Studies: Topics, Concepts, Issues. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

 • Baranauskas B. and Rukšėnas K. eds. (1970). Documents Accuse. Vilnius: Gintaras.

 • Bogušauskas J. R. and Streikus A. eds. (2005), ‘Dėl archyvinių dokumentų panaudojimo buvusiems aktyviems pasipriešinimo dalyviams kompromituoti’. In: Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 [selection of archival documents]. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.

 • Erll A. and Nüning A. eds. (2008). Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. New York: Walter de Gruyter.

 • Figes O. (2007). The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia. New York: Metropolitan Books.

 • Gailienė D. (2008), Ką jie mums padarė: Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvigsniu. Vilnius: Tyto alba.

 • Gailienė D. ed. (2004). Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: Lietuvos gyventjų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.

 • Gailius B. (2006). Partizanai tada ir šiandien. Vilnius: Versus Aureus.

 • Gailius B. (2009). 1944-1953 m. partizanų karas šiuolaikinėje Lietuvos istorinėje, politinėje ir teisinėje kultūroje. Thesis Submitted in partial fulfilment of the Requirements of Vilnius University for the Degree of Doctor of Philosophy. Vilnius: Vilnius University.

 • Halbwachs M. (1950). The collective memory. New York: Harper & Row Colophon Books.

 • Halbwachs M. (1992). On collective memory. Chicago, The University of Chicago Press.

 • Hutton P. H. ‘Sigmund Freud and Maurice Halbwachs: The Problem of Memory in Historical Psychology’. The History Teacher. Vol. 27, No. 2, pp. 145-158.

 • Kazlauskienė B. (1992). ‘Iš tautosakos skyriaus veiklos pokario laikotarpiu’. Tautosakos darbai. No. 1 (8), pp. 98-108.

 • Kraštotyros darbų katalogas (1977–1985). Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.

 • Liekis A. (1993). Nenugalėtoji Lietuva. Vol. I, Vilnius: Valtybinis leidybos centras.

 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas (1973). Vilnius: Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba.

 • LITHUANIA. Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas. (1990) [online]. Available from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331928&p_tr2=2 [Accessed: 2 September 2014].

 • Olekas P. (1966). LKP kova už socialistinį žemės ūkio pertvarkymą Tarybų Lietuvoje. Vilnius: Mintis.

 • Račkauskas K. (1986). Kraštotyros sąjūdžio dvidešimtpenkmetis. Vilnius: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.

 • Ricoeur P. (2004). Gedächtnis, Geschichte, Vergessen. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

 • Rüsen J. (2007). Istorika: istorikos darbų rinktinė. Vilnius: Margi raštai.

 • Schatter D. (1995). Memory Distortion: How Minds, Brain, and Societies Reconstruct the Past. Cambridge: Harvard University Press.

 • Streikus A. (2003). ‘Apie antikrikščioniškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus’. Naujasis Židinys-Aidai. No. 10, pp. 514-517.

 • Streikus A. (2005). ‘Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje’. Naujasis Židinys-Aidai. No. 5, pp. 370-373.

 • Streikus A. (2007). ‘Sovietų režimo pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą’. Genocidas ir rezistencija. No. 1 (21), pp. 7-30.

 • Švedas A. (2009). Matricos nelaisvėje: Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985). Vilnius: Aidai.

 • Žiugžda J. ed. (1958. Lietuvos TSR istorija: Nuo seniausių laikų iki 1957 m. Vilnius: Valstybinė politikos ir mokslo literatūros leidykla.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche