Dynamics of perceiving oneself on femininity and masculinity dimensions in diverse contexts

Open access

Dynamics of perceiving oneself on femininity and masculinity dimensions in diverse contexts

The article is about issues related to gender perceived as a result of social context and thus fits in the current, processual gender paradigm. Two studies have been conducted verifying hypotheses about perceiving oneself on the femininity and masculinity dimensions in various types of contexts. Expectations were that generic contexts would make perceiving oneself within the psychological gender dimensions more dynamic. Women were expected to perceive themselves as more feminine and less masculine in contexts matching their gender, i.e. "feminine", comparing to "masculine", and men were expected to perceive themselves as more masculine and less feminine in "masculine" contexts comparing to "feminine" contexts. Research results do not confirm the above hypotheses and indicate dynamism in perceiving oneself on femininity and masculinity dimensions. However, the dynamism is perceived only on dimensions inconsistent with biological gender - situation affects women's perceiving of themselves on the masculinity dimension and men's - on femininity dimensions.

Archer, J. (1999). Różnice płciowe. (w:) A.S.R. Manstead, M. Hewstone (red.) Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna (Blackwell's Encyclopedia. The Social Psychology) (pp. 513-518). Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł (Social Psychology. The Heart and the Mind). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Beall, A. E. (2002). Społeczno-konstruktywistyczne podejście do rodzaju. (w:) B. Wojciszke (red.) Kobiety i mżczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (Women and Men: Different Looks on Differences) (pp. 81-96). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bem, S. L. (1975). Sex Role Adaptability: One Conseqence of Psychological Androgyny, Journal of Personality and Social Psychology, 31, 4, 634-643.

Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex-Typing. Psychological Review, 88, 354-364.

Bem, S. L. (2000). Męskość i kobiecość. O różnicach wynikajęcych z płci (The Lenses of Gender. Transforming the Debate on Sexual Inequality). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bem, S.L., Lenney, E. (1976). Sex typing and avoidance of cross-sex behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 33, 48-54.

Bradley, H. (2008). Płeć (Gender). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju (Gender: Psychological Perspectives). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć (Gender Truble. Feminism and the Subversion of Identity). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Carli, L. L. (1989). Gender Differences In Interaction Style and Influence. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 565-576.

Carli, L. L. (1990). Gender, Language, and Influence. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 941-951.

Cross, S. E., Markus, H. R. (2002). Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznawcze. (w:) B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (Women and Men: Different Looks on Differences) (pp. 48-80). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Deaux, K. (1984). From Individual Differences to Social Categories. American Psychologist, 39, 2, 105-116.

Deaux, K., Kite, M. (2002). Stereotypy płci. (w:) B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (Women and Men: Different Looks on Differences) (pp. 354-382). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Deaux, K., Major, B. (1987). Putting Gender into Context: An Interactive Model of Gender-Related Behavior. Psychological Review, 94, 2, 369-389.

Eagly, A., Steffen, V. J. (1984). Gender Stereotypes Stem From the Distribution of Women and Men Into Social Roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 735-754.

Foucault, M. (2000). Historia seksualności (History of Sexuality). Warszawa: Czytelnik.

Hyde, J. S. (1981). How large are cognitive gender differences? A metaanalisis. American Psychologist, 36, 892-901.

Hyde, J. S. (2005). The Gender Similarities Hypotesis. American Psychologist, 60, 6, 581-592.

Hyde, J. S., Fennema, E., Lamon, S. (1990). Gender Differences In mathematics performance: A meta-analisis. Psychological Bulletin, 107, 139-155.

Hyde, J. S., Linn, M. C. (1988). Gender Differences in Verbal Ability: A meta-analisis. Psychological Bulletin, 104, 53-69.

Kling, K. C., Hyde, J. S., Showers, C. J., Buswell, B. N. (1999). Gender Differences In Self-Esteem: A Meta-Analisis. Psychological Bulletin, 125, 470-500.

Kuczyńska, A. (1990). Płeć psychologiczna i jej znaczenie. (w:) B. Jedynak (red.) Kobieta w kulturze i społeczeństwie (Woman in Culture and Society) T.1. (pp. 202-208). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik (Inventory for Estimate of Psychological Gender Textbook). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kuczyńska, A. (1992). Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narzędzie pomiaru. Przeględ Psychologiczny, XXXV, 2, 237-247.

Lott, B., Maluso, D. (2002). Społeczne uczenie się męskości i kobiecości. (w:) B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (Women and Men: Different Looks on Differences) (pp.97-117). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lyotard, J. F. (1997). Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy (Postmodern Form: The Report about Knowledge). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Maccoby, E. E. (1990). Gender and relationships: A developmental account. American Psychologist, 45, 513-520.

Markus, H., Crane, M., Bernstein, S., Siladi, M. (1982). Self-Schema and Gender. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 1, 38-50.

Melosik, Z. (1999). Tożsamość, płeć i różnica w perspektywie ponowoczesnej. (w:) J. Miluska, P. Boski (red.) Męskość - kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej (Masculinity - Feminity in Individual and Cultural Perspectives) (pp. 173-186). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo (Women, Men, and Society). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosenthal, P. (1996). Gender and managers' casual attributions for subordinate performance: A field story. Sex Roles, 34, 1-14.

Schiedel, D.G., Marcia, J.E. (1985). Ego identity, sex role orientation and gender. Development Psychology, 21, 1, 149-160.

Shields, S. A. (1975). Functionalism, Darwinism, and the Psychology of Women. American Psychologist, 739-754.

Shields, S. A. (2004). Mówięc od serca. Płeć i społeczny wymiar uczuć (Speaking from the Heart: Gender and the Social Meaning of Emotion). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Snodgrass, S. E. (1985). Women's intuitions: The effect of subordinate role on interpersonal sensivity. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 146-155.

Snodgrass, S. E. (1992). Further Effects of Role Versus Gender on Interpersonal Sensivity. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 154-158.

Strykowska, M. (1992). Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet (Psychological Mechanisms of Functioning of Professional Women). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ślęczka, K. (1999). Feminizm (Feminism). Katowice: Wydawnictwo Księżnica.

Unger, R. K. (1979). Toward a redefinition of sex and gender. American Psychologist, 34, 1085-1094.

West, C., Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender and Society, 1, 125 - 151.

Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej (Person among People. Outline of Social Psychology). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wood, W., Eagly, A. H. (2002). A Cross-Cultural Analysis of the Behavior of Women and Men: Implications for the Origins of Sex Differences. Psychological Bulletin, 128, 5, 699-727.

Polish Psychological Bulletin

The Journal of Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences

Journal Information


CiteScore 2016: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.185
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.258

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 5
PDF Downloads 26 26 0