Some considerations on the relationship between economic and social cohesion and implementation of the cohesion policy

Małgorzata Dziembała 1
 • 1 Dr hab. Małgorzata Dziembała, professor at the University of Economics in Katowice.

Abstract

The processes of deepening economic integration and regional development contribute to the intensification of inter-regional disparities. The EU’s efforts to achieve cohesion are intended to contribute to lifting the level of socio-economic development, improving the quality of life of residents, and also solving emerging problems, including social ones, so that the benefits of growth spread evenly across the EU. This inevitably has the implication, in the name of solidarity principle, of the need to provide support to countries and regions at a disadvantage to achieve cohesion within the EU. The Union promotes economic, social and territorial cohesion among Member States (MS) through grants of financial assistance and in the many benefits achieved from the implementation of EU policies. One of these policies is the cohesion policy, the aim of which is to achieve a social, economic and territorial cohesion within the Union.

This paper aims to identify current perceptions of cohesion in the EU. Here we will argue that there is no conflictual relationship between economic and social cohesion; that both dimensions are self-reinforcing, and economic cohesion presupposes social cohesion. The paper also discusses the socio-economic cohesion of Poland and its regions against the background of the new EU MS. It will also assess the contribution of EU cohesion policy in the socio-economic development of Polish regions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów (https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Documents/Agenda_terytorialna_UE_0710.pdf, retrieved 21.04.2015).

 • • Barro Robert J. and Sala-i-Martin Xavier, 1991, Convergence across States and Regions, “Brookings Papers on Economic Activity” (http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/1991-1/1991a_bpea_barro_salaimartin_blanchard_hall.PDF, retrieved 23.04.2015).

 • • Baun Michael and Marek Dan, 2014, Cohesion policy in the European Union, Palgrave Macmillan Publishers, London and New York.

 • • Benner Chris and Pastor Manuel, 2014, “Brother, Can you Spare some Time? Sustaining Prosperity and Social Inclusion in America’s Metropolitan Regions”, Urban Studies, LII(7): 1339-1356. DOI: 10.1177/0042098014549127.

 • • Camagni Roberto, Capello Roberta, 2015, “Rationale and Design of EU Cohesion Policies in a Period of Crisis”, Regional Science Policy & Practice, VII(1): 25-47. DOI: 10.111/rsp3.12047.

 • Citizen’s awareness and perceptions of EU regional policy, Report, Flash Eurobarometer 384.

 • • Dziembała Małgorzata, 2013, Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej, Praca naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 • • European Commission, 2014, Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, 5.3.2014, COM (2014) 130 final.

 • • European Commission, 2014a, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

 • • European Commission, 2014b, Public opinion in the European Union, First results, Standard Eurobarometer 82.

 • • European Commission, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.

 • • European Commission, 2010a, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM (2008) 616 wersja ostateczna, Bruksela, dated of 06.10.2010.

 • • Gorzelak Grzegorz, 2014, “Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3 (57): 5-25

 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, “Inforegio Panorama”, No. 28, December 2008.

 • • Instytut Badań Strukturalnych [Institute for Structural Research], 2011, Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Raport końcowy, Warszawa. (https://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_KorzysciUE_15zrealizacjiPSwV4_06022012x.pdf, retrieved 14.04.2015).

 • • Martin Ron., 2008, “National Growth versus Spatial Equality? A Cautionary Note on the New ‘Trade-off’ Thinking in Regional Policy Discourse”, Regional Science & Practice, I(1): 3-13. DOI: 10.1111/j.1757-7802.2008.00003.x.

 • • Mik Cezary, 2009, “Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne”, in C. Mik (ed), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń, 33-51.

 • • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [Ministry of Infrastructure and Development], 2014, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Warszawa.

 • • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [Ministry of Regional Development], 2007, Polska, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

 • • Ministry of Regional Development, 2011, How to strengthen the territorial dimension of the ‘Europa 2020’ and the EU cohesion policy. Background Report based on the Territorial Agenda 2020, Warsaw.

 • • Misiąg Jan, Misiąg Wojciech and Tomalak Marcin, 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.

 • • OECD 2011, Perspectives on Global Development 2012. Social Cohesion in a shifting world, OECD Publishing.

 • • Orłowski Witold Maria, 2010a, “Rozwój ekonomiczny Polsk i regionu Europy Środkowo-Wschodniej”, in A. Tucholska (ed), Europejskie wyzwania dla Polski i regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

 • • Orłowski Witold Maria, 2010b, W pogoni za straconym czasem, PWE, Warszawa.

 • • Pike Andy, Rodríques-Pose Andres and Tomaney John, 2006, Local and Regional Development, Routledge, London and New York.

 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, 23 May 2014.

 • • Prusek Andrzej, 2009, “Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna”, in A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (eds), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku, UE w Katowicach, Katowice, 97-105.

 • • Rodrígues-Pose Andres and Tselios Vassilis, 2015, “Toward Inclusive Growth: is There Regional Convergence in Social Welfare?”, International Regional Science Review, XXXVIII(1): 30-60. DOI: 10.1177/0160017613505201.

 • • Schiek Dagmar, 2013, Economic and Social Integration: the Challenge for EU Constitutional Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

 • • Swieboda Pawel, 2014, “Solidarity and cohesion”, in Challenge Europe. Challenges and new beginnings: Priorities for the EU’s new leadership, Issue 22, European Policy Centre, 42-46.

 • The Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), The Official Journal of the EU, 2012/C 326/01.

 • • Tondl Gabriele, 1995, Can EU’s Cohesion Policy Achieve Convergence?, Research Institute for European Affairs, University of Economics and Business Administration Vienna, IEF Working Paper Nr. 9 (http://epub.wu.ac.at/1536/1/document.pdf, retrieved 22.04.2015).

 • • Van Parijs Philippe, 2004, “Cultural Diversity against Economic Solidarity”, in P. Van Parijs (ed), Cultural Diversity versus Economic Solidarity, Proceedings of the Seventh Francqui Colloquium, Brussels 28 February – 5 March 2003, De Boeck & Lareier s.a., Bruxelles, 371-396.

 • • Vanhove N., 1999, Regional policy: a European Approach, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot.

 • • Vignon Jérȏme, 2011, Solidarity and responsibility in the European Union, Policy Brief, No, 26 (http://www.institutdelors.eu/media/bref27_jvignon_en.pdf?pdf=ok, retrieved 14.04.2015).

 • • Woźniak Michał Gabriel, 2012, “Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej”, in M.G. Woźniak (ed), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Zeszyt 25, 5-29.

 • • Data obtained from Eurostat database: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, retrieved: 23.04.2015; analysis covered the period of 2003-2011 due to data availability.

 • http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx, 28.04.2015.

 • http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/available-budget/, 14.04.2015.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search