Some considerations on the relationship between economic and social cohesion and implementation of the cohesion policy

Open access

Abstract

The processes of deepening economic integration and regional development contribute to the intensification of inter-regional disparities. The EU’s efforts to achieve cohesion are intended to contribute to lifting the level of socio-economic development, improving the quality of life of residents, and also solving emerging problems, including social ones, so that the benefits of growth spread evenly across the EU. This inevitably has the implication, in the name of solidarity principle, of the need to provide support to countries and regions at a disadvantage to achieve cohesion within the EU. The Union promotes economic, social and territorial cohesion among Member States (MS) through grants of financial assistance and in the many benefits achieved from the implementation of EU policies. One of these policies is the cohesion policy, the aim of which is to achieve a social, economic and territorial cohesion within the Union.

This paper aims to identify current perceptions of cohesion in the EU. Here we will argue that there is no conflictual relationship between economic and social cohesion; that both dimensions are self-reinforcing, and economic cohesion presupposes social cohesion. The paper also discusses the socio-economic cohesion of Poland and its regions against the background of the new EU MS. It will also assess the contribution of EU cohesion policy in the socio-economic development of Polish regions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów (https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Documents/Agenda_terytorialna_UE_0710.pdf retrieved 21.04.2015).

 • • Barro Robert J. and Sala-i-Martin Xavier 1991 Convergence across States and Regions “Brookings Papers on Economic Activity” (http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/1991-1/1991a_bpea_barro_salaimartin_blanchard_hall.PDF retrieved 23.04.2015).

 • • Baun Michael and Marek Dan 2014 Cohesion policy in the European Union Palgrave Macmillan Publishers London and New York.

 • • Benner Chris and Pastor Manuel 2014 “Brother Can you Spare some Time? Sustaining Prosperity and Social Inclusion in America’s Metropolitan Regions” Urban Studies LII(7): 1339-1356. DOI: 10.1177/0042098014549127.

 • • Camagni Roberto Capello Roberta 2015 “Rationale and Design of EU Cohesion Policies in a Period of Crisis” Regional Science Policy & Practice VII(1): 25-47. DOI: 10.111/rsp3.12047.

 • Citizen’s awareness and perceptions of EU regional policy Report Flash Eurobarometer 384.

 • • Dziembała Małgorzata 2013 Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej Praca naukowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice.

 • • European Commission 2014 Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Komisja Europejska Bruksela 5.3.2014 COM (2014) 130 final.

 • • European Commission 2014a Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej społecznej i terytorialnej Urząd Publikacji Unii Europejskiej Luksemburg.

 • • European Commission 2014b Public opinion in the European Union First results Standard Eurobarometer 82.

 • • European Commission 2010 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Bruksela 3.3.2010 KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.

 • • European Commission 2010a Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę COM (2008) 616 wersja ostateczna Bruksela dated of 06.10.2010.

 • • Gorzelak Grzegorz 2014 “Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy” Studia Regionalne i Lokalne nr 3 (57): 5-25

 • Green Paper on Territorial Cohesion the way ahead “Inforegio Panorama” No. 28 December 2008.

 • • Instytut Badań Strukturalnych [Institute for Structural Research] 2011 Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Raport końcowy Warszawa. (https://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport_KorzysciUE_15zrealizacjiPSwV4_06022012x.pdf retrieved 14.04.2015).

 • • Martin Ron. 2008 “National Growth versus Spatial Equality? A Cautionary Note on the New ‘Trade-off’ Thinking in Regional Policy Discourse” Regional Science & Practice I(1): 3-13. DOI: 10.1111/j.1757-7802.2008.00003.x.

 • • Mik Cezary 2009 “Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne” in C. Mik (ed) Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej TNOiK Toruń 33-51.

 • • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [Ministry of Infrastructure and Development] 2014 Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju Warszawa.

 • • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego [Ministry of Regional Development] 2007 Polska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

 • • Ministry of Regional Development 2011 How to strengthen the territorial dimension of the ‘Europa 2020’ and the EU cohesion policy. Background Report based on the Territorial Agenda 2020 Warsaw.

 • • Misiąg Jan Misiąg Wojciech and Tomalak Marcin 2013 Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Rzeszów.

 • • OECD 2011 Perspectives on Global Development 2012. Social Cohesion in a shifting world OECD Publishing.

 • • Orłowski Witold Maria 2010a “Rozwój ekonomiczny Polsk i regionu Europy Środkowo-Wschodniej” in A. Tucholska (ed) Europejskie wyzwania dla Polski i regionów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa.

 • • Orłowski Witold Maria 2010b W pogoni za straconym czasem PWE Warszawa.

 • • Pike Andy Rodríques-Pose Andres and Tomaney John 2006 Local and Regional Development Routledge London and New York.

 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 23 May 2014.

 • • Prusek Andrzej 2009 “Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna” in A. Barteczek A. Lorek A. Rączaszek (eds) Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku UE w Katowicach Katowice 97-105.

 • • Rodrígues-Pose Andres and Tselios Vassilis 2015 “Toward Inclusive Growth: is There Regional Convergence in Social Welfare?” International Regional Science Review XXXVIII(1): 30-60. DOI: 10.1177/0160017613505201.

 • • Schiek Dagmar 2013 Economic and Social Integration: the Challenge for EU Constitutional Law Edward Elgar Publishing Cheltenham.

 • • Swieboda Pawel 2014 “Solidarity and cohesion” in Challenge Europe. Challenges and new beginnings: Priorities for the EU’s new leadership Issue 22 European Policy Centre 42-46.

 • The Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version) The Official Journal of the EU 2012/C 326/01.

 • • Tondl Gabriele 1995 Can EU’s Cohesion Policy Achieve Convergence? Research Institute for European Affairs University of Economics and Business Administration Vienna IEF Working Paper Nr. 9 (http://epub.wu.ac.at/1536/1/document.pdf retrieved 22.04.2015).

 • • Van Parijs Philippe 2004 “Cultural Diversity against Economic Solidarity” in P. Van Parijs (ed) Cultural Diversity versus Economic Solidarity Proceedings of the Seventh Francqui Colloquium Brussels 28 February – 5 March 2003 De Boeck & Lareier s.a. Bruxelles 371-396.

 • • Vanhove N. 1999 Regional policy: a European Approach Ashgate Publishing Ltd Aldershot.

 • • Vignon Jérȏme 2011 Solidarity and responsibility in the European Union Policy Brief No 26 (http://www.institutdelors.eu/media/bref27_jvignon_en.pdf?pdf=ok retrieved 14.04.2015).

 • • Woźniak Michał Gabriel 2012 “Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej” in M.G. Woźniak (ed) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Zeszyt 25 5-29.

 • • Data obtained from Eurostat database: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database retrieved: 23.04.2015; analysis covered the period of 2003-2011 due to data availability.

 • http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 28.04.2015.

 • http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/available-budget/ 14.04.2015.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.105
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.03

Target audience: researchers, academics, practitioners interested in the field of political, economic and legal issues in federal states, regional organizations, and international organizations at global level
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 295 131 4
PDF Downloads 125 53 3