Slavic idea in political thought of underground Poland during World War II

Open access

Abstract

After the German invasion in 1941, the USSR declared to be the defender of the Slavic nations occupied by Germany. It did not defend their allies, Czechoslovakia and Yugoslavia, against the Germans in the 1938-1941. In alliance with Germans it attacked Poland in 1939. Soviets used the Slavic idea to organize armed resistance in occupied nations. After the war, the Soviet Union intended to make them politically and militarily dependent. The Polish government rejected participation in the Soviet Slavic bloc. In the Polish political emigration and in the occupied country the Slavic idea was really popular, but as an anti-Soviet idea. Poland not the Soviet Union was expected to become the head of Slavic countries in Central and South-Eastern Europe.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Batowski H. Polska dyplomacja na obczyźnie 1939-1941 Kraków 1991.

 • Duraczyński E. Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945 Warszawa 1993.

 • Duraczyński E. ZSRR wobec projektów konfederacji polsko-czechosłowackiej (1940-1943) “Dzieje Najnowsze” 1997 3.

 • Dzienniki Czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947 vol. 1 (1939-1942) edit. J. Piotrowski Wrocław 2004.

 • Eberhardt P. Polski panslawizm jako idea geopolityczna “Przegląd Geopolityczny” 2014 7.

 • Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej edit. M. Dymarski J. Juchnowski Wrocław 2004.

 • Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych edit. K. Ślusarek Kraków 2004.

 • Europejskie doktryny porozumienia i współpracy gospodarczej w XX wieku vol. 1 edit. K. Fiedor Wrocław 1987.

 • Fertacz S. Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947 Katowice 1991.

 • Fertacz S. Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej Katowice 2000.

 • Grabowski W. Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945 Warszawa 2003.

 • Idea Europy i Polska w XIX i XX wieku edit. J. Degler Wrocław 1999.

 • Kamiński M.K. E. Beneš kontra generał W. Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943 Warszawa 2005.

 • Kulak T. Jan Ludwik Popławski. Biografia polityczna Wrocław 1994.

 • Lerski J. Emisariusz Jur Warszawa 1989.

 • Marples D.R. Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu Wrocław 2006.

 • Mazur G. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945 Warszawa 1987.

 • Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989 cz. 1 edit. P. Blažek P. Jaworski Ł. Kamiński Warszawa 2007.

 • Němeček J. Edvard Beneš i Władysław Sikorski: spojrzenie ze strony czeskiej “Dzieje Najnowsze” 3(32)/2000.

 • „Ojczyzna” 1939-1945 dokumenty wspomnienia publicystyka edit. Z. Mazur A. Pietrowicz Poznań 2004.

 • Okulewicz P. Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926 Poznań 2001.

 • Paruch W. Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939 Lublin 2005.

 • Pipes R. Rosja bolszewików Warszawa 2005.

 • Polska – Kresy – Polacy. Studia historyczne edit. S. Ciesielski T. Kulak K. Matwijowski Wrocław 1994 (AUW. Historia vol. 116 nr 1636).

 • Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga Wspomnień vol. 2 edit. W. Czarnecki Warszawa 1995.

 • Ponczek E. Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) Łódź 1999.

 • Proces integracji Polski z Unią Europejską edit. P. Dobrowolski M. Stolarczyk Katowice 2001.

 • Przybysz K. W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945 Warszawa 2010.

 • Raczyński R. W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945 Londyn 1960.

 • Raczyński E. Od Genewy do Jałty rozmowy radiowe Edward Raczyński – Tadeusz Żenczykowski Londyn 1988.

 • Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1939-1945 edit. A.K. Kunert Warszawa 1999.

 • Sosnkowska J. W kręgu mitów i rzeczywistości Warszawa 1988.

 • Tyszkiewicz J. Działalność Komitetu Zachodniosłowiańskiego w latach 1939-1940 “Wrocławskie Studia z Historii Najnowszej” 1997 4.

 • Wrocławskie Studia z Dziejów Najnowszych edit. W. Wrzesiński Wrocław 1992 (AUW. Historia vol. 90 nr 1274).

 • Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności edit. M. Pułaski Kraków 1995.

 • „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej edit. C. Osękowski G. Strauchold Zielona Góra 2015.

 • Žáček R. Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943 Opava 2001.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 314 176 5
PDF Downloads 181 132 1