Lexical Skills in Alzheimer's Dementia (Based on the Material of Dialogue Utterances)

Lexical Skills in Alzheimer's Dementia (Based on the Material of Dialogue Utterances)

The paper discusses the lexical skills of adults with Alzheimer's dementia, assessed on the material of dialogue utterances. The paper presents a proposal for a way of describing lexical disorders in dementia and illustrates the problems commonly occurring in this group of patients. The linguistic analysis covered 1000 pages of transcripts of conversations with patients with moderate and severe intensity of dementia. In the discussion of the results, the most common symptoms of lexical disorders were presented that characterize functional behaviors in dementia: quasi-nomination with the use of the pronoun, transfer of a name, and delexicalization (dephraseologization). At the same time, the behaviors and reactions of patients were shown that appear in the situation of experiencing communication failures due to a decreased lexical skills.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Apresjan, J. (1980). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka [Lexical semantics. Synonymic linguistic means]. Wrocław: Ossolineum.

 • Bayles, K. (1982). Language Function in Senile Dementia. Brain and Language, 16, 265-280.

 • Bayles, K. A., Kaszniak, A. W., Tomoeda, C. K. (1987). Communication and cognition in normal aging and dementia. London: Taylor & Francis.

 • Buttler, D. (1962). Neologizm i terminy pokrewne [Neologism and related terms]. Poradnik Językowy, 5-6, 235-244.

 • Buttler, D. (1969). Dobór wyrazów a komunikatywność tekstu [The choice of ords and communicative quality of the text]. Poradnik Językowy, 10, 549-559.

 • Buttler, D. (1971). Źródła "redundancji" leksykalnej [Sources of lexical ‘redundancy]. Prace Filologiczne, 21, 249-263.

 • Buttler, D., Kurkowska, H., & Satkiewicz, H. (1987). Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime) [The culture of the Polish language. Problems of lexical correctness (Native vocabulary)]. Warszawa: PWN.

 • Domagała, A. (2003). Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera [Speech in the early stage of Alzheimer's dementia]. Logopedia, 32, 105-126.

 • Domagała, A. (2005). Leksyka w demencji typu Alzheimera [Lexis in Alzheimer's dementia]. Logopedia, 34, 209-233.

 • Domagała, A. (2007a). Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów [Alzheimer's disease - communication with the patient. A guide for carers]. Lublin: Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

 • Domagała, A. (2007b). Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera [Linguistic behaviors in dementia. The structure of utterances in Alzheimer's disease]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Domagała, A., Długosz, E., & Gustaw, K. (2003). Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera. [Speech disorders in clinical examination and the patient's own assessment in the early stage of Alzheimer's dementia]. Logopedia, 32, 245-259.

 • Doroszewski, W. (1950) Fizjologiczny mechanizm błędów językowych. Cz. II [The physiological mechanism of language errors. Part II]. Poradnik Językowy, 5, 1-5.

 • Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka [On expressiveness of language]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

 • Grabias, S. (1982). Paronimia jako proces leksykalny [Paronymy as a lexical process]. Socjolingwistyka, 4, 75-88.

 • Grabias, S. (2001). Język w zachowaniach społecznych [Language in social behaviors]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Hamilton, H. E. (1994). Conversations with an Alzheimer's patient: An interactional sociolinguistic study. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Herzyk, A. (2001). Wariantywność przejawów afazji. Problem teoretyczny i diagnostyczny [Variation of aphasia symptoms. A theoretical and diagnostic problem]. In S. Grabias (Ed.), Zaburzenia mowy [Speech disorders] (pp. 280-300). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Herzyk, A. (2005). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej [Introduction to clinical neuropsychology]. Warszawa: Scholar.

 • Illes, J. (1989). Neuroliguistic features of spontaneous language production. Dissociate three forms of neurodegenerative disease: Alzheimer's, Huntington's and Parkinson's. Brain and Language, 37, 628-642.

 • Jakobson, R. (1989). Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych [Polish translation of: Two aspects of language and two types of aphasic disturbances]. In R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka [Quest for the essence of language]. Vol. 1 (pp. 150-175). Warszawa: PIW.

 • Lyons, J. (1989). Semantyka. T. 2 [Polish translation of Semantics. Vol. 2]. Warszawa: PWN.

 • Łuczywek, E. (1996). Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji [Disorders in the cognitive activity of late old-age patients. Problems of dementia]. In A. Herzyk, D. Kądzielawa (Eds.), Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej [Disorders in human functioning from the perspective of clinical neuropsychology] (pp. 111-149). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Marczewska, H. (1994). Zaburzenia językowe w demencji typu Alzheimera i demencji wielozawałowej [Linguistic disorders in Alzheimer's dementia and in multi-infarct dementia]. In H. Marczewska, E. Osiejuk (Eds.), Nie tylko afazja… O zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu [Not only aphasia… On linguistic disorders in Alzheimer's dementia, multi-infarct dementia and in the righthemisphere damage] (pp. 7-60). Warszawa: Energeia.

 • Miller, E. & Morris, R. (1993). The psychology of dementia. Chichester: John Wiley & Sons.

 • Ożóg, K. (1990). Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia [The metatextual lexicon of contemporary spoken Polish. Selected problems]. Kraków: Wydawnictwo UJ.

 • Przybysz-Piwko, M. (2000). Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją. [Realization of linguistic structures and language subsystems in patients with aphasia]. Logopedia, 27, 81-92.

 • Saussure, F. de (1961). Kurs językoznawstwa ogólnego [Polish translation of Cours de linguistique generale]. Warszawa: PWN.

 • Shuren, J., Geldmacher, D., & Heilman, K. M. (1993). Nonoptic aphasia: Aphasia with preserved confrontation naming in Alzheimer's disease. Neurology, 43, 1900-1907.

 • Skelton-Robinson, M. & Jones, S. (1984). Nominal dysphasia and severity of Senile dementia. British Journal of Psychiatry, 145, 168-171.

 • Skorupka, S. (Ed.) (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego [The phraseological dictionary of Polish]. Vol. 1-2. Warszawa: PWN.

 • Szepietowska, M. & Daniluk, B. (2000). Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej. [Linguistic disorders in dementia in the interpretation of clinical neuropsychology]. Audiofonologia, 16, 117-135.

 • Szymczak, M. (Ed.) (1994). Słownik języka polskiego [The Polish dictionary]. Vol. 1-3. Warszawa: PWN.

 • Wilkoń, A. (1987). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny [Typology of language varieties of contemporary Polish]. Katowice: Wydawnictwo Uś.

 • Zarębina, M. (1973). Rozbicie systemu językowego w afazji (na materiale polskim) [Disintegration of the language system in aphasia (On the basis of Polish material)]. Wrocław: Ossolineum.

 • Zec, R. F. (1993), Neuropsychological functioning in Alzheimer's disease. In R. W. Parks, R. F. Zec, & R. S. Wilson (Eds.), Neuropsychology of Alzheimer's disease and other dementias (pp. 3-79). Oxford: Oxford University Press.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search