The role and responsibilities of the raramedic in the State Medical Rescue System

Mariusz Goniewicz 1 , Patrycja Misztal-Okońska 1 , and Adam Gorgol 1
 • 1 Department of Emergency Medicine, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

The profession of paramedic is a recent profession functioning in Poland since 1992. Over those 27 years the training, the role and responsibilities given to paramedics have undergone many changes. Initially, paramedics were trained in two-year colleges (post-secondary schools) and were not qualified to administer medical emergency treatment (medical rescue procedures) at the place of accidents. At present, they are educated at universities and are qualified to apply emergency medical treatment by themselves, inter alia to ensure the safe transport of the injured person in a life-threatening emergency, provide mental support to the injured, and carry out health education and promotion. Moreover, they are the core personnel of the State Medical Rescue System (PRM).

The goal of the study was to present the history of the establishment of paramedical profession and its current role and responsibilities in the PRM.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. In: M. Goniewicz, G. J. Nowicki (eds). Ratownictwo medyczne – teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Perfecta; 2012. p. 147-65.

 • 2. Matysiak A, Wyrozębska A. Historia zawodu ratownika medycznego. Med Dydak Wychow. 2011;7-8:24-7.

 • 3. Wnukowski K, Kopański Z, Sianos G. Specyfika pracy ratownika medycznego. JCHC. 2015;3:2-9.

 • 4. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – proponowane rozwiązania. Nauka i szkolnictwo wyższe. 2010;1-2(35-36):275-93.

 • 5. Goniewicz M. Ratownik medyczny – kluczowy zawód systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. In: J. Konieczny (ed). Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010. Poznań: Oficyna Wydawnicza Gramond; 2010 p. 145-55.

 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2007, Nr 4, poz. 33).

 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 roku zmieniającym rozporządzanie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2009, Nr 11, poz. 64).

 • 8. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017, poz. 2195).

 • 9. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1887).

 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie bez nadzoru lekarza (Dz.U.2016, poz. 587).

 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2017, poz. 1364).

 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017, poz. 1884).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search