Health Education as an Important Tool in the Healthcare System

Open access

Abstract

Health education is the main, and at the same time, integral part of complementary health promotion. The main assumption underlying the essence of health education is an assertion that the health of individuals and, consequently, of communities they belong to is significantly conditioned by the behaviour of inter-subject variability, which can be pro-healthily shaped by the educational impact. Thanks to transferred knowledge, shaping attitudes and the acquisition of certain skills, patients receive help in coping with health problems which improves their well-being, satisfaction, and the process of recovery. The education of a patient has advantages either in the clinical or social field, hence, it is perceived as an inseparable part of a high-quality healthcare. The importance of health education has been also recognized as one of the main factors that determine the long-term health policy, which indirectly may be reflected in the reduction of costs in the healthcare. In the recent years, more and more emphasis has been placed on preventive and educational aspects of the healthcare. Family medicine, as the source of the initiation of shaping health-oriented attitudes, has a prominent place in the system organized in such a way. In patients' opinion, medical staff is the best and most reliable source of knowledge on health. Such expectations increase the importance of primary care physicians in preventing diseases and shaping health-oriented attitudes in a given society. The main task of a modern health education is primarily to support the creation of conditions for change, the growth competence of individuals and groups in the sphere of independent action for health at different levels of the organization of social life.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bzdęga J Gębska-Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicz-nym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.

 • 2. Skawińska M. Analiza funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Szwecji Wielk-iej Brytanii Polski i Niemiec). Studia ed.. 2009;13:69-77.

 • 3. Książek P Herda J Pawka B et al. Health education as an Essential standard in healthcare prevention for students in education environment in Lublin. Zdr Publ. 2008;118(4):403-5.

 • 4. Buzowska B. “Urynkowiony” system usług medycznych – argument za i przeciw. Zdr Publ. 2008;118(2):202-5.

 • 5. Miller M Wysocki M. Promocja zdrowia z kontekście reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zdr Publ. 2005;115(1):78-81.

 • 6. Misiuna M. Zmiany ocen opieki zdrowotnej i ich społeczne zróżnicowanie. Zdr Publ 2005; 115(3): 296-302.

 • 7. Piecewicz-Szczęsna H Karwat D. Problemy zdrowotne i demograficzne społeczeństwa polskiego a rodzaje zadań w zakresie edukacji zdrowot-nej. Zdr Publ. 2010;120(3):295-9.

 • 8. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007.

 • 9. Furtak M Książek P Warchoł-Sławińska E et al. Develpoment of health care market – forecasts for the future. Zdr Publ. 2011;121(1):76-80.

 • 10. Rusinowicz T Gromek M Olędzka-Olęziak M et al. Wpływ stand-ardowej edukacji na zmianę masy ciała u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w Poradni Chorób Metabolicznych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):476-8.

 • 11. Woynarowska B. Ścieżka edykacyjna-edukacja prozdrowotna i promoc-ja zdrowia w szkole. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Eduka-cyji Zawodowej; 2001.

 • 12. Biała Księga Komisji Wspólnot Europejskich – Razem na Rzecz Zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013. Bruksela 23.10.2007 KOM(2007) 630 wersja ostateczna. [www.ec.europa.eu].

 • 13. [www.mz.gov.pl].

 • 14. Boratyn-Dubiel L Chmiel Z. Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą. Zdr Publ. 2010;120(3):316-23.

 • 15. Cianciara D Miller M. Postawy lekarzy wobec edukacji pacjenta. Przegl Epidemiol. 2003;57:531-40.

 • 16. Celczyńska-Bajew L. Opinia lekarzy rodzinnych dotycząca warunków pozwalających utrzymać pacjenta w terapii chorób przewlekłych. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):255-7.

 • 17. Mardarowicz G Mardarowicz K Matej-Butrym A et al. Badania profilaktyczne pacjentów Lubelszczyzny. Jakie czynniki warunkują gotowość do współpracy ze służbą zdrowia? Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):398-400.

 • 18. Mastalerz-Migas A Szymczyk K Muszyńska A et al. Poglądy rod-ziców na temat aktywności fizycznej i nadwagi u własnych dzieci – wyobrażenia i rzeczywistość. Fam Med. Prim Care Rev. 2009;11(3):411-3.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1168 815 38
PDF Downloads 696 481 32