Aphidivorous hoverflies (Diptera: Syrphidae) at field boundaries and woodland edges in an agricultural landscape

Janina Bennewicz 1
 • 1 Department of Zoology, Bydgoszcz University of Technology and Life Sciences, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland

Aphidivorous hoverflies (Diptera: Syrphidae) at field boundaries and woodland edges in an agricultural landscape

The aim of this study was to assess the occurrence and structure of the populations and communities of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in particular types of midfield thickets (field boundaries and forest islands) characteristic of the lower Vistula valley. The investigation was carried out in 1998-2001. The midfield thickets were situated in an agricultural area. Syrphids were caught in yellow Moericke traps and with an entomological net. In the agricultural landscape the forest islands were visited by the highest percentage of aphidophagous syrphid species. Such midfield thickets (margins of forest islands) - habitats with a stable and diverse vegetation - can provide an attractive food resource for syrphids. Moreover, they offer hoverflies favourable conditions for shelter and, probably, development. Such habitats are thus key aspects of comprehensive crop protection.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Banaszak J., Cierzniak T. 2000. Ocena stopnia zagrożeń i możliwości ochrony owadów w agroekosystemach. Wiadomości Entomologiczne 18: 73-94.

 • Bańkowska R. 1963. Klucz do oznaczania owadów Polski. Muchówki - Diptera, Syrphidae, 28: 236 pp.

 • Bańkowska R., Mikołajczyk W., Palmowska J., Trojan P. 1978. Aphid-aphidophage community in alfalfa cultures (Medicago sativa L.) in Poland. Part 3. Abundance regulation of Acyrtosiphon pisum (Harr.) in a chain of oligophagous predators. Annales Zoologici 34: 39-77.

 • Barczak T. 1994. Mechanizmy regulacyjne w agrocenozach a ochrona roślin. Postępy Nauk Rolniczych 4: 19-28.

 • Barczak T., Kaczorowski G., Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 2000. Znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów mszyc. Wydawnictwo Uczelniane ATR. Bydgoszcz, 47 pp.

 • Barczak T., Bennewicz J., Kaczorowski G. 2002. Zarośla śródpolne jako rezerwuar bioróżnorodności afidofagów. [In:] Banaszak J. (ed.). Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz, 8: 127-155.

 • Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 1997. Zgrupowania mszyc a różnorodność roślinności zarośli śródpolnych pól uprawnych. Progress in Plant Protection 37: 88-92.

 • Bennewicz J. 2001. Zgrupowania mszyc i ich naturalnych wrogów, muchówek z rodziny bzygowatych w zaroślach śródpolnych. Progress in Plant Protection 41: 670-674.

 • Bennewicz J., Kaczorowski G., Barczak T. 2001. Aphids in midfield thickets in Lower Vistula Landscape Park. Journal of Plant Protection Research 41: 348-362.

 • Bennewicz J. 2002. Znaczenie różnego typu zarośli śródpolnych dla mszycożernych bzygowatych (Syrphidae). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie 82: 377-382.

 • Bennewicz J., Barczak T. 2002. Sezonowa dynamika pojawu mszycy burakowej (Aphis fabae Scop.) w wybranych rodzajach wysp środowiskowych. [In:] Banaszak J. (ed.). Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz, 9: 157-168.

 • Bennewicz J. 2004. Bzygowate Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślanego. Wiadomości Entomologiczne 23: 119-120.

 • Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E. 2004. Importance of midfield thickets in aphid distribution. Journal of Plant Protection Research 44: 21-34.

 • Bennewicz J. 2010. Aphids (Hemiptera: Aphididae) of midfield thickets in agricultural landscape. Catches in Moericke's traps. Polish Journal of Entomology 79: 139-163.

 • Bianchi F. J. J. A., van der Werf W. 2004. Model evaluation of the function of prey in non-crop habitats for biological control by ladybeetles in agricultural landscapes. Ecological Modelling 171: 177-193

 • Brown M. W. 2004. Role of aphid predator guild in controlling spirea aphid populations on apple in West Virginia, USA. Biological Control 29: 189-198.

 • Bugg R. L. 1993. Habitat manipulation to enhance the effectiveness of aphidophagous hover flies (Diptera: Syrphidae). Sustainable Agriculture and Technical Revue 5: 12-15.

 • Cierzniak T. 2003. Ekologia pszczół w dynamicznym kręgu zbiorowisk grądowych. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 158 pp.

 • Dąbrowska-Prot E. 1991. Forest island in the landscape of Masurian Lakeland: origin, location in space, research problems. [In:] Dąbrowska-Prot E. (ed.). Forest island in the landscape of Masurian Lakeland: origin, location in space, research problems. Ekologia Polska 39: 431-436.

 • Dąbrowska-Prot E. 1998. Ekologiczne problemy wysp środowiskowych w krajobrazie ze szczególnym uwzględnieniem wysp leśnych. [In:] Banaszak J. (ed.). Ekologia wysp leśnych. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 177-192.

 • Denys Ch., Tscharntke T. 2002. Plant-insect communities and predator-prey ratios in field margin strips, adjacent crop fields, and fallows. Oecologia 130: 315-324

 • Frank T. 1999. Density of adult hoverflies (Dipt., Syrphidae) in sown weed strips and adjacent fields. Journal of Applied Entomology 123: 351-355.

 • Gębicki C., Głowacka E., Karwańska J., Klimaszewski S. M., Wojciechowski W. 1977. Zgrupowania piewików, mszyc i koliszków (Homoptera: Auchenorrhyncha, Aphidodea, Psyllodea) wybranych środowisk rejonu huty "Katowice". Acta Biologica 4: 95-112.

 • Gospodarek J. 2004. Wrogowie naturalni Aphis fabae Scop. w środowisku miejskim o różnym stopniu zanieczyszczenia. Progress in Plant Protection 44: 699-701.

 • Grabarkiewicz A., Trojanowski H. 1998. Występowanie mszycożernych Syrphidae na miedzach i przy drogach śródpolnych. Progress in Plant Protection 38: 621-623.

 • Grabarkiewicz A. 2005. Wpływ ochrony chemicznej niektórych roślin uprawnych na entomofaunę pożyteczną. Progress in Plant Protection 45: 167-175.

 • Hałaj R., Wojciechowski W. 1996. Zgrupowania mszyc (Homoptera: Aphidinae) związane ze zbiorowiskami murawowymi z klasy Festuco-Brometea i Sedo-Scleranthetea Wyżyny Częstochowskiej. Acta Biologica 29: 83-105.

 • Hickman J. M., Wratten S. D., Jepson P. C., Frampton C. M. 2001. Effect of hunger on yellow water trap catches of hoverfly (Diptera: Syrphidae) adults. Agricultural and Forest Entomology 3: 35-40.

 • Hutcheson K. 1970. A test for comparing diversities based on the Shannon formula. Journal of Theoretical Biology 29: 151-154.

 • Kaczorowski G., Dębek-Jankowska A. 1997. Bzygowate (Syrphidae) różnych typów zarośli śródpolnych. Progress in Plant Protection 37: 85-87.

 • Kindlmann P., Dixon A. F. G. 1999. Strategies of aphidofagous predators: lessons for modelling insect predator-prey dynamics. Journal of Applied Entomology 123: 397-400

 • Landis D. A., Wratten S. D., Gurr G. M. 2000. Habitat management to conserve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual Review of Entomology 45: 175-201

 • Müller C. B., Godfrey H. C. J. 1999. Predators and mutualists influence the exclusion of aphid species from natural communities. Oecologia 119: 120-125.

 • Olszak R. W. 1999. Consideration of biological factors limiting the numbers of aphids in fruit cultures. Aphids and Other Hemipterous Insects 7: 277-287.

 • Pawlikowski T. 1985. Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio E, 10: 57 pp.

 • Pawlikowski T. 1989. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z siedlisk ekotonowych pole-bór sosnowy. Acta Universitatis Nicolai Copernici Biologia 33: 101-109.

 • Pawlikowski T. 1991. Struktura zespołów trzmieli (Hymenoptera, Apoidea, Bombus Latr.) w środowiskach antropogenicznych różnych typów. Wiadomości Entomologiczne 10: 105-112.

 • Piekarska-Boniecka H. 2005. Dynamika zgrupowań Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym Środkowej Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 366: 204 pp.

 • Ratyńska H., Szwed W. 1998. Problemy zagospodarowania krajobrazu rolniczego. [In:] Banaszak J. (ed.). Ekologia wysp leśnych. Wydawnictwa Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 315-326.

 • Riihimäki J., Kaitaniemi P., Koricheva J. 2005. Testing the enemies hypothesis in forest stands: the important role of tree species composition. Oecologia 142: 90-97.

 • Sadeghi H., Gilbert F. 2000 a. Aphid suitability and its relationship to oviposition preference in predatory hoverflies. Journal of Animal Ecology 69: 771-784.

 • Sadeghi H., Gilbert F. 2000 b. Oviposition preference of aphidophagous hoverflies. Ecological Entomology 25: 91-100.

 • Salveter R. 1998 a. The influence of sown herb strips and spontaneous weeds on the larval stages of aphidophagous hoverflies (Dipt., Syrphidae). Journal of Applied Entomology 122: 103-114.

 • Salveter R. 1998 b. Habitatnutzung adulter Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) in einer stark gegliederten Agrarlandschaft. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 71: 49-71.

 • Shannon C. E, Weaver W. 1963. The mathematical theory of communication. Urban.

 • Starý P. 1995. Natural enemy spectrum of Aphis spiraephaga (Hom.: Aphididae), an exotic immigrant aphid in central Europe. Entomophaga 40: 29-34.

 • Sutherland J. P., Sullivan M. S., Poppy G. M. 2001. Distribution and abundance of aphidophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) in wildflower patches and field margin habitats. Agricultural and Forest Entomology 3: 57-64.

 • Tenhumberg B., Poehling H. M. 1995. Syrphids as natural enemies of cereal aphids in Germany: Aspects of their biology and efficacy in different years and regions. Agriculture, Ecosystem and Environment 52: 39-43.

 • Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Suder A. 1999. Aphids (Homoptera, Aphidodea) of refuge habitats in the agricultural landscape of Wielkopolska. Aphids and Other Hemipterous Insects 7: 117-123.

 • Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. 2000. Mszyce zbożowe środowisk ostojowych krajobrazu rolniczego Wielkopolski. Progress of Plant Protection 40: 558-560.

 • Wilkaniec B. 2001. Aphidofauna of midfield thickets. Aphids and Other Hemipterous Insects 8: 301-305.

 • Wilkaniec B. 2003. Male aphids in midfield thickets. Aphids and Other Hemipterous Insects 9: 181-188.

 • Wnuk A. 1972. Badania nad składem gatunkowym drapieżnych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) występujących w koloniach mszyc na drzewach i krzewach owocowych. Polskie Pismo Entomologiczne 42: 235-247.

 • Wnuk A. 1973. Z zagadnień ekologii mszycożernych bzygowatych (Syrphidae, Diptera). Wiadomości Ekologiczne 19: 377-382

 • Wnuk A., Wojciechowicz-Żytko E. 1991. The attractiveness of flowers of Cruciferae for the aphidophagous Syrphidae. Folia Horticulturae 3: 29-36.

 • Wnuk A., Gut B. 1994. Atrakcyjność kwiatów dziko rosnących Umbelliferae dla mszycożernych Syrphidae (Dipt.). Polskie Pismo Entomologiczne 63: 197-206

 • Wratten S. D., Bowie M. H., Hickman J. M., Evans A. M., Sedcole J. R., Tylianakis J. M. 2003. Field boundaries as barriers to movement of hover flies (Diptera: Syrphidae) in cultivated land. Oecologia 134: 605-611.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search