Creative attitude and understanding of emotions by artistically-gifted students

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between creative attitude and the understanding of emotions by artistically-gifted students. The study used the Creative Behaviour Questionnaire (KANH) by S. Popek and the Emotion Understanding Test (EUT) by A. Matczak and J. Piekarska. The empirical research was conducted in art schools in Poland. It included 271 people (girls and boys) of 15-18 years of age. Based on the results that were obtained it was concluded that there are dependencies between creative attitude and the understanding of emotions in the group of students in the study. The higher the level of the creative attitude and non-conformist and heuristic behaviors, the greater the ability the artistically-gifted students had to understand emotions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amabile T.M, (1983). The social psychology of creativity. New York.

 • Amabile T.M, (1996). Creativity in Context. Boulder, Co: Westview Press, Inc.

 • Aronson, E. & Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. [Social psychology]., Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

 • Borzym, I. (1983). Wybrane cechy funkcjonowania intelektualnego osób zdolnych w różnym wieku a ich postępy w nauce.[Selected properties of the intellectual functioning of gifted people of all ages and their progress]. Psychologia Wychowawcza, 4, 420-431.

 • Chruszczewski, M.H. (2009). Profile uzdolnień. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych.[Profiles of talents. Intellectual and personality components of artistic and musical talents].Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Przepływ, Jak poprawić jakość życia, tłum.[Flow. How to improve the quality of life]. M. Wojda. Warszawa: Studio Emka.

 • Dobrołowicz, W. & Karwowski, M. (red.) (2002). W stronę kreatywności. [Towards creativity]. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Dyrda, B. (2000). Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia. [Inadequate Achievement Syndrome as school failure in gifted students. Diagnosis and therapy].Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls.”

 • Ekiert-Grabowska, D. (1994).Syndrom nieadekwatnych osiągnieć szkolnych – stare czy nowe zjawisko? Życie Szkoły[Inadequate School Achievement Syndrome – old or new phenomenon? School Life]. 3, 131-136.

 • Ekman, P. & Davidson, R.J. red. (1999). Natura emocji: podstawowe zagadnienia.[The nature of emotions. Baisc concepts]. Gdańsk: GWP.

 • Gagnѐ, F. (2005). From gifts to talents: Yhe DMGT as a developmental model In: R.J. Sternberg, J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness Cambridge: Cambridge University Press, 98-119.

 • Gardner, H. (1983). Frames of mind. The theory of multiple intelligence. New York, Basic Books, Inc. Publisher.

 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. [Emotional intelligence]. Poznań: Media Rodzina.

 • Gołaszewska, M. (1977). Człowiek w zwierciadle sztuki. [Man in art.]. Warszawa: PWN

 • Hilgard, E. R. (1972). Wprowadzenie do Psychologii.[Introduction to psychology]. Warszawa: PWN.

 • Kaczyńska – Grzywak, M. (1988). Trud rozwoju. [Difficulties in development]. Warszawa. IW PAX

 • Konopnicki, J. (1966). O społecznych przyczynach niepowodzeń szkolnych. [About social causes of school failure]. Warszawa: PZWS.

 • Karwowski, M. (2005). Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność.[Constellations of talents. Types of intelligence and creativity]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 • Karwowski M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. [Understanding creativity. Studies on measuring the level and style of creative output.] Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 • Kuśpit, M. (2004). Społeczne funkcjonowanie uczniów zdolnych.[Social functioning of talented students].In: S. Popek (Eds.). Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole [Student with varied gifts and talents at contemporary school].Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z Siedzibą w Zamościu, 63-74.

 • Kuśpit, M. (2013). Społeczno-emocjonalne aspekty funkcjonowania uczniów uzdolnionych plastycznie[Social and emotional aspects of the artistically-gifted students]. In: M. Kuśpit (Eds.), Barwy twórczości Lublin: UMCS, 317-339.

 • Lam, L. & Kirby S.L. (2002). In emotional intelligence an advantage? An exploration of the impact of emotional and general intelligence on individual performance. The Journal of Social Psychology, 142, 133-143.

 • Leontiew, A.N. (1971). O kształtowaniu zdolności. [About developing creativity].In: Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych. Prace psychologów radzieckich [Problems of psychology of individual differences. Theses of Soviet psychologists]. Wybór i opracowanie J. Strelau: PWN, 227-241.

 • Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. [Synthetics and creative talents]. Toruń: UMK.

 • Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. [How to recognize and work with a gifted student]. Gdańsk :GWP.

 • Limont, W. (2008). Model struktur zdolności kierunkowych i jego implikacje teoretyczne i praktyczne [Model of structures of specific capabilities and its theoretical and practical implications].In: W. Limont & J. Cieślikowska, J. Dreszer (Eds.). Zdolności, talent twórczość.[Capabilities, talent, creativity]. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 13-25.

 • Lombroso, C. (1987). Geniusz i obłąkanie. [Genius and insanity]. Warszawa: PWN.

 • Maruszewski T. & T. Ścigała E. (1998). Emocje-aleksytymia-poznanie. [Emotionsalexithymia-knowledge]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

 • Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. [Diagnosis of intellect]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.

 • Matczak, A. & Piekarska J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. [Emotion Understaing Test EUT]. Warszawa: Podręcznik Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 • Mayer, J.D. & Roberts R.D., Barsade S.G. (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507-536.

 • Mayer, J.D. & Salovey P. (1997). What is emotional intelligence?[in:] P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.). Emotional development and emotional intelligence(s.3-31). New York: basic Books [wyd. polskie]: 1999, Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 26-69.

 • Mayer, J.D. & Salovey P., Caruso D. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15, 197-215.

 • Mróz B.(2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich: stadium różnic międzygeneracyjnych.[ Personality of preeminent Polish actors: a study of intergenerational differences]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. [Psychology of creativity] Gdańsk: GWP.

 • Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje. [Intelligence. Genesis. Structure. Functions]. Gdańsk: GWP.

 • Nosal, C. (red.) (1992). Twórcze przetwarzanie informacji.[Creative information processing]. Wrocław.

 • Obuchowski, K. (2004). Kody umysłu i emocje. [Mind codes and emotions].Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

 • Piirto, J. (1999). Talented childrenand adults. Their development and education. Upper Saddle River, Nev Jersey: Prentice-Hall.

 • Popek, R. (1998). Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży. Analiza psychologiczna. [Research on artistically-gifted students. Psychological analysis]. Lublin: UMCS

 • Popek, S. (1996). Zdolności i uzdolnienia – ujęcie systemowe problemu. [Abilities and talents – a systemic approach the problem]. In: S. Popek (Eds.). Zdolności i uzdolnienia jako osobowościowe właściwości człowieka. Lublin: UMCS, 9-31.

 • Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza.[Man as a creative individual].Lublin: UMCS

 • Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. [Psychology of artistic creativity]. Kraków: IMPULS

 • Popek, S. (2015). W kręgu aktywności twórczej. [Within artistic creativity]. Lublin: UMCS.

 • Popek, S. & Bernacka R.E.(2008). Zdolności i uzdolnienia-ujęcie transgresyjne [Abilities and talents – transgressive approach]. W: I. Pufal-Struzik (Eds.). O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu.[About crossing one’s own borders – from the perspecitve of transgressive psychology]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 13-21.

 • Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. [Creative Behaviour Questionnaire] Lublin: UMCS

 • Przybylska I. (2007). Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży [Emotional intelligence, creative abilities and functioning of school youth]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Przybylska, I. (2008). Inteligencja emocjonalna uczniów uzdolnionych twórczo a ich osiągnięcia w nauce.[Emotional intelligence of artistically-gifted students and their school achievements].In: W. Limont, J. & Cieślikowska, J. Dreszer. Zdolności. Talent. Twórczość [Abilities. Talent. Creativity].Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 19-130.

 • Pufal-Struzik I. (1988). Drogi awansu naukowego w uczelniach kieleckich. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego

 • Renzulli, J.S. (1986). The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. W:R. J Sternberg & J.E. Davidson (Eds.). Conceptions of giftedness. London, New York, Cambridge University Press, 53-93.

 • Rimm, S. (1994). Bariery szkolnej kariery. [Limitations of school career]. Warszawa: WSiP.

 • Salovey, P. & Sluyter D., (Eds.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. [Emotional development and emotional intelligence]. Poznań; Dom Wydawniczy Rebis.

 • Schutte, N.S. & Maloouff, J., Hall, L., Haggerty, J., Cooper J., Golden, Ch, Dortheim, L (1997). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, no 25, 167-177.

 • Seligman, M.E.P.(1993). Optymizmu można się nauczyć.[One can learn to be an optimist]. Poznań: Media rodzina.

 • Sękowski, A. (2004). Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności [Psychological conditions of outstanding abilities]. In: A. Sękowski (Eds.). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań [Psychology of talents. Contemporary research]. Warszawa: PWN, 30-44.

 • Sękowski, A.E.(2001). Osiągnięcia uczniów zdolnych.[Achievements of talented students]. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Siekańska, M. (2004). Wybrane aspekty osobowości a zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych.[Selected aspects of personality and work satisfaction of especially talented people]. In: A. E. Sękowski (Eds.). Psychologia zdolności. współczesne kierunki badań. Warszawa: PWN, 145-158.

 • Sjöberg, L. (2001). Emotional Intelligence Measured in Highly Competitive Testing Situation, Center for Risk Research Stockholm School of Economics – SSE/ EFI Working Peper Series in Business Adminstration, 13/2001.

 • Sjöberg, L. & Littorin P. (2003). Emotional Intelligence, Personality and Sales Performance, Center for Risk Research Stockholm School of Economics-SSE/EFI. Working Paper Seies in Business Adminstration, 8/2003.

 • Strzałecki, A. (1969). Wybrane zagadnienia psychologii twórczości.[Selected issues of psychology of creativity].Warszawa: PWN

 • Szmidt K. J. (2015). Szmidt K.J. (2015). Czym jest kreatywność i dlaczego dotyczy ludzi nie rzeczy? Próba odpowiedzi na pytanie pierwsze. [What is creativity and why does it refer to people not things? An attempt at answering the former question.] In: I. Pufal-Struzik & Z. Okraj (Eds.), Kreatywność. Pytania i odpowiedzi. [Creativity. Questions and answers.] Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 15-27.

 • Tannenbaum, A.J. (2003).Nature and Natureof Giftedness. In: N. Colangelo, G.A. Davis (eds., Handbook of Gifted Education.Boston: Pearson Education, 45-59.

 • Tiepłow, B.M.(1971). Zdolności i uzdolnienia. [Talents and abilities] In: Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych. Prace psychologów radzieckich [Issues of psychology of individual differences. Theses of Soviet psychologists]. Wybór i opracowanie J. Strelau: PWN, 207-226.

 • Tokarz, A. (2005). Dynamika procesu twórczego. [Dynamics of creative proces]. Kraków: Wydawnictwo UJ.

 • Tokarz, A.(1991). Stymulatory i inhibitory działalności twórczej.[Stimulators and inhibitors of creative activity]. Poznań AWW.

 • Trojanowska – Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość.[Child and creativity].Wrocław: Ossolineum

 • Turska, D. (1994). Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży. [The dynamics of creative attitude and the type of school education of youth].Lublin: UMCS.

 • Wojnar, D. (1976). Teoria wychowania estetycznego. [The theory of aesthetic education]. Warszawa: PWN

 • Ziegler A., Heller, K.A. (2000). Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective. In: K.A. Heller & F.J. Sternberg, R.F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent. Oxford: Elsevier Science Ltd, 3-21.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search