Longitudinal research into purpose in life in outstanding Polish actors

Open access

Abstract

The aim of longitudinal research into personality and axiology is to detect what differences, similarities and changes have occurred in these areas over a period of time. The article examines the character of changes in purpose in life in two generations of Polish actors on the basis of the author’s Personality and Axiological Model (MOA). The longitudinal studies and analyses conducted confirmed the influence of variables related to competence, relationships and autonomy (MOA components) on purpose in life spheres (affirmation of life, self-acceptance, goal orientation, sense of freedom, outlook for the future, attitude to death, univariate model). The study produced interesting results in the character and level of similarities and differences between two different generations of actors, which gives insight into the development of a creative person.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arnheim R. (1971). Art and visual perception: A psychology of the creative eye. Berkeley: University of California Press.

 • Barron F. X. (1969). Creative person and creative process. New York: Holt Rinehart & Winston.

 • Brzozowski P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości: polska europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Cross P.G. Cattell R.B. & Butcher J.H. (1967). The Personality. Pattern of creative artists. British Journal Educational Psychology 37 292–299.

 • Crumbaugh J.C. (1968). Cross-validation of Purpose-in-Life test based on Frankl’s concepts. Journal of Individual Psychology 24 (1) 74–81.

 • Crumbaugh J.C. & Maholick L.T. (1964). An experimental study in existentialism. The psychometric approach to Frankls concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology 20 200–207.

 • Crumbaugh J.C. Wood W.M. Wood & W.C. (1980). Logotherapy. New help for problem drinkers. Chicago: Nelson Hall.

 • Csíkszentmihályi M. (1992). Motivation and creativity. W: R.S. Albert (red.). Genius and Eminence. International Series in Experimental Psychology (t. 22 s. 19–32. Oxford: Pergamon Press.

 • Csíkszentmihályi M. (1996). The Work and Lives of 91 Eminent People. New York: Harper Collins.

 • Felcyn M. & Ogińska-Bulik N. (2009). Poczucie sensu życia osób w żałobie. Polskie Forum Psychologiczne 14 (1) 63–77.

 • Frankl V.E. (1971). Homo patiens. Tłum. R. Czernecki Z.J. Jaroszewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

 • Frankl V.E. (1975). Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Wien: Franz Deuticke.

 • Frankl V.E. (1978). Nieuświadomiony Bóg. Tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

 • Frankl V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tłum. A. Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

 • Frankl V.E. (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Tłum. A. Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

 • Gołaszewska M. (1986). Zarys estetyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Goszczyńska M. (2010). Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Gough H.G. (1979). A creative personality scale for the Adjective Check List. Journal of Personality and Social Psychology 37 1398–1405.

 • Gough H.G. & Heilbrun A.B. (1983). The Adjective Check List Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

 • Gough H.G. & Heilbrun A.B. (2012). Lista Przymiotnikowa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Hausbrandt A. & Holoubek G. (1986). Teatr jest światem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

 • Juros A. & Oleś P. (1993). Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna. Przydatność dla diagnostyki psychologicznej. W: J. Brzeziński E. Hornowska (red.). Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej (s. 171–202). Poznań: Wydawnictwo UAM.

 • Lukas E. (1972). Zur Validierung der Logotherapie. W: V.E. Frankl Der Wille zum Sinn (s. 235-266). Bern-Stuttgart-Wien: Huber Verlag.

 • Lykken D. (1999). Happiness: What Studies of Twins Show us About Nature Nurture and the Happiness Set-Point. New York: Golden Books.

 • Lykken D. & Tellegen A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science 7 186–189.

 • Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL – Harrison G. Gough Alfred B. Heilbrun Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • McCrae R.R. & Costa P.T. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Tłum. B. Majczyna. Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Michalska-Leśniewicz M. & Gruszczyński W. (2010). Psychologiczne wyznaczniki jakości życia kobiet z rozpoznaną depresją. Psychiatria Polska XLIV (4) 529–541.

 • Mróz B. (1995). Artysta – człowiek niezadowolony. Badania obrazu i akceptacji siebie u wybitnych aktorów polskich. W: M. Dąbek (red.). Perspektywy rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim: preferencje i zróżnicowanie podejść badawczych (s. 73–84). Prace Psychologiczne XXXVIII. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

 • Mróz B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Nosal C.S. (2010). Czas w umyśle człowieka. Struktura przestrzeni temporalnej. W: S. Bedyńska G. Sędek (red.). Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (s. 365–397). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Płużek Z. & Ledwoch M. (1994). Poczucie sensu życia u pacjentów różnych grup klinicznych opracowanie norm polskich do Skali Sensu Życia (PIL) J.C. Crumbaugha L.T. Maholicka. Lublin: Archiwum Zakładu Psychologii Klinicznej Dorosłych KUL.

 • Popielski K. (1994). Noetyczny wymiar osobowości. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Popielski K. (2009). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Rokeach M. (1967). Value Survey. Sunnvale CA: Halgren Tests.

 • Rokeach M. (1973). The Nature of Human Values. London: Sage.

 • Simonton D. K. (2000a). Creative development as acquired expertise: Theoretical issues and an empirical test. Developmental Review20 283-318.

 • Simonton D. K. (2000b). Creativity: Cognitive developmental personal and social aspects. American Psychologist55 151-158.

 • Stanisławski K. (1953). Praca aktora nad rolą. Tłum. W. Arct. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki [An Actor’s Work on a Role]

 • Stanisławski K. (1954). Praca aktora nad sobą. Tłum. A. Męczyński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [An Actor’s Work on Himself]

 • Sternberg R. J. (Ed.). (1999). Handbook of creativity. New York: Cambridge University Press.

 • Strzałecki A. (1969). Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Strzałecki A. (2010). Twórczość i prawdopodobieństwo subiektywne osiągania celów życiowych a czas psychologiczny. W: S. Bedyńska G. Sędek (red.). Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (s. 307–328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Terlecka-Reksnis M. (2008). Holoubek. Rozmowy. Intermedium: Paradoks. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

 • Tucholska S. (2009). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań wyd. 2 poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Wong P.T.P. (2014). Meaning in life. W: A.C. Michalos (red.). Encyclopedia of Quality of Life and Well-being Research (s. 3894–3898). New York: Springer.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 177 77 2
PDF Downloads 96 53 3