The sense of body boundaries – subjective determinants and implications for body self-relation in people with psychosomatic illnesses

Abstract

This article seeks to explore the determinants of the sense of body boundaries and its implications for body self- relation in psychosomatic patients - patients with irritable bowel syndrome (IBS) as well as psoriasis and atopic dermatitis. Stepwise regression analysis and paths analysis were carried out. The most significant condition affecting the strength of the sense of body boundaries among IBS patients is their sensitivity to the violation of self- boundaries in the dimension of the social self. Likewise, among patients with skin diseases, the most important factor is their style of cognitive functioning (field independence). Furthermore, both similarities and differences have been found in the groups involved in the research in terms of determinants of the sense of body boundaries, as well as in comparison with the results from healthy patients. The results which were obtained indicated that the greater the strength of the sense of body boundaries in IBS patients, the greater its positive impact on the assessment of the patients’ own health, their physical attractiveness and comfort from touch, in a similar way to that in healthy people. As far as patients with psoriasis and atopic dermatitis are concerned, the sense of body boundaries was revealed to have a positive impact on the level of health orientation: active involvement with either maintaining or improving the health condition.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bednarek, H. i Truszczyński, O. (2010). Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy. [Analysis of temperament characteristics and structure in pilots preferring dependant and independent cognitive style]. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 16, 1, 9-15.

 • Burris, C. T. i Rempel, J. K. (2004). It’s the end of the world as we know it? Threat and the spatial symbolic self. Journal of Personality and Social Psychology , 86, 1, 19-42.

 • Cash, T. F. (2000). The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire Users’ Manual (Wyd. 3). Available from the Author at www.body-images.com.

 • Cleveland, S. (1960). Body image changes associated with personality reorganization. Journal of Consulting Psychology, 3, 256-26.

 • Cleveland, S.E. i Fisher, S. (1958). Body Image and Personality. Princeton: N. J., Van Nostrand.

 • Eigenbrode, C. R. i Shipman, W.G. (1960). The Body Image Barrier Concept. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 3, 450-2.

 • Endo Y, Shoji T, Fukudo S, Machida T, Machida T, Noda S i Hongo M. (2011). The features of adolescent irritable bowel syndrome in Japan. Journal of Gastroenterol Hepatology, 3, 106-109.

 • Fisher, S. (1960). Head-body differentiations in body image and skin resistance level. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60, 2, 283-5.

 • Fisher, S. (1963). A further appraisal of the body boundary concept. Journal of Consulting Psychology, 1, 62-74.

 • Fisher, S. (1970). Body experience in fantasy and behavior. New York: Appleton-Century- Crofts.

 • Fisher, S. (1971). Boundary effects of persistent inputs and messages. Journal of Abnormal Psychology, tom 77, 3, 290-95.

 • Fisher, S. i Cleveland S. E. (1956). Body image boundaries and style of life. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 52, 3, 373-79.

 • Fisher, S. i Fisher, R. (1964). Body image boundaries and patterns of body perception. Journal of Abnormal and Social Psychology, 68, 3, 255-62.

 • Fisher, S. (1990). The evolution of psychological concepts about the body. W: T.F. Cash i T. Pruzinsky (red.), Body image: development, deviance and change (s.3-18). New York: Guilford Press.

 • Geiger, Á. (1978). The role of body-image boundary in the symptomatology of juvenile obesity. Magyar Pszichológiai Szemle, 35,1, 33-44.

 • Hirt, M .i Kurtz, R. (1969). A reexamination of the relationship between body boundary and site of disease. Journal of Abnormal Psychology, 74, 1, 67-70. Hulisz, D. (2004). The burden of illness of irritable bowel syndrome: current challenges and hope for the future. Journal of Managed Care Pharmacy, 10, 4, 299-309.

 • Hulisz, D. (2004). The burden of illness of irritable bowel syndrome: current challenges and hope for the future. Journal of Managed Care Pharmacy, 10, 4, 299-309.

 • Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości [Personality disorders] (wyd.3). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

 • Jaśkiewicz, M.i Drat-Ruszczak, K. (2011). Skala Wrażliwości na Naruszenie Granic Ja (SNaG): polska adaptacja Skali Amebowego Ja (Amoebic Self Scale) C. Burrisa i J. Rempela. [Sensitivity to Violatin of the Self-Boundaries Scale: polish adaptation of Amoebic Self Scale by Burris and Rempel]. Psychologia Społeczna, 6, 3, 252-6ó.

 • Korabel, H., Dudek, D., Jaworek, A. i Wojas-Pelc, A. (2008). Psychodermatologia: psychologiczne i psychiatryczne aspekty w dermatologii. [Psychodermatology: psychological and psychiatric aspects in dermatology]. Przegląd Lekarski, 65, 5, 244-8.

 • Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia [Individual differences in need for cognitive closure]. Przegląd Psychologiczny, 46, 355-375.

 • Kossowska, M., Hanusz, K. i Trejtowicz, M. (2012). Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia: Dobór pozycji i walidacja skali [Short version of the Need for Closure Scale: Items selectiona and validation of the scale]. Psychologia Społeczna, 9, 89-99.

 • Kowalik, S. (2003). Ja cielesne - próba nowego spojrzenia. [Body self - an attempt of new recognition]. Polskie Forum Psychologiczne, 1,2, 5-35

 • Krueger, D. (1989). Body self and psychological self. A developmental and clinical integration of disorders of the self. New York: Brunner Mazel.

 • Krueger, D.F. (2002b). Integrating Body Self and Psychological Self: Creating a New Story in Psychoanalysis and Psychotherapy. New York: Taylor & Francis Group.

 • Krueger, D.W. (1990). Developmental and psychodynamic perspectives on body image change. W: T.F.Cash i Pruzinsky T. (red.), Body image: development, deviance and change (s.255-269). New York: Guilford Press.

 • Kruger, D.W. (2002a). Psychodynamic Perspectives on Body Image. W: T. Pruzinsky i T.F.Cash (red.), Body Image. A handbook of Theory, Research and Clinical Practice (s.30-37). The Guilford Press: New York.

 • Krzewska I. (2015) Poczucie granic ciała - podmiotowe uwarunkowania i następstwa w obszarze zdrowia. [Sense of body boundaries - subjective determinants and implications in health area]. Uniwersytet Wrocławski - niepublikowana praca doktorska.

 • Krzewska, Dolińska Zygmunt (2016). Poczucie granic ciała - podmiotowe uwarunkowania i następstwa dla relacji z ciałem. [Sense of body boundaries - subjective determinants and implications for body self relation]. Czasopismo Psychologiczne - praca przyjęta do druku.

 • Krzewska, I. (2012). Znaczenie poczucia granic ciała dla wybranych postaw wobec ciała w grupie pacjentów dermatologicznych: z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry. Doniesienia wstępne. [Sense of body boundaries and its role in some body attitudes in the group of dermatological patients: with psoriasis and atopic dermatitis. Preparatory report.]. Dermatologia Kliniczna, 14, 4, 175-81.

 • Krzewska, I. i Dolińska-Zygmunt, G. (2012). Poczucie granic ciała i jego implikacje dla kondycji zdrowotnej człowieka. [Sense of body boundaries and its implications for human health condition]. Czasopismo Psychologiczne, 18, 2, 325-34.

 • Krzewska, I. i Dolińska-Zygmunt, G. (2013). Kwestionariusz Poczucia Granic Ciała. Konstrukcja i własności psychometryczne [Sense of Body Boundaries Survey - construction and psychometric values]. Polish Journal of Applied Psychology, 11,3, 93-110.

 • Krzewska, I., Ruda, K. i Rymaszewska, J. (2012). Cielesny kontekst potencjałów zdrowia w rehabilitacji psychoonkologicznej poprzez muzykę i ruch. Rozważania teoretyczne. [Corporal context of health potentials in psychooncological rehabilitation by music and movement]. Fizjoterapia, 20, 2, 43-49.

 • Matczak, A. (2000). Style poznawcze. [Cognitive styles]. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom. 2 (761-782). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 • Mirucka, B. (2003a). Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego. [Searching for the meaning of corporeity and body self]. Przegląd Psychologiczny, 2, 209 -223.

 • Mirucka, B. (2003b). Ja cielesne fundamentem osobowości. [Body self as a basis for personality]. Polskie Forum Psychologiczne, 8, 30-40.

 • Mirucka, B.i Sakson-Obada, O. (2013). Ja cielesne. Od normy do zaburzeń. [Body self. From the norm to disorders]. Wydawnictwo: GWP.

 • Nauert, R. (2011). Psychological Trauma Tied to Irritable Bowel Syndrome. Psych Central. from http://psychcentral.com/news/2011/11/01/psychological-trauma-tied-toirritable-bowel-syndrome/30933.html

 • Orbach, I. i Mikulincer, M. (1998). The Body Investment Scale: Construction and Validation of a Body Experience Scale. Psychological Assessment, 10, 4, 415-25.

 • Orzechowska, A, Talarowska, M, Zboralski, K, Florkowski, A i Gałecki, P. (2013). Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i układu pokarmowego. [Subjective evaluation of symptoms and treatment effects and levels of stress and fear in patients with some skin and gastrological diseases]. Psychiatria Polska, XLVII, 2, 225-237.

 • Rohricht, F. i Priebe, S. (2001). Specific body image pathology in acute schizophrenia. Psychiatry Research, 101, 289-301.

 • Rohricht, F. i Priebe, S. (2002). Do cenesthesias and body image aberration characterize a subgroup in schizophrenia? Acta Psychiatrica Scandinavica, 105, 276-282.

 • Ruda, K., Krzewska, I., Rymaszewska, J. i Koczanowicz, L. (czerwiec, 2013). Znaczenieobrazu ciała dla skuteczności terapii poprzez muzykę i ruch. [The meaning of body image for success of music and movement therapy]. Referat wygłoszony na: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 2013, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

 • Sakson-Obada, O. (2003) Związek poczucia ciała z autodestrukcją u osób borderline. [Body experience and its relationship to self destruction in borderline disorder]. Polskie Forum Psychologiczne, 8, 1-2, 50-68.

 • Sakson-Obada, O. (2007). Od realności ciała do rzeczywistości umysłu. Wpływ wczesnej stymulacji na funkcjonowanie cielesnego ego. [ From actuality of the body to realisty of the mind. An impact of early stimulation on body self mechanisms].W: A.

 • Słysz i Ł. Kaczmarek (red.), Preferencje poznawcze, percepcja, myślenie (s. 35-55). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Sakson-Obada, O. (2009). Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. [Body memory. Body self in attachment style and trauma.] Warszawa: Difin.

 • Shontz, F. (1969). Perceptual and cognitive aspects of body experience. New York: Academic Press.

 • Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. [Psychology of individual differences]. Warszawa: Scholar.

 • Witkin, H. A. (1968). Psychologiczne zróżnicowanie i formy patologii. [Psychological differentiation and forms of pathology]. Przegląd Psychologiczny, 16, 75-104.

 • Witkin, H.A., Oltman P.K., Raskin E., Karp S.A. (1971, 2002). A Manual for the Embedded Figures Tests. Palto Alto: Consulting Psychologist Press.

 • Wolak, K. (1989). Problematyka badań nad tożsamością własnej cielesności. [Issues of research on identity and corporeity]. Przegląd Psychologiczny, 4, 937 - 57.

 • Wycisk, J. (2004). Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne. [Self mutilation. Psychological factors] Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search